علمی پژوهشی مدیریت بحران (CM) - مقالات آماده انتشار