اصول اخلاقی انتشار مقاله

       

                          

   
   

پیش از آغاز

   
   

نشریه ی مدیریت بحران در تمامی فرآیندهای ثبت و ارائه و انتشارات مقالات و هم چنین در فرآیند های داوری به قوانین committee on publication ethics,COPE پایبند است. 

 

اخلاق در انتشار مقاله

نویسنده می بایست تمام اصول اخلاقی در زمینه چاپ و نشر را دانسته و به آن متعهد باشد. اصول اخلاقی و منشور اخلاق در تولید محصولات علمی اصولی تعریف شده برای مدیران  نشریه مدیریت بحران بوده و در صورت عدم پایبندی نویسنده و نویسنده گان، این نشریه هرگونه اقدام حقوقی ملی و بین المللی را حق خود می داند. ارسال مقاله توسط نویسنده به منزله دانستن و تبعیت از این حقوق می باشد.

نفع مشترک
از تمامی نویسندگان درخواست می شود که در صورت وجود هرگونه شباهت و نفع مشترک بین افراد درگیر در مقاله با افراد و یا سازمان های دیگر تا حداکثربازه زمانی سه سال پیش از ارسال مقاله این مطلب را با سردبیر نشریه در میان بگذارند.

اظهار و تایید ارسال مقاله

ارسال مقاله به سیستم نشان دهنده آن است که نویسنده اذعان دارد مقاله در هیچ مرجع دیگری انتشار نیافته است (مگر بخشی از تز و یا چکیده در نهاد های دانشگاهی). همچنین تمامی نویسندگاه از چاپ و جایگاهشان در مقاله با اطلاع و رضایتمند می باشند. همچنین ارسال این مقاله به منزله آن است که موسسه و یا پشتیبان مالی و یا مکانی تحقیق رضایت خود را از انتشار تحقیق به نویسنده مسوول اعلام داشته است. همچنین نویسنده متعهد می شود که در حین پروسه بررسی و یا قبول مقاله ، این مقاله و یا مقاله ای با نتایج مشابه به زبان فارس و یا انگلیسی و یا هر زبان دیگری را به هیچ مرجع انتشاری دیگر ارسال نمی دارد. در غیر اینصورت نشریه هرگونه حق شکایت را برای خود محفوظ می داند. نویسنده می بایست متعهد باشد که هیچ منبع و یا مطلبی و یا داده ای را بدون ارائه و ذکر منبع در مقاله قرار نداده و در مورد منابع ذکر شده ازمبدا اصلی کسب اجازه قانونی انجام پذیرفته است. 


تغییر در نویسندگان

سیاست این مجموعه در افزودن، حذف و تغییرات در نام نویسندگان برای مقالات پذیرفته شده بشرح ذیل می باشد.

پیش از انتشار اینترنتی مقالات  پذیرفته شده در خواست تغییر و یا جابجایی و یا حذف و اضافه نام افراد می بایست بصورت نامه رسمی از طرف نویسنده مسوول به مدیریت نشریه ارسال گردد. در این درخواست رسمی می بایست 1) دلیل حذف و یا اضافه نمودن و یا تغییر در ترتیب نویسندگان ذکر گردد. 2) یک نوشته تاییدیه کتبی رسمی از نویسنده یا نویسندگان درگیر در این تغییر می بایست به پیوست ارسال گردد که نشان دهنده رضایت تمامی نویسندگان درگیر در این زمینه اعم از حذف و یا اضافه شده و یا جابجا شده باشد. در خواست هایی که از سوی نویسنده مسوول ارسال نشده باشد از طرف نشریه به نویسنده مسوول ارجاع خواهد شد که او می بایست طبق دستور العمل بالا عمل نماید. توجه داشته باشید 1) مدیریت نشریه، سردبیر را در جریان اینگونه موارد بطوردایم می گذارد 2) چاپ مقاله در موارد به اینصورت تا مشخص شدن کامل نتیجه در حالت تعلیق باقی می ماند.  ایجاد تغییرات پس از انتشار منوط به تایید سردبیر بوده ولی روال شبیه به بالا را طی خواهد نمود.

  
کپی رایت

زمانی که مقاله در نشریه پذیرفته شد از نویسندگان خواسته می شود تا فرم توافق نامه انتشار نشریه را پر نموده و به سردبیر ارسال نمایند. فایل متنی این توافق نامه که شامل حق نسخه برداری و کپی رایت مقاله می باشد از لینک "توافق کپی رایت" قابل دانلود می باشد. قبول شرایط این نامه به انتشار مناسب و وسیع اطلاعات کمک می نماید.


نقش پشتیبانان و منابع پشتیبانی

نویسنده موظف است که پشتیبانان مالی تحقیقات خود را بطور واضح در صورت وجود مشخص نماید. این امر می بایست در انتهای مقاله با ارائه توضیح مختصر مبنی بر نحوه پشتیبانی چه از لحاظ مالی و یا جمع آوری ، آنالیز، تفسیر داده ها و نوشتن گزارش انجام پذیرد. در صورت عدم وجود پشتیبان می بایست نشریه را در قسمت توضیحات در جریان بگذارید.

     

          

   
   

Before you Begin

   
   

Ethics in publishing 

Authors should be familiar with ethical principals in the area of publication including copy right and etc. Authors should be tied to this regulation. All of the ethical principals have been identified for authors and editorial board. Journal of Emergency Management has right to act against any unethical action from authors legally. By submitting your paper it means that you accept all of principals of ethics in publication with Journal of Emergency Management.

Conflict of interest 

All authors are requested to disclose any actual or potential conflict of interest including any financial, personal or other relationships with other people or organizations within three years of beginning the submitted work that could inappropriately influence, or be perceived to influence, their work.

Submission declaration and verification 
Submission of an article implies that the work described has not been published previously (except in the form of an abstract or as part of a published lecture or academic thesis or as an electronic preprint), that it is not under consideration for publication elsewhere, that its publication is approved by all authors and tacitly or explicitly by the responsible authorities where the work was carried out, and that, if accepted, it will not be published elsewhere in the same form, in English or in any other language, including electronically without the written consent of the copyright-holder.

Changes to authorship 
This policy concerns the addition, deletion, or rearrangement of author names in the authorship of accepted manuscripts:
Before the accepted manuscript is published in an online issue: Requests to add or remove an author, or to rearrange the author names, must be sent to the Journal Manager from the corresponding author of the accepted manuscript and must include: (a) the reason the name should be added or removed, or the author names rearranged and (b) written confirmation (e-mail, fax, letter) from all authors that they agree with the addition, removal or rearrangement. In the case of addition or removal of authors, this includes confirmation from the author being added or removed. Requests that are not sent by the corresponding author will be forwarded by the Journal Manager to the corresponding author, who must follow the procedure as described above. Note that: (1) Journal Managers will inform the Journal Editors of any such requests and (2) publication of the accepted manuscript in an online issue is suspended until authorship has been agreed.
After the accepted manuscript is published in an online issue: Any requests to add, delete, or rearrange author names in an article published in an online issue will follow the same policies as noted above and result in a corrigendum.

Copyright 
Upon acceptance of an article, authors will be asked to complete a 'Journal Publishing Agreement' (for more information on this and copyright download this Link). Acceptance of the agreement will ensure the widest possible dissemination of information.

Role of the funding source 

You are requested to identify who provided financial support for the conduct of the research and/or preparation of the article and to briefly describe the role of the sponsor(s), if any, in study design; in the collection, analysis and interpretation of data; in the writing of the report; and in the decision to submit the article for publication. If the funding source(s) had no such involvement then this should be stated.