علمی پژوهشی مدیریت بحران (CM) - اصول اخلاقی انتشار مقاله