مدیریت بحران آب شهر اراک با استفاده از رویکرد پویایی های سیستم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اراک

2 مدیر روابط عمومی و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اراک

3 دانشجوی ارشد مهندسی صنایع

چکیده

کمبود منابع آب یکی از مهم ترین چال شهای حیاتی برای اغلب کشورهای جهان است. حدود 0.5 میلیون نفر در شهر اراک، مرکز
استان مرکزی، زندگی می کنند. به علت افزایش تقاضا و کمبود آب در سا لهای اخیر و به دلیل تغییر اقلیم در آینده، تقاضای آب مورد
نیاز این شهرستان افزایش خواهد یافت. پل زدن بین شکاف عرضه و تقاضا نیازمند به ابزارهای مدیریتی قدرتمند است. در این مقاله،
سیستم آب شهری اراک با استفاده از روش سیستم دینامیک مدل شده است. در پژوهش حاضر با به کارگیری مد لسازی پویا و روش
تحلیل پویایی های سیستم، تلاش شد با دیدی جامع نسبت به سیستم آب اراک پرداخته شود و با استفاده از شبیه سازی رفتاری در
محیط نرم افزار ون سیم) Vensim (، مدیریت یکپارچه ی منابع آب در متغیر اصلی و رفتار مرجع سیستم مورد بررسی قرار گیرد. مدل پویایی
سیستم شهر اراک شامل منابع عرضه ی آب، منابع تقاضای آب )خانگی، آبیاری و صنعت( است و از ابزارهای مدیریت آب )تغییر قیمت
و کاهش جمعیت( استفاده شده است. سناریوهای مختلفی برای مدل شبیه سازی شده، از جمله نصب لوازم کاهنده ی مصرف و اصلاح
شبکه ی تأمین، مورد بررسی قرار می گیرد. مدل برای شهر اراک مناسب ارزیابی شده و می تواند برای بقیه ی شهرها به ویژه شهرهایی که
در مناطق خشک یا نیمه خشک قرار گرفته اند، کاربردی باشد.

کلیدواژه‌ها


1. کارآموز، محمد؛ احمدی، آزاده؛ نظیف، سارا ) ۱۳۸۵(. چالش ها و فرصت های
ب هکارگیری مد لهای بهره برداری بهینه از سیست مهای منابع آب. اولین
همایش منطق های بهره برداری از منابع آب حوض ههای کارون و زاینده رود
)فرصت ها و چالش ها(، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد.
2. Yeh, W.G. (1985). Reservoir management and operation
models: A State-of-the-art review. Water Resources
Research, 21: 12. 1797-1818.
3. Palmer DJ, Helms JB, Beckers CJ , Orci L and
Rothaman JE (1993). Binding of coatomer to Golgi
membranes requires ADP- ribosylation factor.
Journal of Biological Chemistry, 268, 12083-12089.
4. Simonovic, P. S., Fahmy, H., and Ei-Shorbaghy, A.,
(1997). The Use of Object-Oriented Modeling for
Water Resources Planing in Egypt. Journal of Water
Resources Manage. Vol. 11, 243-261
5. Simonovic SP, Rajasekaram V. (2013), “Integrated
Analyses of Canada’s Water Resources: A System
Dynamics Approach. Canadian Water Resources Journal,
223-250.
6. Ruth, M., and Pieper, F. (1994). Modeling spatial dynamics
of sea level rise in a coastal area. System Dynamics
Review ,10 (4), 375-389
7. Ahmad S, Simonovic SP. (2004). Spatial system dynamics:
new approach for simulation of water resources
systems. J Comput Civil Eng, 18(4), 331–40.
۸.۸ همتا، نیما؛ جعفرزاده، احسان؛ یونس، بهلکه؛ یلمه، عبدالمجید ) 1389 (.
به کارگیری متدولوژی پویایی های سیستم در بررسی عوامل مؤثر بر قیمت
مسکن شهر تهران، هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع.
9. Zarghami M, Akbariyeh (2012). System dynamics
modeling for complex urban water
systems:Application to the city of Tabriz, Iran.
Resources, Conservation and Recycling, 60, 99–
106.
۱۰۱۰ صلوی تبار، ع.؛ ضرغامی، م.؛ ابریشم چی، الف. ) 1385 (. مدل پویایی
سیستم در مدیریت آب شهری تهران. مجله ی آب و فاضلاب، شماره ی 59 ،
.28-12
۱۱ . مجتهدزاده، م.م. ) 1371 (. یک مدل دینامیک برای برنامه ریزی توسعه ی
مناطق کم آب. مجله برنامه و توسعه، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و
توسعه، دوره ی 2، شماره ی 4.
۱۲ .رحیمی،ح. ) 1382 (. بحران آب: مشکل ناشناخته جهانی. پیک نور،
دوره ی 1، شماره ی 2 .