علمی پژوهشی مدیریت بحران (CM) - فرایند پذیرش مقالات