به پایگاه الکترونیکی نشریه علمی - پژوهشی مدیریت بحران خوش آمدید

 

نشریه مدیریت بحران دوفصلنامه علمی و پژوهشی در رشته مهندسی مدیریت بحران است که اقدام به انتشار مقالات علمی و پژوهشی می کند. زبان رسمی نشریه فارسی و لیکن خلاصه انگلیسی مقالات نیز نشر می گردد.مقالات در این مجله صرفا به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه مجلات دریافت می شوند.این نشریه بر اساس نامه شماره 3/77490 مورخ 91/10/4 دبیرخانه ی کمیسیون نشریات وزارت علوم ، تحقیقات  و فن آوری دارای رتبه علمی-پژوهشی از شماره ی بهار و تابستان 91 است. 

نویسندگان محترم  می توانند ،مقالات پژوهشی مرتبط خود با موضوعات نشریه که قبلا چاپ نشده و یا در حال داوری نیست را از طریق سامانه joem .ir ارسال کنند

مجلات چاپ شده

 


 

شماره جاری: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-129 

شناسنامه نشریه

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه جانشین سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
P2345-3915

بانک ها و نمایه نامه ها