توسعه‏ ی شبکه‏ ی لجستیک پیشرو و معکوس در خدمات درمانی در شرایط عدم قطعیت و بحران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و فناوری مازندران

2 University of Tehran

چکیده

افزایش جمعیت، تغییر سبک زندگی، افزایش بیماری‏ها و سوانح و حوادث طبیعی و غیرطبیعی موجب اهمیت روزافزون زنجیره‏های خدمات درمانی شده است. از سویی اهمیت خون به‏منزله‏ی ماده‏ای کمیاب و حیاتی برای بشر و خاصیت فسادپذیری شدید و شرایط خاص حمل و نگهداری آن از سوی دیگر مسائلی هستند که در سال‏های اخیر محققان را به چالش کشیده‏اند. اهمیت این حوزه به‏خصوص در شرایط وقوع بحران و کمبود شدید خون می‏تواند دوچندان شود. در این مقاله، یک مدل ریاضی در زنجیره‏ی حلقه‏ی بسته‏ی تأمین خون در شرایط عدم قطعیت ارائه می‏گردد که در آن لجستیک معکوس و شرایط بحران نیز در نظر گرفته می‏شود. با توجه به پیچیدگی در حل مدل پیشنهادی، پس از ارائه‏ی روش دقیق برای اعتباردهی مدل، از تلفیق دو الگوریتم فراابتکاری ژنتیک (GA) و شبیه‏سازی تبرید (SA) استفاده می‏شود. سپس به سنجش اعتبار الگوریتم فراابتکاری تلفیقی در مقایسه با نتایج نرم‏افزار GAMS IDE/Cplex در حل مسائل کوچک، متوسط و بزرگ پرداخته می‏شود و در خاتمه نیز نتایج تحلیل حساسیت ارائه می‍گردد.

کلیدواژه‌ها


 1. Beliën, J.; Forcé, H. (2012). Supply Chain Management of Blood Products: A Literature Review. European Journal of Operational Research, 217, 1-16.
 2. Pierskalla, W. (2005). Supply Chain Management of Blood Banks. In: M. Brandeau; F. Sainfort; W. Pierskalla (Ed.), Operations Research and Health Care: A handbook of methods and applications,Boston: Kluwer, 103-145.
 3. Arvan, M.; Tavakkoli-Moghaddam, R.; Abdollahi, M. (2015). Designing a Bi-Objective, Multi-Product Supply Chain Network for Blood Supply. Uncertain Supply Chain Management, 3, 57-68.
 4. Jabbarzadeh, A.; Fahimnia, B.; Seuring, S. (2014). Dynamic Supply Chain Network Design for the Supply of Blood in Disasters: A Robust Model with Real World Application. Transportation Research, Part E, 70, 225-244.
 5. Najafi, M.; Eshghi, K.; Dullaert, W. (2013). A Multi-Objective Robust Optimization Model for Logistics Planning in the Earthquake Response Phase. Transportation Research, Part E, 49, 217-249.
 6. Nahmias, S. (1982). Perishable Inventory Theory: A Review. Operations Research, 30, 680-708.
 7. Prastacos, G.P. (1984). Blood Inventory Management: An Overview of Theory and Practice. Management Science, 30, 777-800.
 8. Nagurney, A.; Masoumi, A.H.; Yu, M. (2012). Supply Chain Network Operations Management of a Blood Banking System with Cost and Risk Minimization. Computational Management Science, 9, 205-223.
 9. Nagurney, A.; Masoumi, A.H. (2012). Supply Chain Network Design of a Sustainable Blood Banking System, In: Sustainable Supply Chains: Models, Methods and Public Policy Implications, T. Boone; V. Jayaraman; R. Ganeshan, (Eds.), Springer, 49-72.
 10. Şahin, G.; Süral, H.; Meral, S. (2007). Locational Analysis for Regionalization of Turkish Red Crescent Blood Services. Computers & Operations Research, 34, 692-704.
 11. Sha, Y.; Huang, J. (2012). The Multi-Period Location-Allocation Problem of Engineering Emergency Blood Supply Systems. Safety and emergency. Syst. Eng., 5, 21-28.
 12. حسامی، محمد؛ شیشه‏بری، داود (1394). توسعه‏ی سیاست‏های مکان‏یابی در افق برنامه‏ریزی بلندمدت (مطالعه‏ی موردی مکان‏یابی بیمارستان). مجله‏ی تحقیق در عملیات در کاربردهای آن، شماره‏ی سوم (پیاپی 46)، 69-83.
  1. Rogers, D.; Tibben-Lembke, R. (1998). Going Backwards: Reverse Logistics Trends and Practices, Reverse Logistics Executive Council.
  2. Roghanian, E.; Pazhoheshfar, P. (2014). An Optimization Model for Reverse Logistics Network under Stochastic Environment by using Genetic Algorithm, J. Manuf. Syst., 33, 348-356.
  3. Hatefi, S.M.; Jolai, F. (2014). Robust and Reliable Forward-Reverse Logistics Network Design under Demand Uncertainty and Facility Disruptions. Appl. Math. Modelling, 38, 2630-2647.
  4. Pishvaee, M.S.; Kianfar, K.; Karimi, B. (2010). Reverse Logistics Network Design using Simulated Annealing. Int. J. Adv. Manuf. Technol., 47, 269-281.
  5. Kannan, G.; Soleimani, H.; Devika, K. (2015). Reverse Logistics and Closed-Loop Supply Chain: A Comprehensive Review to Explore the Future. European Journal of Operational Research, 240, 603-626.
  6. Denesiuk, L.; Richardson, T.; Nahirniak, S.; Clarke, G. (2006). Implementation of a Redistribution for Near-Outdate Red Blood Cell Units. Archives of Pathology and Laboratory Medicine, 130, 1178-1183.
  7. Kendall, K.E. (1980). Formulating Blood Rotation Policies for Reducing Blood Wastage in Hospital Blood Banks. Management Science, 26, 1148 -1157.
  8. جمالی، حسین؛ بشیری، مهدی؛ توکلی مقدم، رضا. (1394). بررسی و حل مسئله‏ی امدادرسانی دوسطحی نقاط آسیب‏دیده از بحران. دوفصلنامه‏ی علمی و پژوهشی مدیریت بحران، دوره‏ی 4 (شماره‏ی 2)، 5-22.
  9. ارکات، جمال؛ زمانی، شکوفه؛ قدس، پرک. (1394). مکان‏یابی و مسیریابی تسهیلات اورژانسی با فرض احتمال خرابی مسیرهای ارتباطی در زمان بحران. دوفصلنامه‏‏ی علمی و پژوهشی مدیریت بحران، دوره‏ی 4 (شماره‏ی 2)، 95-106.
  10. بشیری، مهدی؛ بشیری، مهدیه. (1394). طراحی شبکه‏ی زنجیره‏ی تأمین حلقه‏ی بسته با در نظر گرفتن مراکز جمع‏آوری چندبخشی در شرایط عدم قطعیت و حل آن با الگوریتم ابتکاری و فراابتکاری. نشریه‏ی پژوهش‏های مهندسی صنایع در سیستم‏های تولید، سال سوم (شماره‏ی 5)، 27-41.
   1. Hajiaghaei-Keshteli, M.; Aminnayeri, M.; Fatemi Ghomi, S.M.T. (2014). Integrated scheduling of production and rail transportation. Computers & Industrial Engineering, 74, 240-256.
   2. Zimmermann, H.J. (1978). Fuzzy programming and Linear Programming with Several Objective Functions. Fuzzy Sets and Systems, 1, 45-55.
   3. Lin, R.H. (2012). An Integrated Model for Supplier Selection under a Fuzzy Situation. Int. J. Production Economics, 138, 55-61.
   4. Mitchell. M. (1996). An Introduction to Genetic Algorithms. MIT Press, Cambridge, MA.