مدیر مسئول


مهدی نوری مدیر مرکز بحران و تاسیسات زیربنایی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دکتری علوم سیاسی

 • bohran.joemgmail.com

سردبیر


علیرضا آزموده اردلان استاد،دانشگاه تهران

مهندسی نقشه برداری (ژئودزی)

 • ardalanut.ac.ir
 • 021-61114383

جانشین سردبیر


محمد علی نکوئی دکتری تخصصی عمران - استادیار

عمران - مدیریت ساخت

 • ali.nekooiegmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا عارف استاد، دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی برق

 • arefsharif.edu

اعضای هیات تحریریه


مهدی مدیری استاد،دانشگاه مالک اشتر

برنامه ریزی شهری

 • mmodiriut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


رضا حسنوی استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مهندسی صنایع - سیستم و بهره وری

 • hosnavimut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد رضا ثروتی استاد،دانشگاه شهید بهشتی

ژئومورفولوژی

 • rezasarvatiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


جمشید صالحی صدقیانی استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

پژوهش عملیاتی

 • sadallame.edu

اعضای هیات تحریریه


ناصر مهردادی استاددانشکده محیط زیست،دانشگاه تهران

 • mehrdadiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


مجتبی قدیری معصوم استاد،دانشگاه تهران

جغرافیای انسانی

 • mghadiriut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


کامران جعفر زاده دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی اهواز

بهداشت محیط

 • ja.ac

اعضای هیات تحریریه


محمد ابراهیم سنجقی دانشیار، دانشگاه مالک اشتر

مدیریت استراتژیک

 • sanjaghimut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


ابراهیم محمودزاده دانشیار،دانشگاه مالک اشتر

مدیریت استراتژیک

 • mahmut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


منوچهر منطقی دانشیار، دانشگاه مالک اشتر

مدیریت سیستم‌ها و روش‌ها

 • manteghimut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد علی نکوئی دکتری تخصصی عمران - استادیار

عمران - مدیریت ساخت

 • ali.nekooiegmail.com

اعضای هیات تحریریه


ناصر الهی استادیار،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

مدیریت ایمنی صنعتی

 • elahim.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سعید گیوه چی استادیار، دانشگاه تهران

 • givehchiut.ac.ir