اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مهدی نوری

دکتری علوم سیاسی مدیر مرکز بحران و تاسیسات زیربنایی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

bohran.joemgmail.com

سردبیر

علیرضا آزموده اردلان

مهندسی نقشه برداری (ژئودزی) استاد،دانشگاه تهران

ardalanut.ac.ir
021-61114383

اعضای هیات تحریریه

ناصر الهی

مدیریت ایمنی صنعتی استادیار،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

elahim.ac.ir

محمد رضا ثروتی

ژئومورفولوژی استاد،دانشگاه شهید بهشتی

rezasarvatiyahoo.com

کامران جعفر زاده

بهداشت محیط داشیار،دانشگاه علوم پزشکی اهواز

ja.ac

محمد ابراهیم سنجقی

مدیریت استراتژیک دانشیار،دانشگاه مالک اشتر

sanjaghimut.ac.ir

جمشید صالحی صدقیانی

پژوهش عملیاتی استاد،دانشگاه علامه طباطبایی

sadallame.edu

مجتبی قدیری معصوم

جغرافیای انسانی استاد،دانشگاه تهران

mghadiriut.ac.ir

محمدرضا عارف

مهندسی برق استاد،دانشگاه صنعتی شریف

arefsharif.edu

سعید گیوه چی

استادیار،دانشگاه تهران

givehchiut.ac.ir

ابراهیم محمودزاده

مدیریت استراتژیک دانشیار،دانشگاه مالک اشتر

mahmut.ac.ir

مهدی مدیری

برنامه ریزی شهری استاد،دانشگاه مالک اشتر

mmodiriut.ac.ir

منوچهر منطقی

مدیریت سیستمها و روشها دانشیار،دانشگاه مالک اشتر

manteghimut.ac.ir

ناصر مهردادی

استاددانشکده محیط زیست،دانشگاه تهران

mehrdadiut.ac.ir

رضا حسنوی

مهندسی صنایع - سیستم و بهره وری استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر

hosnavimut.ac.ir

محمد علی نکوئی

عمران - مدیریت ساخت دکتری تخصصی عمران - استادیار

ali.nekooiegmail.com

جانشین سردبیر

محمد علی نکوئی

عمران - مدیریت ساخت دکتری تخصصی عمران - استادیار

ali.nekooiegmail.com

مدیر داخلی

آسیه ملکی

.

joem.magazinegmail.com