اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مهدی نوری

دکتری علوم سیاسی مدیر مرکز بحران و تاسیسات زیربنایی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

bohran.joemgmail.com

سردبیر

علیرضا آزموده اردلان

مهندسی نقشه برداری (ژئودزی) استاد،دانشگاه تهران

ardalanut.ac.ir
021-61114383

جانشین سردبیر

محمد علی نکوئی

عمران - مدیریت ساخت دکتری تخصصی عمران - استادیار

ali.nekooiegmail.com

اعضای هیات تحریریه

محمدرضا عارف

مهندسی برق استاد، دانشگاه صنعتی شریف

arefsharif.edu

مهدی مدیری

برنامه ریزی شهری استاد،دانشگاه مالک اشتر

mmodiriut.ac.ir

رضا حسنوی

مهندسی صنایع - سیستم و بهره وری استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر

hosnavimut.ac.ir

محمد رضا ثروتی

ژئومورفولوژی استاد،دانشگاه شهید بهشتی

rezasarvatiyahoo.com

جمشید صالحی صدقیانی

پژوهش عملیاتی استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

sadallame.edu

ناصر مهردادی

استاددانشکده محیط زیست،دانشگاه تهران

mehrdadiut.ac.ir

مجتبی قدیری معصوم

جغرافیای انسانی استاد،دانشگاه تهران

mghadiriut.ac.ir

کامران جعفر زاده

بهداشت محیط دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی اهواز

ja.ac

محمد ابراهیم سنجقی

مدیریت استراتژیک دانشیار، دانشگاه مالک اشتر

sanjaghimut.ac.ir

ابراهیم محمودزاده

مدیریت استراتژیک دانشیار،دانشگاه مالک اشتر

mahmut.ac.ir

منوچهر منطقی

مدیریت سیستم‌ها و روش‌ها دانشیار، دانشگاه مالک اشتر

manteghimut.ac.ir

محمد علی نکوئی

عمران - مدیریت ساخت دکتری تخصصی عمران - استادیار

ali.nekooiegmail.com

ناصر الهی

مدیریت ایمنی صنعتی استادیار،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

elahim.ac.ir

سعید گیوه چی

استادیار، دانشگاه تهران

givehchiut.ac.ir

مدیر علمی و اجرایی

وحید پورقهرمان

کارشناسی ارشد مهندسی عمران پژوهشگر

vahid.pourghahramangmail.com
0000-0002-6739-7669