دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی - پژوهشی

1. مطالعه‌ی پیکربندی فضاهای کارا با رویکرد تخلیه‌ی ایمن ساختمان در هنگام حادثه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1400

پیمان بهرامی دوست؛ محمدتقی نظر پور؛ احمد حیدری


2. مدل سازی ریاضی استوار برای مسأله چند هدفه مکانیابی-مسیریابی-موجودی در شرایط وقوع بحران با درنظر گرفتن عدم قطعیت تقاضا و قابلیت اطمینان تسهیلات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1400

علی اکبر عشقی؛ رضا توکلی مقدم؛ سعدالله ابراهیم نژاد؛ وحیدرضا قضاوتی


3. ارائه مدل ریاضی به منظور طراحی شبکه سلسله مراتبی تسهیلات اضطراری موقت در شرایط بحران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1400

سوگل موسوی؛ سید مجتبی سجادی؛ اکبر عالم تبریز؛ سید اسماعیل نجفی


4. شناسایی عوامل اصلی موفقیت مدیریت تداوم کسب و کار در صنعت پتروشیمی: یک رویکرد تحلیل عاملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1400

سیدعلی هادوی؛ حسین بختیاری؛ سید علی ترابی