آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1433
تعداد پذیرش 202
تعداد پذیرش بدون داوری 31
تعداد عدم پذیرش 816
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 539

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 69
تعداد مشاهده مقاله 12922
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 17582
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 31 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 135 روز
متوسط زمان داوری 47 روز
متوسط زمان پذیرش 394 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 219 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 115 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 54 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 148 روز
درصد پذیرش 14 %