دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 22، اسفند 1401 

مقاله علمی - پژوهشی

مدل‌سازی و پهنه‌بندی خطر زلزله با استفاده از مدل تاپسیس فازی(مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)

صفحه 6-19

عقیل مددی؛ صیاد اصغری؛ زهرا زارعمند؛ احسان قلعه


ارایه مدلی برای لجستیک امداد با رویکرد سیستم های دینامیکی

صفحه 1-17

یحیی زارع مهرجردی؛ شهرام کریمی؛ محمد صالح اولیا؛ احمد صادقیه