ارایه مدلی برای لجستیک امداد با رویکرد سیستم های دینامیکی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع،دانشگاه یزد

2 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع ، گروه مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه یزد

3 استاد گروه مهندسی صنایع،دانشکده مهندسی صنایع. دانشگاه یزد

4 استاد، گروه مهندسی صنایع،دانشکده مهندسی صنایع،دانشگاه یزد

چکیده

مشکل اصلی در بحران زلزله، امداد رسانی به آسیب دیدگان نهایی و با دقت و سرعت مناسب است. درمدل های لجستیکی ساده ، به دلیل در نظر نگرفتن ابعاد اجتماعی، فرهنگی و امنیتی، حجم زیادی از کالاها و خدمات که وارد منطقه زلزله زده شده اند به آسیب دیدگان واقعی نمی رسد . در یک رخداد زلزله ممکن است همه محدودیت های فنی مثل مسیریابی، موجودی انبار و حمل و نقل به راحتی تحت تاثیر محدودیت های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی قرار گیرند و در نهایت باعث ناکارآمدی مدل شوند. بنابراین نوآوری به کاررفته در این تحقیق، به کارگیری مدل سازی سیستم دینامیک و در نظر گرفتن محدودیتهای اجتماعی وامنیتی و فرهنگی در مدل نهایی می باشد. دراین پژوهش با استفاده از یک رویکرد جدید ( با استفاده از تکنیک های سیستم های دینامیکی) یک مدل امداد بشر دوستانه معرفی شده است. لازم به ذکر است که فایده به کارگیری این روش در مدل سازی لجستیک امداد در این است که می توانیم مدل را به سمت واقعی شدن هدایت کنیم در حالیکه در روش های بهینه سازی ، به دلیل پیچیدگی ها و حجم زیاد مدل ، کمتر به این عوامل پرداخته می شود.در مدل پیشنهادی این تحقیق، با ایجاد حلقه های بازخوردی ، مدل ایجاد شده و در نهایت سناریوهای مختلف بررسی شده است. نتایح نشان داد که استفاده همزمان از راهکارهای کاهش خطرات قبل، حین و بعد از فاجعه و بهبود مقادیر وضعیت امنیت و حفاظت فیزیکی ، مدل لجستیک را یه صورت بهینه ایجاد می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

System dynamics modeling of relief logistics

نویسندگان [English]

  • Yahia Zare Mehrjerdi 1
  • shahram karimi 2
  • MOHAMMAD SALEH OWLIA 3
  • AHMAD SADEGHEIH 4
1 Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Industrial Engineering,
2 PhD students in Industrial Engineering, Department of Industrial Engineering, Faculty of Industrial Engineering, Yazd University
3 Professor, Department Of Industrial Engineering , Faculty Of Industrial Engineering. Yazd University
4 Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Industrial Engineering, Yazd University
چکیده [English]

the main problem in the earthquake crisis is to provide relief to the final victims with proper accuracy and speed. In simple logistics models, due to the lack of social, cultural and security dimensions, large volumes of goods and services that have entered the earthquake area do not reach the real victims. In this research, a humanitarian aid model is introduced using a new approach (using dynamic systems techniques). It should be noted that the advantage of using this method in relief logistics modeling is that we can include limitations such as the impact of security and social problems in the final model and lead the model to become more realistic. Then the model is created by creating feedback loops and finally different scenarios are created and investigated .In the proposed model of this researchThe results showed that the simultaneous use of risk reduction strategies before, during and after the disaster and the improvement of security and physical protection values create an optimal logistics situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Supply Chain
  • Crisis
  • Relief Humanitarian
  • Dynamic System
[1]Samani, M. R. G., Torabi, S. A., & Hosseini-Motlagh, S. M. (2018). Integrated blood supply chain planning for disaster relief. International journal of disaster risk reduction, 27, 168-188.
[2]Adriana Leiras” Literature reviewof humanitarian logistics research: trends and challenges” Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management” Vol. 4 No. 1, 2014 pp. 95-130.
[3]Jahre, M., Persson, G., Kovács, G., & Spens, K. M. (2007). Humanitarian logistics in disaster relief operations”. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management.
[4]Cozzolino, A. (2012). Humanitarian logistics and supply chain management. In Humanitarian logistics (pp. 5-16). Springer, Berlin, Heidelberg.
[5]Titaya .S(2016) “Analyze on Effect and Building Regulation in Northern Thailand's Earthquake, May 2014: Chiangmai's Residents Risk Perception and Response to Earthquake”
[6]Bozorgi-Amiri, A., Jabalameli, M. S., Alinaghian, M., & Heydari, M. (2012). A modified particle swarm optimization for disaster relief logistics under uncertain environment. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 60(1-4), 357-371.
[7]Salmerón, J., & Apte, A. (2010). Stochastic optimization for natural disaster asset prepositioningProduction and operations management, 19(5), 561-574.
[8] Zhang, J., Wang, Z., & Ren, F. (2019). ”Optimization of humanitarian relief supply chain reliability:a case study of the Ya’an earthquake”. Annals of Operations Research,283(1), 1551-1572
[9]Goncalves, P. ,(2008) “System Dynamics Modeling of Humanitarian Relief Operations,” MIT Sloan School Working Paper, vol 4, pp,4704-08
[10]Görmez, N., Köksalan, M., & Salman, F. S. (2011). Locating disaster response facilities in Istanbul earthquake. Journal of the Operational Research Society, 62(7), 1239-1252.
[11]Peng, M., Chen, H., & Zhou, M. (2017). Modelling and simulating the dynamic environmental factors in post-seismic relief operation. Journal of Simulation, 8(2), 164-178.
[12]Besiou, M., Stapleton, O., & Van Wassenhove, L. N. (2011). System dynamics for humanitarian operations. Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management.
[13] .Khanmohammadi S. , Farahmand H ,  Kashani H. (2018) “A system dynamics approach to the seismic resilience enhancement of hospitals ”, International Journal of Disaster Risk Reduction, Volume 31, , Pages 220-233
 [14]Hamdan, B., & Diabat, A. (2019). A two-stage multi-echelon stochastic blood supply chain problem. Computers & Operations Research, 101, 130-143.
[15]Petrudi, S. H. H., Tavana, M., & Abdi, M. (2020). A comprehensive framework for analyzing challenges in humanitarian supply chain management: A case study of the Iranian Red Crescent Society. International Journal of Disaster Risk Reduction, 42, 101340.
 [16]Sigala, I. F., Kettinger, W. J., & Wakolbinger, T. (2020). Digitizing the field: designing ERP systems for Triple-A humanitarian supply chains. Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management.
[17]Saunders M.N.K., Lewis P., and Thorn hill A., (2009), Research methods for business students, Pitman: London
[18]Linnéusson, G. (2009). On system dynamics as an approach for manufacturing systems development (Doctoral dissertation, Chalmers University of Technology).
[19]FelÃcio Agostinho, C. (2013).
Humanitarian Logistics: How to help even more? Paper presented at the Management and Control of Production and Logistics.
[20]Balcik, B., & Beamon, B. M. (2008). Facility location in humanitarian relief”. International Journal of Logistics, 11(2), 101-121.
 [21]Dolinskaya, I. S., Shi, Z. E., Smilowitz, K. R., & Ross, M. (2011). Decentralized approaches to logistics coordination in humanitarian relief. Paper presented at the Proceedings of the 2011 Industrial Engineering Research Conference.
[22]Beamon, B. M., & Balcik, B. (2008). Performance measurement in humanitarian relief chains. International Journal of Public Sector Management, 21(14-25).