دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران