سنجش تاثیر ساختاری شاخص های حکمرانی برایجاد بحران های اجتماعی، با تاکید بر فساد اداری. مورد مطالعه شهرستان شهرکرد

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بحران دانشگاه مالک اشتر

2 استاد تمام، مهندسی صنایع سیستم و بهروری، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران ،ایران

3 استادیار مجتمع دانشگاهی پدافند غیر عامل ، دانشگاه صنعتی مالک، تهران ،ایران

چکیده

بحران های اجتماعی به عنوان حرکت اعتراضی بخشی از توده ها به طور غالب در ناکارآمدی دولت ها به علل ساختاری، کارکردی و کیفی نبودن روش های حکمرانی ریشه دارد.از مصادیق بارز آن دردهه اخیر می توان به سقوط دولت های مصر، تونس و لیبی به دلایل توسعه نامتوازن، نبود حاکمیت قانون، عدم برابری شهروندان، فساد اداری، نبود رای همگانی، حمایت گزینشی، و نبود تفکیک قوای حکومتی اشاره کرد. پیشینه سیر تحول دانش مدیریت دولتی مبین آن است که زایش و تکامل حکمرانی خوب در پاسخ به ناکارمدی و افول اعتماد به شیوه های سنتی مدیریت بوده است. بدین جهت این مقاله به روش کمی معادلات ساختاری به سنجش تاثیر شاخص های حکمرانی (خوب) بومی شده بر ایجاد بحران های اجتماعی می پردازد. اطلاعات در دو مرحله اسنادی و پیمایشی با پرسشنامه پژوهشگر ساخته به روش خوشه ایی چند مرحله ایی با نمونه 400 تایی در شهرستان شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری با بافتی چند قومی-گویشی گردآوری شده است. در اعتبار سنجی از اعتبار صوری و کسب نظر خبرگان و اساتید، و در سنجش پایایی از آلفای کرونباخ ( 801/0) استفاده شده است. یافته های حاصل از سنجش روابط ساختاری و ضرایب مسیر نشان داد که حکمرانی متاثر از فساد می تواند با تضعیف 6 شاخص، مشارکت گرایی، شنیدن صدای مردم، توسعه گرایی، شفافیت و پاسخ گویی، عدالت محوری و قانون گرایی، و گردش نخبگان به بحران اجتماعی منجر شود. اما فرضیه تاثیر مقبولیت و مشروعیت بر ایجاد بحران اجتماعی در جامعه مورد مطالعه تایید نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the structural impact of governance indicators on social crises, with an emphasis on corruption. Case study of Shahrekord city

نویسندگان [English]

 • ahmad reza ghorbani marghmalki 1
 • Reza Hosnavi 2
 • mohammad eskandari 3
1 PhD student in Crisis Management, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
2 Full Professor, Industrial Engineering - Systems and Productivity, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, faculty of Passive Defense, Malek Ashtar University of Technology,Tehran,Iran
چکیده [English]

Social crises as a protest movement of part of the masses are mainly rooted in the inefficiency of governments due to structural, functional and poor quality of governance methods, which can be seen as the example of the fall of the governments of Egypt, Tunisia and Libya in the last decade. He cited reasons for unbalanced development, lack of rule of law, inequality of citizens, corruption, lack of universal suffrage, selective support, and lack of separation of powers. The history of the evolution of public management knowledge shows that the birth and evolution of good governance in response to inefficiency and the decline of trust in traditional management methods. Therefore, this paper quantitatively uses structural equations to measure the impact of localized (good) governance indicators on social crises. Data were collected in two stages of documentation and survey with a researcher-made questionnaire using multi-stage cluster sampling method with 400 samples in Shahrekord city, the capital of Chaharmahal and Bakhtiari province, with multi-ethnic-dialectal texture. In validation, formal validity and obtaining the opinion of experts and professors, and in measuring reliability, Cronbach's alpha (0.801) has been used. Findings from measuring structural relationships and path coefficients showed that corruption-influenced governance can weaken the six indicators: participatory, listening to (voice of) the people, developmentalism, transparency and accountability, central justice and legalism, and elite turnover Lead to social crises. But the hypothesis of the effect of acceptability and legitimacy with the considerations of religious culture on creating a social crisis was not confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Good governance
 • indicators of good governance
 • crisis
 • social crisis
 • corruption
 • خسروانی، عباس (1398). بررسی تأثیر عوامل ساختاری تولید بر بروز اعتراض‌های کارگری در شهر اراک، فصل‌نامه دانش انتظامی پلیس استان مرکزی، سال هشتم، شماره 4، زمستان
 • طرهانی، نعمت (1398). شناسایی ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های بحران‌های اجتماعی. فصل‌نامه پدافند غیرعامل و امنیت. سال هفتم. شماره 26. بهار. صص67-88
 • سالارزهی، دکتر حبیب‌الله (1399). مدیریت ارزش عمومی: پارادایم نوین در مدیریت دولتی بر پایه ارزش‌های عمومی، پژوهش‌های مدیریت عمومی. سال سیزدهم. شماره 47. بهار. ص 189-218
 • عرب ‌یارمحمدی، جواد؛ اسماعیلی‌خوشمردان، علی. (1399). شاخص‌های ‌حکمرانی ‌خوب‌ و ‌ارزیابی ‌وضعیت ‌ایران، پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی. اردیبهشت ماه 1399-ac.ir
 • ابراهیم‌پور، حبیب؛ الیکی، فهیمه (1395). بررسی نقش حکمرانی خوب در کارآمدی دولت‌ها، کنفرانس بین‌المللی نخبگان مدیریت، 12 خرداد 1395
 • آرتز، پائول؛ فان‌دایک، پیتر، کلمن، اریش؛ استیتفا و دهان، غسان (1393). از انعطاف­پذیری تا شورش (تلاش برای فهم پدیده انقلاب­های عربی). ترجمه التیامی­‌نیا، رضا و سمیعی اصفهانی، علیرضا. تهران: انتشارات تیسا
 • Trancparency International, 2015
 • Atuobi, Samuel M. (2007). Corruption and state Instability in West Africa: An Examination of Policy options - Peace and security
 • Bamidele, O. (2013). Corruption, conflict and sustainable Development in African States. The African Symposium: An online journal of African Educational Research Network, (13)1, 42.
 • بور، مارک (2012). حکمرانی، مقدمه‌ایی بسیارکوتاه. ترجمه: مصلح، عرفان، کریمیان، زهره (1397). تهران: نشر جوهر
 • عیوضی، محمدرحیم؛ مرزبان، نازنین؛ صالحی، معصومه. (1396). از بررسی حکمرانی خوب تا الگوی حکمرانی پایدار. فصل‌نامه راهبرد. سال 26. شماره 85. زمستان 1396. صص 85-55
 • Klimach, Anna, Agnieszka Dawidowicz and Ryszard Zrobek, (2018), "The polish land administration system supporting good governance", Poland Land Use Policy 79, 547-555
 • Johnson, Isabelle. (1997). Redefining the concept of Governance. Canadian International Development Agency: Gatineau, Quebec.
 • kaufmann, D., Kraay, A., Mastruzzio, M. (2010). The worldwide Governance Indicators Methodology and Analytical issues, The World Bank. Development Research Group Macroeconomics and Growth Team.
 • Kaufmann, D., kraay, A., Mastruzzio M-(2009), Governance matters VIII Aggregate and Individual Governance Indicators 1996 – 2008.
 • https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf
 • دوگرا، خیالت. واخنار، پیتر. فون‌مارافیک، پتریک (2010). چشم‌اندازهای نظری فساد. ویراست دوم. ترجمه ‌هانیه هژبرالساداتی و دیگران(1394). تهران: آگاه.
 • Hazy, J.K, Dooley, K.J., Demetris, D.S Backstrom, T., and Liechtenstein. B. (2016). Toward a Complexity - Informed definition of corruption. A complexity - informed definition of corruption 1-25.
 • Nagat, Violeta Ioana., & Popa, Eliza-Titiana. (2020). Views on Corruption and some Theories on Causes of Corruption. “Carol I” National Defense University Security and Defense Faculty, (XVI)Part1, 179-186
 • Amundsen, Inge (1997). Political Corruption: An Introduction to the Issues. Chr. Michelsen Institute Development Studies and Human Rights. Bergen: Norway.
 • موسوی‌دوست، سیدمحمد (1398). علل و پیامدهای فساد اداری. فصل‌نامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری. سال سوم. شماره جلد چهارم. زمستان. صص 39-93
 • Patrick, H.P. (2016). Corruption and its Impact on Good Governance in the Caribbean. Contemporary Security and Defense Issues in the Caribbean. 123 – 134.
 • نرگسیان، عباس؛ جمالی، قاسمعلی؛ هراتی، مسـعود؛ آذری، حسـین (1397). بررسـی ارتبـاط فسـاد و اعتمـاد دررابطـه بـین شفافیت و رضایت شهروندان. فصل‌نامه مدیریت دولتی، دوره 10، شماره2، صص 289 -310
 • رزم‌آهنگ، مهدی؛ صادقی شاهدانی، مهدی (1399). واکاوی رابطه بین فساد عینی و ادراکی با مؤلفه اعتماد اجتماعی تعمیم‌یافته. فصل‌نامه مجلس و راهبرد. سال 27، شماره 103. پاییز. صص31-50
 • فاضلی، محمد؛ جلیلی، محدثه (1397). بررسی بین کشوری رابطه کیفیت حکومت، میزان فساد و سطح اعتماد نهادی و اجتماعی. جامعه‌شناسی کاربردی. سال 29. شماره پیاپی (70). شماره دوم. تابستان صص191-210.
 • احتشامی، علی؛ بیات، بهرام؛ سام‌ دلیری، کاظم؛ شعبانی، مرحوم ناصر (1398). مدیریت بحران‌های اجتماعی ناشی از نقاط بحرانی در کلان‌شهرها. فصل‌نامه پژوهش‌های دانش انتظامی. سال 21. شماره سوم پاییز
 • باغبانی، غلامرضا؛ یعقوبی، دکترنورمحمد؛ ابراهیم‌زاده، دکترعیسی؛ خاشعی، دکتروحید (1399). تبیین الگوی مدیریت بحران‌های اجتماعی با رویکرد امنیتی، مورد مطالعه: استان سیستان و بلوچستان. فصل‌نامه ژئوپلیتیک. سال شانزدهم، شماره دوم. تابستان. صص 88-117
 • امیری، عبدالرضا (1391)،. مطالعه فرآیند و متغیرهای مؤثر بر امنیتی شدن بحران‌های اجتماعی در ایران، فصل‌نامه مطالعات مدیریت انتظامی، 7(2)، 219-237
 • بروک، لوتار. هنریک هلم، هانس. سورنسن، جرج و استول، میشل (2010). دولت‌های شکننده-جامعه‌شناسی جنگ و منازعه در دنیای مدرن، ترجمه: احمد رشیدی (1394). تهران: نشر اسپید
 • ساندرز. دیوید (1981). الگوهای بی‌ثباتی سیاسی، چاپ سوم، ترجمه: پژوهشکده مطالعات راهبردی (1396). تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • گیدنز، آنتونی (1398). جامعه‌شناسی. ترجمه صبوری، منوچهر، چاپ 34، تهران. نشر نی.
 • گار، تدرابرت (1399). چرا انسان‌ها شورش می‌کنند؟ ترجمه مرشدی‌زاده، علی. چاپ ششم. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • ساوه‌درودی، مصطفی؛ خلیلی، ابراهیم و ملکی، عباس (1392). بحران­های سیاسی و توسعه سیاسی در ایران، فصل‌نامه علمی-پژوهشی امنیت پژوهشی، سال دوازدهم، شماره 43، پاییز 1392
 • استیلگیتز، ژوزف (1394). بهای نابرابری. ترجمه رئیسی، اسماعیل. نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها. نشر قم
 • جانستون، هنک (1398). جنبش اجتماعی چیست؟، ترجمه: کشاورزی، سعید، کریمی، مریم چاپ دوم، تهران، نشر ثالث
 • درخشه، جلال و هراتی، محمدجواد ( بهار و تابستان 1392). مطالعه تطبیقی تأثیر نارضایتی انقلاب بر نظام‌سازی آینده انقلاب در ایران و مصر. دوفصل‌نامه علمی-پژوهشی دانش سیاسی، سال نهم، شماره اول (پیاپی 17)، بهار و تابستان، صص 5-18
 • Odesson A. Ferreira FH. (2020). Social Representations of Corruption and the Brazilian Politics: A Fertile Terrain for Coups DETAT. AV. Unoversitaria1. 440, sector Universitario. Goiania/ Go, Brazil. CEP: 74605-. /.
 • Muhmuza, William. (2016). The Politics of anti-Corruption reforms and reversals in Uganda's changing political terrain - Economic and political Studies, (4)1; 62-84.