دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بحران دانشگاه مالک اشتر

2 استاد تمام، مهندسی صنایع سیستم و بهروری، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران ،ایران

3 استادیار مجتمع دانشگاهی پدافند غیر عامل ، دانشگاه صنعتی مالک، تهران ،ایران

چکیده

بحران های اجتماعی به عنوان حرکت اعتراضی بخشی از توده ها به طور غالب در ناکارآمدی دولت ها به علل ساختاری، کارکردی و کیفی نبودن روش های حکمرانی ریشه دارد.از مصادیق بارز آن دردهه اخیر می توان به سقوط دولت های مصر، تونس و لیبی به دلایل توسعه نامتوازن، نبود حاکمیت قانون، عدم برابری شهروندان، فساد اداری، نبود رای همگانی، حمایت گزینشی، و نبود تفکیک قوای حکومتی اشاره کرد. پیشینه سیر تحول دانش مدیریت دولتی مبین آن است که زایش و تکامل حکمرانی خوب در پاسخ به ناکارمدی و افول اعتماد به شیوه های سنتی مدیریت بوده است. بدین جهت این مقاله به روش کمی معادلات ساختاری به سنجش تاثیر شاخص های حکمرانی (خوب) بومی شده بر ایجاد بحران های اجتماعی می پردازد.
اطلاعات در دو مرحله اسنادی و پیمایشی با پرسشنامه پژوهشگر ساخته به روش خوشه ایی چند مرحله ایی با نمونه 400 تایی در شهرستان شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری با بافتی چند قومی-گویشی گردآوری شده است. در اعتبار سنجی از اعتبار صوری و کسب نظر خبرگان و اساتید، و در سنجش پایایی از آلفای کرونباخ ( 801/0) استفاده شده است.
یافته های حاصل از سنجش روابط ساختاری و ضرایب مسیر نشان داد که حکمرانی متاثر از فساد می تواند با تضعیف 6 شاخص، مشارکت گرایی، شنیدن صدای مردم، توسعه گرایی، شفافیت و پاسخ گویی، عدالت محوری و قانون گرایی، و گردش نخبگان به بحران اجتماعی منجر شود. اما فرضیه تاثیر مقبولیت و مشروعیت بر ایجاد بحران اجتماعی در جامعه مورد مطالعه تایید نگردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measuring the structural impact of governance indicators on social crises, with an emphasis on corruption. Case study of Shahrekord city

نویسندگان [English]

  • ahmad reza ghorbani marghmalki 1
  • Reza Hosnavi 2
  • mohammad eskandari 3

1 PhD student in Crisis Management, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran

2 Full Professor, Industrial Engineering - Systems and Productivity, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, faculty of Passive Defense, Malek Ashtar University of Technology,Tehran,Iran

چکیده [English]

Social crises as a protest movement of part of the masses are mainly rooted in the inefficiency of governments due to structural, functional and poor quality of governance methods, which can be seen as the example of the fall of the governments of Egypt, Tunisia and Libya in the last decade. He cited reasons for unbalanced development, lack of rule of law, inequality of citizens, corruption, lack of universal suffrage, selective support, and lack of separation of powers. The history of the evolution of public management knowledge shows that the birth and evolution of good governance in response to inefficiency and the decline of trust in traditional management methods. Therefore, this paper quantitatively uses structural equations to measure the impact of localized (good) governance indicators on social crises.

Data were collected in two stages of documentation and survey with a researcher-made questionnaire using multi-stage cluster sampling method with 400 samples in Shahrekord city, the capital of Chaharmahal and Bakhtiari province, with multi-ethnic-dialectal texture. In validation, formal validity and obtaining the opinion of experts and professors, and in measuring reliability, Cronbach's alpha (0.801) has been used.

Findings from measuring structural relationships and path coefficients showed that corruption-influenced governance can weaken the six indicators: participatory, listening to (voice of) the people, developmentalism, transparency and accountability, central justice and legalism, and elite turnover Lead to social crises. But the hypothesis of the effect of acceptability and legitimacy with the considerations of religious culture on creating a social crisis was not confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: good governance
  • indicators of good governance
  • crisis
  • social crisis
  • corruption