دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 21، فروردین 1401، صفحه 5-175 
الگوسازی کاربرد ایمن و امن اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی ایران

صفحه 163-175

منیژه احدیانی؛ امیدعلی مسعودی؛ سید محمد باقر ملائک؛ نسیم مجیدی قهرودی