تحلیل متغییرهای اثر گذار عوامل فضایی لبه شهری بر مدیریت بحران شهرها (مورد مطالعه منطقه 15 شهرداری تهران)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

منطقه 15 تهران به عنوان یکی از مناطق حاشیه ای شهر در زمان های گذشته با وجود دروازه های متعدد به عنوان یکی از محل های اصلی ورود مسافران به شهر تهران بوده است. بدیهی است خصلت اصلی و پیوسته رشد وشکل گیری منطقه با مو قعیت حاشیه ای و دروازه ای آن پیوند داشته است. تاجائیکه این امر درتعیین هویت وسیمای شهری منطقه نقش اصلی و قطعی پیدا کرده است. هدف این پژوهش بررسی لبه ی شهری منطقه 15 کلانشهر تهران و میزان تاثیر آن بر مدیریت بحران می باشد. جامعه آماری این پژوهش 60 نفر است که از این میزان 20 نفر کارشناسان اداره کل حریم و مابقی صاحب نظران، خبرگان و متخصصان در پژوهش می باشند. معیارهای مورد بررسی قرار گرفته شامل عوامل کالبدی، فرهنگی، مدیریتی و اجتماعی با زیر معیارهای مشخص هستند که این زیر معیارها کدگزاری شده و سپس در نرم افزار MIC MAC به صورت ماتریس های MDI,MPDI,MII,MPII مورد تحلیل قرار گرفته است. در آخر مشخص گردید بیشترین تاثیر مستقیم و مستقیم بالقوه، تاثیرات غیر مستقیم و غیر مستقیم بالقوه، مربوط به کاربری با رتبه (496). کمترین تاثیرات مستقیم، مستقیم بالقوه و تاثیرات غیر مستقیم و غیر مستقیم بالقوه مربوط به ساختارجنسی جمعیت محدوده با رتبه(230) میباشد. همچنین بیشترین وابستگی مستقیم، مستقیم بالقوه و وابستگی غیر مستقیم، غیر مستقیم بالقوه درادوار تاریخی مربوط به بسترطبیعی با عدد (486) و کمترین آن مختص به رشدجمعیت با رتبه (220) میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the effective variables of spatial factors of urban edge on urban crisis management (case study of 15th district of Tehran Municipality)

نویسندگان [English]

  • azadeh arbabi sabzevari 1
  • fatemeh ADIBI sadei nezhad 2
1 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Islamshahr Branch
2 Assistant Professor of Geography and City Planning, Islamic Azad University, Islamshahr Branch
چکیده [English]

District 15 of Tehran as one of the suburbs of the city in the past, despite the numerous gates, has been one of the main places for travelers to enter the city of Tehran. It is obvious that the main and continuous feature of the growth and formation of the region has been related to its marginal and gateway status. Insofar as this matter has played a major and definite role in determining the identity and urban image of the region. The purpose of this study is to investigate the urban edge of the 15th metropolitan area of ​​Tehran and its impact on crisis management. The statistical population of this research is 60 people, of which 20 are experts of the General Directorate of Privacy and the rest are experts, experts and specialists in the research. The studied criteria include physical, cultural, managerial and social factors with specific sub-criteria that these sub-criteria are coded and then analyzed in MIC MAC software as MDI, MPDI, MII, MPII matrices. Finally, it was found that the most potential direct and indirect effects, potential indirect and indirect effects, are related to the user with rank (496). The lowest direct, potential direct effects and potential indirect and indirect effects are related to the sexual structure of the population of the range (230). Also, the highest direct, potential direct dependence and indirect, potential indirect dependence in historical periods are related to the natural bed with the number (486) and the lowest is related to population

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Edge
  • Crisis Management
  • Futurology
  • Tehran Metropolis
  • MIC MAC
[-1]اسفندیاری،مریم.اسفندریاری ظهر،سارا،حقیقت بین،محمد مهدی(1397) ازیابی کمّی خط آسمان در مناظر شهری به عنوان لبه ِ شهر (با تأکید بر ابزارهای نوین تحلیل منظر شهری).فصلنامه علمی و پژوهشی مرمت و معماری ایران پاییز و زمستان 1397.دوره 8 شماره 16
[-2]حبیبی، محسن(1395)از شار تا شهر، انتشارت دانشگاه تهران. تهران.
[-3]رضائی، آرش .(1391) یکپارچگی مدیریت شهر تنها یک گره از چالشهای مدیریت شهری. در سایت مرجع مدیریت شهری
[-4]سیف الدینی، فرانک، شورچه، محمود (1394) برنامه ریزی و طراحی هوشمندانه کاربری زمین و حمل و نقل شهری، انتشارات پرهام نقش، تهران.
[-5]شورچه، محمود(1397) جغرافیای شهری معاصر(مبانی و کاربرد)، انتشارات پرهام نقش، تهران.
[-6]شورچه، محمود (1394) مدیریت حمل و نقل شهری پایدار، انتشارات پرهام نقش، تهران.
[-7]شورچه، محمود (1394) نظریه های برنامه ریزی شهری در قرن 21، انتشارت پرهام نقش. تهران.
[]-8شاه حسینی،یونس(1395)، " برگزیده قوانین و مقررات املاک و اراضی شهری ، انتشارات حبله رود،سمنان، ص 52،53،54
[-9]صبوری مجتبی،موسوی ده موردی،سید مهدی.کریم نژاد،مجید(1396)ارزیابی میزان آسیب پذیری مناطق شهری در برابر زلزله. چهارمین همایش ملی عمران ،معماری و زلزله دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
[-10]عظیمی نورالدینی، آزاده سیدرضا ، زارع رودبزانی ملیحه،( 1395)، " تحلیل جغرافیایی الگوهای شکل شهری در ایران ،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری شماره 7
[-11]فرهودی، رحمت الله و همکاران (1395) تحلیلی بر گسترش افقی شهر مشهد در چند دهه اخیر(1335-1385) و تأثیر آن بر منابع خاک، نشریه علمی- پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، سال 18، شماره 50، صص 259-280.
[-12]کاظمیان، علامرضا و همکاران (1396) بررسی استقرار خرده نظام مدیریت مناطق پیراشهری(مطالعه موردی، منطقه 22 کلانشهر تهران)، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، شماره 18، صص 56-41.
[-13]کیایی، مریم. پیوسته گر، یعقوب. حیدری، علی اکبر(1397). بررسی کیفیت نفوذپذیری لبه بر تامین امنیت فضا (نمونه موردی: تحلیل فضایی ساختار تیمچه در بازارهای سنتی ایران).فصلنامه علمی و پژوهشی معماری وشهرسازی بهار 1397 د.ره 23شماره 1
[-14]مجتهد زاده ، فهیمه ( 1391 ) ،  مدیریت بحران شهری  ، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد قزوین ، چاپ اول
[-15]موحد، علی (1395) " شناسایی و ساماندهی عملکردی اراضی متروکه در منطقه 19 شهرداری تهران با تأکید بر رویکرد توسعه میان افزا" ، مرکز مطالعات وبرنامه ریزی شهر تهران
[-16]منصوریان، حسین (1397) پویش جمعیتی و الگوهای پوشش زمین در منطقه کلانشهری تهران، نشریه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، دوره 4 شماره 4، 613-633.
[-17]وردی نژاد ، فریدون و بهرامی رشتیانی ، شهلا ، ( 1395 ) ، مدیریت بحران و رسانه ها ، انتشارات سمت ، چاپ دوم تهران
 
[-18]Garreau J (1991) Edge city: life on the new frontier. Doubleday, New York.
Hasse, J. (2004). A geospatial approach to measuring new development tracts for characteristics of sprawl. Landscape Journal, 23(1), 52–67.
 
[-19]Briquel V, Collicard J-J (2005) Diversity in the rural hinterlands of European cities. In: Hoggart K (ed) The city’s hinterland – dynamism and divergence in Europe’s peri-urban territories. Ashgate, Aldershot, pp 19–40.
[-20]Pradhan, Biswajeet (Editor) (2017) Spatial Modeling and Assessment of Urban Form: Analysis of Urban Growth: From Sprawl to Compact Using Geospatial Data, Springer.
[-21]Turner, M. G., Gardner, R. H., & O’neill, R. V. (2001). Landscape ecology in theory and practice (Vol. 401). Springer.
[-22]Nilsson K. et al. (eds.), (2013) Peri-urban futures: Scenarios and models for land use change in Europe. Springer-Verlag Berlin Heidelberg