دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

منطقه 15 تهران به عنوان یکی از مناطق حاشیه ای شهر در زمان های گذشته با وجود دروازه های متعدد به عنوان یکی از محل های اصلی ورود مسافران به شهر تهران بوده است. بدیهی است خصلت اصلی و پیوسته رشد وشکل گیری منطقه با مو قعیت حاشیه ای و دروازه ای آن پیوند داشته است. تاجائیکه این امر درتعیین هویت وسیمای شهری منطقه نقش اصلی و قطعی پیدا کرده است. هدف این پژوهش بررسی لبه ی شهری منطقه 15 کلانشهر تهران و میزان تاثیر آن بر مدیریت بحران می باشد. جامعه آماری این پژوهش 60 نفر است که از این میزان 20 نفر کارشناسان اداره کل حریم و مابقی صاحب نظران، خبرگان و متخصصان در پژوهش می باشند. معیارهای مورد بررسی قرار گرفته شامل عوامل کالبدی، فرهنگی، مدیریتی و اجتماعی با زیر معیارهای مشخص هستند که این زیر معیارها کدگزاری شده و سپس در نرم افزار MIC MAC به صورت ماتریس های MDI,MPDI,MII,MPII مورد تحلیل قرار گرفته است. در آخر مشخص گردید بیشترین تاثیر مستقیم و مستقیم بالقوه، تاثیرات غیر مستقیم و غیر مستقیم بالقوه، مربوط به کاربری با رتبه (496). کمترین تاثیرات مستقیم، مستقیم بالقوه و تاثیرات غیر مستقیم و غیر مستقیم بالقوه مربوط به ساختارجنسی جمعیت محدوده با رتبه(230) میباشد. همچنین بیشترین وابستگی مستقیم، مستقیم بالقوه و وابستگی غیر مستقیم، غیر مستقیم بالقوه درادوار تاریخی مربوط به بسترطبیعی با عدد (486) و کمترین آن مختص به رشدجمعیت با رتبه (220) میباشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the effective variables of spatial factors of urban edge on urban crisis management (case study of 15th district of Tehran Municipality)

نویسندگان [English]

  • azadeh arbabi sabzevari 1
  • fatemeh ADIBI sadei nezhad 2

1 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Islamshahr Branch

2 Assistant Professor of Geography and City Planning, Islamic Azad University, Islamshahr Branch

چکیده [English]

District 15 of Tehran as one of the suburbs of the city in the past, despite the numerous gates, has been one of the main places for travelers to enter the city of Tehran. It is obvious that the main and continuous feature of the growth and formation of the region has been related to its marginal and gateway status. Insofar as this matter has played a major and definite role in determining the identity and urban image of the region. The purpose of this study is to investigate the urban edge of the 15th metropolitan area of ​​Tehran and its impact on crisis management. The statistical population of this research is 60 people, of which 20 are experts of the General Directorate of Privacy and the rest are experts, experts and specialists in the research. The studied criteria include physical, cultural, managerial and social factors with specific sub-criteria that these sub-criteria are coded and then analyzed in MIC MAC software as MDI, MPDI, MII, MPII matrices. Finally, it was found that the most potential direct and indirect effects, potential indirect and indirect effects, are related to the user with rank (496). The lowest direct, potential direct effects and potential indirect and indirect effects are related to the sexual structure of the population of the range (230). Also, the highest direct, potential direct dependence and indirect, potential indirect dependence in historical periods are related to the natural bed with the number (486) and the lowest is related to population

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Edge
  • Crisis Management
  • Futurology
  • Tehran Metropolis
  • MIC MAC