راهنمای داوران برای ثبت نام در Publons

داور گرامی

لطفاً ایمیل تشکر از داوری مقاله‌ای که داوری آن به اتمام رسیده است را به آدرس زیر ارسال نمایید.

reviews@webofscience.com

با تشکر - دفتر مجله