دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد،‌ واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش، طراحی مدل انسجام بین سازمانی در اجرای خط مشی های مدیریت بحران با رویکرد ساختاری تفسیری بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی است و با روش کیفی و در چارچوب تحقیقات توصیفی-پیمایشی انجام شد. جامعه آماری، برابر با 18 نفر از خبرگان آشنا به خط مشی های مدیریت بحران، شامل7 نفر از مدیران سازمان مدیریت بحران، 6 نفر از و صاحب نظران دستگاه های همکار در مدیریت بحران و 5 نفر از اساتید دانشگاهی صاحب نظر در مدیریت بحران بودند که براساس تخصص، تجربه، تسلط نظری، دسترسی و تمایل به صورت غیر تصادفی و هدفمند انتخاب شدند. با بررسی ادبیات پیشینه و نظرات خبرگان و همچنین بهره گیری از روش دلفی 50 شاخص انسجام بین سازمانی در اجرای خط مشی های مدیریت بحران در قالب 16 مؤلفه شناسایی گردید و مؤلفه ها با تکنیک ISM سطح بندی شد. یافته ها نشان داد که مؤلفه ها در هفت سطح قرار گرفتند که وحدت فرماندهی و مدیریت منابع در سطح زیربنایی و اقدامات مشترک، توافق پذیری و تعامل در سطح اول مدل ساختاری تفسیری پژوهش قرار گرفتند. تعیین خط مشی های اولویت دار دستگاه های همکار و تأمین منابع مورد نیاز، هدایت متمرکز و مناسب منابع و تجهیزات در زمان وقوع بحران ها و ایجاد مرکز فرماندهی در منطقه وقوع بحران، اجرای خط مشی های مدیریت بحران و همچنین دستیابی به دیگر مؤلفه های انسجام بین سازمانی در اجرای خط مشی های مدیریت بحران را تسهیل خواهد کرد و به بهبود عملکرد مدیریت بحران کمک خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing an inter-organizational cohesion model in implementing crisis management policies with an interpretive structural approach

نویسندگان [English]

  • Mahdi Torkian 1
  • Karamollah Daneshfard 2
  • Mashallah Valikhani, 3
  • Nazanin Pilevari 4

1 PHD Student, Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 2- Professor, Department of Public Administration, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Public Management, Dehaghan Branch, Islamic Azad University of Dehaghan, Iran

4 Associate Professor, Department of Industrial Management, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to design an inter-organizational cohesion model in implementing crisis management policies with an interpretive structural approach. The present study is applied in terms of purpose and was conducted by qualitative method and in the framework of descriptive-survey research. The statistical population consisted of 18 experts familiar with crisis management policies, including 7 managers of the Crisis Management Organization, 6 experts and experts in crisis management agencies and 5 university professors with expertise in crisis management. They were selected non-randomly and purposefully based on expertise, experience, theoretical mastery, access and desire. By reviewing the background literature and opinions of experts and also using the Delphi method, 50 indicators of inter-organizational cohesion in the implementation of crisis management policies were identified in the form of 16 components and the components were leveled by ISM technique. Findings showed that the components were located at seven levels, the unity of command and resource management at the infrastructure level and joint actions, agreement and interaction at the first level of the interpretive structural model of the research. Determining the priority policies of the partner agencies and providing the required resources, centralized and appropriate management of resources and equipment in times of crises and the establishment of a command center in the crisis area, implementation of crisis management policies as well as achieving other components of cohesion It will facilitate inter-organizational implementation of crisis management policies and help improve crisis management performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • inter-organizational cohesion
  • policy
  • crisis management
  • inter-organizational coordination
  • integration