بررسی الگوی ساختار سازمانی مرکز عملیات اضطراری در واحد صنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رشته مدیریت محیط زیست، گروه مدیریت محیط زیست، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی سیستان وبلوچستان.

2 گروه مدیریت محیط زیست، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی سیستان وبلوچستان.

چکیده

تجربه‌ی حوادث ناگوار در مجتمع‌های صنعتی و به‌ وجود آمدن مشکلات فراوان موجب گردید تا یک نظام مدیریت و فرماندهی استاندارد برای رفع مشکلات موجود و مدیریت بهتر بحران فراهم شود. ترسیم و تبیین ساختار سازمانی مرکز عملیات اضطراری در شرکت‌های نفتی، همچون منطقه‌ی عملیاتی نفت چشمه‌خوش، می‌تواند کمک شایانی به کاهش تلفات مالی و جانی ناشی از بروز حوادث داشته باشد. یک مرکز وقتی می‌تواند عملکرد مناسبی در مدیریت بحران داشته باشد که ساختار و ارتباطات سازمانی آن به صورت بهینه و صحیح تعریف شده باشد. به همین منظور، این پژوهش با روش میدانی و با ابزار گردآوری از طریق مصاحبه و پرسش‌نامه صورت گرفته است و مخاطبان آن کارکنان نفت چشمه‌خوش هستند. بر اساس آزمون فرضیه‌ها مناطق مستعد بحران در منطقه‌ی نفت چشمه‌خوش شامل بخش پساب واحد نمک‌زدایی، تفکیک‌گرها، مخازن ذخیره‌ی نفت و گودال آب و نفت واحد بهره‌برداری است و این در حالی است که آموزش‌های کافی در زمینه‌ی مدیریت بحران به کارکنان داده نشده است. مهم‌ترین عناصر در ساختار سازمانی مرکز شامل جانمایی مناسب، دسترسی مناسب، منابع انسانی و تجهیزات است و مناسب‌ترین افراد برای حضور در مرکز، ریاست منطقه، رؤسای واحدها و یا جانشینان و کارشناسان HSE هستند.

کلیدواژه‌ها