کاربرد ارزیابی خطر‌پذیری امنیتی در سامانه ریلی و ایستگاه راه‌آهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد پدافند غیرعامل گرایش مدیریت بحران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد پدافند غیرعامل گرایش طراحی معماری، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.

چکیده

      مسیرهای ترابریوموصلاتی مانند سامانه‌های ریلی یکی از زیرساخت‌های مهم برای  برقراری ارتباط  میان نقاط مختلف در یک کشور  همچنین کشورهای دیگر است و در  مبادلات و تعاملات داخلی و خارجی نقش اساسی داشته و دارد. در این بین،زیر ساخت های مزبور به دلیل اهمیتی که دارند،هنگام جنگ بیشتر مورد توجه دشمنان قرار می گیرند. ایستگاه‌های راه‌آهن،به عنوان گره‌های اصلی در سامانه‌ی ریلی کشور،  به دلیل امکان حمل انبوه بار و مسافر از نظر اقتصادی، اجتماعی، دفاعی و ... حائز اهمیتند و واپایش یا تخریب این اماکن جزء اهداف نظامی تلقی می‌شود. هدف اصلی‌ این مقاله پرداختن به تحلیل خطر‌پذیری و آسیب‌پذیری اجزای موجود در ایستگاه راه‌آهن با استفاده از روش ارزیابی خطر‌پذیری SVA است تا اقدامات دفاعی لازم برای آمادگی در مقابله تهدیدات انسانی ناشی از حملات نظامی و خرابکارانه و تروریستی به درستی انتخاب شود.
    در مقاله حاضر که از نوع کاربردی است، از روش مطالعات کتابخانه‌ای، میدانی و پرسشنامه‌ای برای گردآوری داده‌ها و اطلاعات استفاده شده و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها توصیفی- تحلیلی با استفاده از نمونه  SVA است‌ . ایستگاه راه‌آهن به عنوان بخش اصلی تحقیق انتخاب شده و مراحل ارزیابی خطر‌پذیری که شامل مشخصات دارایی‌ها، ارزیابی تهدید، تحلیل آسیب‌پذیری، ارزیابی خطر‌پذیری و اقدامات متقابل است، مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات