مدیریت، ارزیابی و سنجش خطر ناشی از لرزش زمین بر اثر انفجارهای در پروژه‌های معدنی، مطالعه موردی: سد رودخانه‌ ای شور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

2 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

3 دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانکشده های فنی، دانشگاه تهران.

چکیده

در سال‌های اخیر، مهندسی معدن به‌عنوان یکی از حوزه‌های حساس ارزیابی و سنجش خطر مورد توجه قرار گرفته است. عملیات آتش‌کاری یکی از روش‌های متداول برای خردایش سنگ در پروژ‌ه‌های معدنی به‌حساب می‌آید. لرزش زمین مهم‌ترین اثر نامطلوب عملیات آتش‌کاری است که در صورت نبود واپایش، موجب افزایش احتمال خسارت بر محیط اطراف از جمله ساختمان‌های مجاور و نیز انسان می‌شود. در این مقاله از نظام مهندسی سنگ به‌منظور ارزیابی خطر لرزش زمین ناشی از عملیات انفجار در ناحیه سد رودخانه‌ای شور استفاده شده است. این مدل مبتنی بر ماتریس اندرکنش و ضریب آسیب‌پذیری و بر اساس 8 پارامتر مؤثر بر شدت لرزش زمین، به ارزیابی خطر تولید شده می‌پردازد. سد رودخانه‌ای شور مجاور معدن مس سرچشمه و در استان کرمان است که هسته‌ی این سد تحت تأثیر لرزش‌های تولیدشده از انفجار قرار دارد. بنابراین، ارزیابی خطر ناشی از لرزش‌های زمین امری مهم تلقی می‌شود. به‌منظور ارزیابی خطر ناشی از انفجارهای ناحیه مورد بررسی، از اطلاعات 20 انفجار استفاده شده است. درنهایت بر اساس تحلیل ماتریس اندرکنش و نیز ضرایب آسیب‌پذیری به‌دست‌ آمده، خطر ناشی از انفجارهای بررسی ‌شده در این مطالعه موردی در حد متوسط قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات