کاهش خطر‌پذیری ناشی از آسیب‌پذیری در مقابل تهدیدات انسان‌ساخت با استفاده از سامانه‌ی هوشمند ساختمان BMS در ساختمان‌های اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پدافند غیرعامل گرایش طراحی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

حفظ و پایداری ادارات به‌عنوان بخشی از ساختار مدیریتی و اجرایی کشور  اهمیت بسیار زیادی دارد و در عین حال، در معرض دایمی تهدیدات انسان‌ساخت مختلف هستند. با توجه به پیشرفت تکنولوژی و تأثیر آن در کاهش آسیب‌پذیری ناشی از تهدیدات، نیاز به پیشرفت در ملاحظات پدافند غیرعامل برای کاهش تلفات بیش ‌از پیش احساس می‌شود. این پژوهش به روش توصیفی– تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و پرسشنامه، ابتدا به ارزیابی خطر‌پذیری ساختمان اداری  سپس به معرفی و بررسی BMS در بخش‌های مختلف معماری، الکتریکی و مکانیکی ساختمان می‌پردازد. ارزیابی خطر‌پذیری و اولویت‌بندی زیرسامانه‌ی‌های BMS از مهم‌ترین داده‌های کیفی است که در تهیه پرسشنامه‌ی تحقیق استفاده‌ شده است. برای تحلیل داده‌ها از فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) و نرم‌افزار Super Decisions  و نرم‌افزار SPSS نیز به‌عنوان ابزار پردازش اطلاعات مورداستفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش اولویت‌بندی زیرسامانه‌ی‌های سامانه‌ی‌ هوشمند ساختمان در بخش معماری یک ساختمان اداری با اهمیت خیلی زیاد را به ترتیب پایش تردد، دوربین مداربسته، در هوشمند، نورپردازی داخلی و شیشه‌های هوشمند با توجه به شاخص‌های مهندسی ارزش نشان می‌دهد. با توجه به اولویت‌بندی سامانه‌ی‌های مذکور و با استفاده از آنها در بخش معماری ساختمان‌های اداری، ارزیابی خطر‌پذیری انجام‌ و آسیب‌پذیری و خطر‌پذیری دارایی‌های همان بخش از ساختمان با حالت  استفاده نکردن از BMS مقایسه شد که در نتایج حاصل، کاهش آسیب‌پذیری و خطر‌پذیری به‌صورت نمودار کاملاً مشهود است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات