ارائه الگویی برای تدوین و بازنمایی نقشه دانش یک واحد پژوهشی در شرایط بحرانی با رویکرد شناسایی مهار تها و تخصص ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر- بازرسی

چکیده

این مقاله به ارائه الگویی برای تدوین و بازنمایی نقشه دانش یک واحد پژوهشی در شرایط بحرانی با رویکرد شناسایی مهارت ها و تخصص ها
می پردازد. برای این کار مباحثی مانند تعاریف نقشه دانش و انواع آن، علت ترسیم نقشه دانش و اصول کلیدی ترسیم آن، طبقه بندی نقشه های دانش،
مزایا و معایب این گونه نقشه ها و موردکاوی های انجام شده بررسی شدند. سپس با تحلیل نقاط قوت و ضعف موردکاوی های یادشده، یک الگوی شش
مرحله ای برای بازنمایی نقشه دانش در یک واحد تحقیقاتی ارائه شد که شامل شش گام 1. تعیین حوزه دانشی 2. شناسایی سرپرستان و مدیران عملیاتی
3. استخراج روابط بین کارکنان و همچنین فرادانش مربوط به افراد 4. استخراج اطلاعات و دانش افراد 5. ترسیم نقشه دانش و 6. فراهم کردن مکانیسم
روزآمدسازی و تحلیل نقاط قوت و ضعف است.

کلیدواژه‌ها


اخوان، پیمان؛ زاهدی، محمدرضا. ) 1392 (. بررسی تأثیر سرمایه فکری و
تسهیم دانش بر نوآوری سازمانی شرکت های نرم افزاری. همایش مدیریت
دانش.
۵.۵ اخوان، پیمان؛ جودی، الهام. ) 1391 (. گام های عملیاتی مدیریت دانش.
نقشه های دانش. انتشارات آتی نگر. )چاپ دوم(.
۶.۶ ایدلخانی، یاسمن؛ اخوان، پیمان؛ حسنوی، رضا. ) 1395 (. مدل ترکیبی
مدیریت دانش و اقتصاد مقاومتی: رویکردی مناسب برای مواجهه با
بحران ها در جمهوری اسلامی ایران، مطالعه ی موردی: بانک انصار. دوره 5.
شماره 2- شماره پیاپی 10 . صفحه 5- 106 .
۷.۷ حسنوی، رضا؛ زاهدی، محمدرضا؛ دهقان د هجمالی، حسن. ) 1392 (.
ارائه چارچوبی برای استخراج دانش ضمنی در سازمان های پژوهش محور
فصل نامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی. تابستان 91 . شماره 6.
۸.۸ جباری، محمد علی؛ امیرخانی، امیرحسین. ) 1388 (. مدیریت دانش در
مدیریت بحران.
۹.۹ جعفری مقدم، سعید. ) 1382 (. مستندسازی تجربیات مدیران از دیدگاه
مدیریت دانش.
۱۰ ۱۰ نصیبی؛ مهدی و همکاران. ) 1394 (. ایجاد مدل تعاملی اطلاعات و فعالیت
ذ ینفعان مدیریت بحران در صنعت با رویکرد مهندسی همزمان. مطالعه ی
موردی: ایران خودرو. دوفصلنامه مدیریت بحران. شماره ی هشتم. 23 -
42 .26.
۱۱ ۱۱ رشید ارده؛ حبیب اله، متقی؛ افشین، حسینی امینی؛ حسن. ) 1393 (.
راهبردهای مدیریت بحران و اقتصاد مقاومتی. اصفهان. علم آفرین.
۱۲ ۱۲ دروی شزاده؛ مرضیه، اخوان؛ پیمان. ) 1388 (. ارائه ی چارچوبی جهت
تعیین نقش مدیریت دانش در مدیریت بحران. دومین کنفرانس ملی
مدیریت دانش. مؤسسه اطلاع رسانی نفت. گاز و پتروشیمی 44 .
۱۳ ۱۳ آقاجانی؛ حسنعلی، مجدد؛ شیوا. ) 1393 (. مثلث اقتصاد مقاومتی، گرایش
کارآفرینانه و مدیریت دانش، بسترساز موفقیت در اقتصاد دانش بنیان.
کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی.
14. Akhavan, Peyman, Zahedi, M. R., Dastyari, Akram,
and ali Abasaltian (2014); The effect of organizational
culture and leadership style on knowledge
management in selected research organizations; International
Journal of Scientific Management and
Development; Vol. 2, No. 9, pp. 432-440.
15. Akhavan, Peyman, Zahedi, Mohammad Reza, and
Ali Najmi (2010), Knowledge management critical
success factors in automotive supply chain, Modiriat
Farda, Vol. 26, No. 10, pp. 77-100.
16. Akhavan, Peyman; Hosseini, S. Mahdi (2016), Social
capital, knowledge sharing and innovation capability:
An empirical study of R&D teams in Iran, Technology
Analysis & Strategic Management , VOL.
28, NO. 1, pp. 96–113 .
17. Akhavan, Peyman, Mostafa Jafari and Mohammad
Fathian (2005), Exploring failure factors of implementing
knowledge management systems in organizations,
Journal of knowledge management practice
, Vol. 6 , May 2005.
18. F.E.Vail,” Mapping Organizational Knowledge”, Knowledge
Management Review, Issue 8, May/June,
Pp.10-15, 1999
19. Galloway D., “Mapping Work Processes”, ASQC Quality
Press, 1994
20. Christina R. Folkes,” Knowledge Mapping: Map types,
Contexts and uses “, Open University Working Paper
Km-SUE 4, May 2004
21. Eppler J. Martin,” Making Knowledge Visible Through
Knowledge Maps: Concepts, Elements, Cases”, Handbook
on Knowledge Management: 1 Knowledge
Matters, Edited by Clyde W. Holsapple, Springer
2003
22. Denham Gray, “ Knowledge Mapping: A practical Overview”,
www.smithweaversmith.com Accessed on
April 23, 2008
23. Martin J. Eppler,” A process-based Classification of
Knowledge Maps and Application Examples”, Knowledge
and Process Management, Vol.15, No.1 Pp.59-
71, 2008
24. Mark N. Wexler, “ The Who, What and Why of Knowledge
Mapping”, Journal of Knowledge Management,
Vol.5, No.3, Pp.249-263, 2001
25. Kim Suyeon, She Euiho, hwang Hyunseok, “Building
the knowledge Map: An Industrial Case Study”,
Journal of Knowledge Management, Vol.7, No.2,
Pp.34-45, 2003
26. Johan Bolmsten , Martin Anderson, “ Finding the
Right Knowledge , A Case Study in Knowledge mapping”,
Blekinge Institute of Technology, Department
of Software Engineering and Computer Science,
2002
27. Tomas HellStrom, Kenneth Husted, “ Mapping
Knowledge and Intellectual Capital in Academic Environments:
A focus Group Study”, Journal of Intellectual
capital, Vol.5, No.1, Pp.165-180, 2004
28. Kelvin Chan, Jay Liebowitz, “The synergy of Social Network
Analysis and Knowledge Mapping: A Case Study”,
International Journal of Management and Decision
Making, Vol.7, No.1, 2006
29. Zahedi. M.R., Cheshmberah.M, Tofighi.S.M.,
Hadizadeh.A.,(2011) A mathematical model for
optimum single-commodity distribution in the network
of chain stores: a case study of food industry,
Management Science Letters,V1, pp595-608