زما ن بندی و توالی عملیات استوار در واحدهای موازی غیرمرتبط با زمان های غیرقطعی مطالعه ی موردی: بیمارستا ن صحرایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

عدم قطعیت ها در جهان پیچیده ی امروزی جزء جدایی ناپذیر مسائل روزمره هستند. با در نظر گرفتن این عدم قطعیت ها در مسائل واقعی،
می توان به سطح قابل اعتمادتری از نتایج دست یافت. شرایط خاص حادثه خیز بودن کشورمان که سالیانه شاهد تعداد زیادی از این حوادث طبیعی
و غیرطبیعی اعم از زلزله، سیل، تصادفات و تلفات انسانی هستیم، لزوم توجه خاص به ارائه ی خدمات درمانی اورژانسی به مصدومان و مجروحان
در صحنه یا محل نزدیک به آن را در اولویت ویژهای قرار می دهد. در این راستا ایجاد سامانه های بیمارستانی متحرک، نقش ارزنده ای در کاهش
تلفات خواهند داشت. در این مقاله نگاهی نو به موضوع زمان بندی و برنامه ریزی توالی عملیات فعالیت های درمانی در بیمارستان های صحرایی
با زمان های غیرقطعی شده است. مدل ارائه شده به تخصیص و تعیین توالی فعالیت های درمانی )کارها( در اتاق های عمل )ماشین ها( در یک
بیمارستان صحرایی می پردازد. به منظور حل این مدل از الگوریتم تبرید شبیه سازی شده استفاده شده است و عملکرد بهتر این الگوریتم فرا ابتکاری،
با یکی از روشهای طراحی آزمای شها تحت عنوان روش سطح پاسخ، تضمین شده است. نتایج، تغییرات قابل توجهی را پس از اعمال عدم قطعیت
در مدل نشان می دهد. میزان تأثیرعدم قطعیت در مدل به نظر تصمیم گیرنده بستگی دارد و میزان اعمال آن، میزان تغییرات در برنامه را نسبت به
حالت قطعی تعیین می کند.

کلیدواژه‌ها


1. Pinedo, M. (1995). Scheduling: theory, algorithms and
applications. Scheduling: Theory, algorithms and applications,
Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
2. Conway, R. W., Maxwell, W. L., & Miller, L. W. (2003).
Theory of scheduling. Courier Corporation.
3. Beker, K. R. (1974). Introduction to Sequencing and Scheduling.
John Wiley & Sons Inc. West Sussex, UK.
4. Rodriguez, F. J., Lozano, M., Blum, C., & GarcíA-MartíNez,
C. (2013). An iterated greedy algorithm for
the large-scale unrelated parallel machines scheduling
problem. Computers & Operations Research, 40(7),
1829-1841.
5. Rodriguez, F. J., Blum, C., García-Martínez, C., & Lozano,
M. (2012). GRASP with path-relinking for the
non-identical parallel machine scheduling problem
with minimising total weighted completion times.
Annals of Operations Research, 201(1), 383-401.
6. Tran, T. T., Araujo, A., & Beck, J. C. (2016). Decomposition
methods for the parallel machine scheduling
problem with setups. INFORMS Journal on Computing,
28(1), 83-95.
7. Avalos-Rosales, O., Angel-Bello, F., & Alvarez, A.
(2015). Efficient metaheuristic algorithm and re-formulations
for the unrelated parallel machine scheduling
problem with sequence and machine-dependent
setup times. The International Journal of Advanced
Manufacturing Technology, 76(9-12), 1705-1718.
8. Rocha, P. L., Ravetti, M. G., Mateus, G. R., & Pardalos,
P. M. (2008). Exact algorithms for a scheduling problem
with unrelated parallel machines and sequence
and machine-dependent setup times. Computers &
Operations Research, 35(4), 1250-1264.
9. Lin, Y. K., & Hsieh, F. Y. (2014). Unrelated parallel machine
scheduling with setup times and ready times.
International Journal of Production Research, 52(4),
1200-1214.
10. Liao, T. W., Chang, P. C., Kuo, R. J., & Liao, C. J.
(2014). A comparison of five hybrid metaheuristic
algorithms for unrelated parallel-machine scheduling
and inbound trucks sequencing in multi-door cross
docking systems. Applied Soft Computing, 21, 180-193
11. Bitar, A., Dauzère-Pérès, S., Yugma, C., & Roussel, R.
(2016). A memetic algorithm to solve an unrelated
parallel machine scheduling problem with auxiliary
resources in semiconductor manufacturing. Journal of
Scheduling, 19(4), 367-376.
12. Alcan, P., & BaşLıGil, H. (2012). A genetic algorithm
application using fuzzy processing times in non-identical
parallel machine scheduling problem. Advances
in Engineering Software, 45(1), 272-280.
13. Balin, S. (2012). Non-identical parallel machine scheduling
with fuzzy processing times using robust genetic
algorithm and simulation. Int J Innov Comput Inf
Control, 8(1), 727-745.
14. Liao, T. W., & Su, P. (2017). Parallel machine scheduling
in fuzzy environment with hybrid ant colony optimization
including a comparison of fuzzy number
ranking methods in consideration of spread of fuzziness.
Applied Soft Computing, 56, 65-81.
15. Torabi, S. A., Sahebjamnia, N., Mansouri, S. A., &
Bajestani, M. A. (2013). A particle swarm optimization
for a fuzzy multi-objective unrelated parallel machines
scheduling problem. Applied Soft Computing,
13(12), 4750-4762.
16. Naderi-Beni, M., Ghobadian, E., Ebrahimnejad, S.,
& Tavakkoli-Moghaddam, R. (2014). Fuzzy bi-objective
formulation for a parallel machine scheduling
problem with machine eligibility restrictions and sequence-
dependent setup times. International Journal
of Production Research, 52(19), 5799-5822.
17. Breeze, J., Gibbons, A. J., Combes, J. G., & Monaghan,
A. M. (2011). Oral and maxillofacial surgical contribution
to 21 months of operating theatre activity in
Kandahar Field Hospital: 1 February 2007–31 October
2008. British Journal of Oral and Maxillofacial
Surgery, 49(6), 464-468.
18۲۰ ۲۰ .منوچهری، شهرام؛ حسین زاده، سامان؛ رسولی، حمیدرضا ) ۱۳۹۶(.
تسهیلات و ساختار بیمارستا نهای صحرایی: مروری بر الزامات، دوماهنامه
هوزان 2) 3(.
19 .آتش پنجه، حجت الله؛ دست داده، فرهاد؛ پربین، زهرا ) ۱۳۹۵(. بررسی
بیمارستان های صحرایی از منظر پدافند غیرعامل، کنفرانس پدافند
غیرعامل و توسعه ی پایدار، تهران، وزارت کشور.
20 .افتخاری، عادل؛ میرزایی، سمانه ) ۱۳۹۵(. مروری بر نقش و اهمیت
بیمارستان های صحرایی در بلایا، اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری
سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
21 .اردهالی، سیدحسین ) ۱۳۸۴(. اصول راه اندازی بیمارستان صحرایی، دومین
همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات، تهران، مؤسسه آموزش
عالی علمی-کاربردی هلال ایران.
22 .پیوندی، پریوش؛ نصیری، احسان ) ۱۳۸۴(. مطالعه و بررسی ساخت
بیمارستان صحرایی )سیار( یکصد تختخوابی، دومین همایش علمی
تحقیقی مدیریت امداد و نجات، تهران، مؤسسه آموزش عالی علمی-
کاربردی هلال ایران.
23 . ملا داودی، حسن؛ پایدار، محمد مهدی؛ صفایی، عبدالستار ) ۱۳۹۴(.
مکان یابی بیمارستا نهای صحرایی با رویکرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی،

کنفرانس بی نالمللی یافت ههای نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و
مهندسی مکانیک، تهران، موسسه آموزش عالی نیکان.
24. Avalos-Rosales, O., Alvarez, A. M., & Angel-Bello,
F. (2013, June). A Reformulation for the Problem of
Scheduling Unrelated Parallel Machines with Sequence
and Machine Dependent Setup Times. In
ICAPS.
25. Bertsimas, D., & Sim, M. (2004). The price of robustness.
Operations research, 52(1), 35-53.
26 . فتاحی، پرویز ) 1390 (. الگوریت مهای فراابتکاری. انتشارات دانشگاه بوعلی
سینا، همدان.
27. Kirkpatrick, S., Gelatt, C. D., & Vecchi, M. P. (1983).
Optimization by simulated annealing. science,
220(4598), 671-680.
28 . افتخاری، عادل؛ میرزایی، سمانه ) ۱۳۹۵(. مروری بر نقش و اهمیت
بیمارستان های صحرایی در بلایا، اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری
سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
29. Marković, D., & Petrović, G. (2012). Assessing the
performance of improved harmony search algorithm
(IHSA) for the optimization of unconstrained functions
using Taguchi experimental design. Scientific research
and essays, 7(12), 1312-1318.
30. Montgomery, D. C. (2001). Design and analysis of experiments
John Wiley. New York.
31 . ولائی، محمدرضا؛ بهنامیان، جواد ) 1392 (. مقایس هی رو شهای طراحی
آزمایش تاگوچی و سطوح پاسخ در تنظیم بهینه پارامترهای الگوریتم
هارمونی سرچ، دهمین کنفرانس بی نالمللی مهندسی صنایع، دانشگاه
تهران.
32. Jourdan, L., Dhaenens, C., & Talbi, E. G. (2006, October).
Using datamining techniques to help metaheuristics:
A short survey. In International Workshop
on Hybrid Metaheuristics (pp. 57-69). Springer, Berlin,
Heidelberg.
33. http://www.powershow.com/. Intelligent System Design
Lab, Gwagiu institute of Science and technology.
34. http://www.irna.ir/fa/News/82732715 .
35.https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/08/
23/1573768/%D8%A7%D9%88%D9%84%D
B%8C%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84-
%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-
% D 9 % 8 5 % D 8 % B A % D 8 % B 2 -
%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%A7
%D8%B7%D9%8%D8%B2%D9%84%D8%B2%
D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%AF%D9%87-
%D8%B9%DA%A9%D8%B3.
36. Li, Zukui, Qiuhua Tang, and Christodoulos A. (2012).
Floudas. A comparative theoretical and computational
study on robust counterpart optimization: II.
Probabilistic guarantees on constraint satisfaction.
Industrial & engineering chemistry research 51.19,
6769-6788.