انـــواع تا کتیک‌هـــای شـــکل‌گیری رهبـــری اخلاقـــی بـــر مبنـــای ســـطوح و موقعیت‌هـــای مختلـــف بحـــران مطالعه‌ی موردی: سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های تابعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رفتاری/ گروه مدیریت/ دانشکده علوم اداری واقتصادی/ دانشگاه فردوسی مشهد/ مشهد/ ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مسیٔله‌ی رهبری اخلاقی در سازمان‌ها، موضوع جالبی است که باید به طور خاص برای تهدیدهایی مثل مقابله با بحران و فرصت‌های رفتار اخلاقی و مسیٔله‌ی رفتار غیراخلاقی، مورد بحث قرار گیرد. باتوجه به اهمیت این مفهوم، هدف این پژوهش ارایٔه‌ی تا کتیک‌های شکل‌گیری رهبری اخلاقی بر مبنای سطوح مختلف بحران و مقابله با بحران در سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران است. این تحقیق از فلسفه‌ی تفسیری، رویکرد استقرایی، روش کیفی و استراتژی داده بنیاد با رویکرد ظاهر شونده استفاده کرده است. جامعه‌ی مورد مطالعه، مدیران و خبرگان سازمان صنایع دفاع و گروههای تابعه‌ی آن بودند که گاهی تیٔوری و عملی در ارتباط با رهبری اخلاقی و عوامل شکل‌دهنده‌ی آن داشته‌اند. نمونه‌ی مورد مطالعه نیز 22 نفر از خبرگان سازمان بودند. تجزیه و تحلیل بر اساس روش کدگذاری گلیزر صورت گرفت. در مرحله‌ی پایانی کدگذاری و به منظور کدگذاری نظری، از خانواده‌ی کدگذاری «تاکتیک» گلیزر استفاده شد. نتایج کدگذاری نظری نشان داد که چهار تا کتیک عمده به منظور شکل‌گیری رهبری اخلاقی در سازمان صنایع دفاع شامل تسهیل و حمایت، تدبیر و همکاری، صراحت و اجبار و تأ کید و درخواست است. این تا کتیک‌ها نشان می‌دهد به‌منظور رسیدن به رهبری اخلاقی، سازمان از تا کتیک‌های مختلفی بهره میگیرد که بیشتر آن‌ها در این چهار دسته قرار می‌گیرند. این تا کتیک‌ها به مدیران و رهبران سازمان صنایع دفاع کمک می‌کند تا بتوانند رهبران اخلاقی را در سازمان پرورش یا زمینه‌ی شکل گیری آن‌ها را فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها