بررسی میزان تأثیر مدیریت راهبردی بر کیفیت عملیات مدیریت بحران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس

2 مدیریت MBA، مؤسسه ی آموزشی نور طوبی

چکیده

قرن 21، قرن رویارویی با تغییرات شگرف تکنولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است که هیچ سازمانی از تغییرات و رویدادهای آن مصون نیست. مدیریت راهبردی و مدیریت بحران از موضوعات مهم سازمانی هستند که در طول دهه‌های اخیر در کانون توجه پژوهشگران و کارشناسان قرار گرفته است. در این مقاله پیوند این دو موضوع در صنایع حمل و نقل ریلی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نوع پژوهش‌های کمی است که با رویکرد پیمایشی انجام شده است. جامعه‌ی آماری این پژوهش، همه‌ی شرکت‌های فعال در صنایع حمل و نقل ریلی کشور است که تعداد آن‌ها بالغ بر 500 شرکت است و از این تعداد، 103 شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد در شرکت‌هایی که مدیریت راهبردی استقرار یافته است، کیفیت عملیات مدیریت بحران وضعیت بهتری را نشان می‌دهد. 

کلیدواژه‌ها