مدل ترکیبی مدیریت دانش و اقتصاد مقاومتی: رویکردی مناسب برای مواجهه با بحرانها در جمهوری اسلامی ایران مطالعه‌ی موردی: بانک انصار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره‌وری، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشیار دانشکده‌ی مدیریت و فناوری های نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 دانشیار دانشکده‌ی مدیریت و فناوریهای نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

اقتصاد مقاومتی یکی از مهم‏ترین مسائل پیش روی کشور است که در پی مقاوم‏سازی، بحران‏زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی کشور مطرح می‏شود. یکی از عمده‏ترین راهکارهای تحقق این اقتصاد عبور از اقتصاد وابسته به منابع اولیه و متکی بر فروش مواد خام است که تنها از مسیر دانش و تقویت و تحکیم پایه‏های دانش در کشور محقق می‏شود. بنابراین حرکت اساسی کشور به سوی دانشی شدن اقتصاد و اجرای صحیح مدیریت دانش در سازمان‏ها و نهادها، کشور را در تحقق این امر یاری می‏رساند.
 در پژوهش حاضر تأثیر فرایندهای مدیریت دانش بر اقتصاد مقاومتی در بانک انصار انجام گرفته و گردآوری داده‏ها از طریق یک پرسشنامه‏ی 34 سؤالی و بر مبنای پاسخ‏های جمع‏آوری شده از میان 84 نفر از خبرگان و کارکنان آشنا با مباحث مدیریت دانش و اقتصاد مقاومتی بانک انصار انجام شده و مدل ارائه گردیده با روش مدل‏یابی معادلات ساختاری (PLS) و با استفاده از نرم‏افزار Smart PLS، آزمون شده و تفسیر گردیده است. نتیجه‏ی آزمون نشان می‏دهد که در بانک انصار، مدیریت دانش تأثیر مثبت و معناداری بر اقتصاد مقاومتی داشته و این سازمان به نوعی با سرمایه‏گذاری در بخش مدیریت دانش می‏تواند به‌طور غیرمستقیم کشور را در تحقق اقتصاد مقاومتی یاری رساند.
 

کلیدواژه‌ها