شناسایی عوامل اصلی موفقیت مدیریت تداوم کسب و کار در صنعت پتروشیمی: یک رویکرد تحلیل عاملی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

3 دانشکده مهندسی صنایع، پردیس فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در شرایط کنونی، نگهداشت و استمرار فعالیت‌های محوری و حیاتی به‌عنوان یک موضوع مهم در صنعت پتروشیمی مطرح است و شناخت عوامل اصلی موفقیت فرآیند تداوم کسب و کار در این صنعت می‌توانند عامل اساسی موفقیت یا شکست آن باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین عوامل اصلی موفقیت مدیریت تداوم کسب و کار در صنعت پتروشیمی است. این پژوهش بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی است و به‌لحاظ روش‌شناسی یک مطالعه توصیفی- اکتشافی است. جامعه آماری تحقیق شرکت‌های پتروشیمی است که مدیران ستاد مرکز فرماندهی تداوم کسب و کار این شرکت‌ها به‌عنوان واحد تحلیل انتخاب شدند. بر اساس بررسی عمیق مطالعات گذشته، عوامل فرعی مؤثر بر مدیریت تداوم کسب و کار استخراج شدند و به-منظور شناسایی و تأیید عوامل اصلی موفقیت مدیریت تداوم کسب و کار از تکنیک‌های تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که 9 عامل اصلی موفقیت شناسایی و تأیید شدند که عبارتند از: «استراتژی تداوم کسب و کار»، «برنامه‌ریزی اقتضایی»، «مدیریت بحران»، «مدیریت اضطراری»، «مدیریت ریسک سازمانی»، «بازیابی فاجعه»، «فرهنگ تداوم کسب و کار»، «تعهد و پشتیبانی مدیریت ارشد» و «تحلیل تأثیر کسب و کار». این تحقیق می‌تواند ادبیات نظری درباره عوامل اصلی موفقیت مدیریت تداوم کسب و کار را توسعه دهد و همچنین بینش مفیدی برای مدیران سازمان‌های مورد مطالعه به‌طور خاص و سایر سازمان‌ها به‌طور عام جهت اجرای مدیریت تداوم کسب و کار ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical Success Factors (CSFs) of Business Continuity Management: A Case Study in the Iranian Petrochemical Industry

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ali Hadawy 1
  • Hosein Bakhtiari 2
  • Seyyed Ali Torabi 3
1 Department of Industrial management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Industrial management, Faculty of Islamic Studies and Management, Imam Sadiq University, Tehran, Iran
3 School of Industrial Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The primary purpose of the present study is to determine Critical Success Factors (CSFs) of Business Continuity Management (BCM) in the Iranian petrochemical industry. Based on an in-depth review of previous studies, the sub-factors affecting BCM were extracted. Then, exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis were applied to identify and verify the CSFs of BCM.
The results demonstrate the significance of nine CSFs as follows: “business continuity strategy”, “contingency planning”, “crisis management”, “emergency management”, “enterprise risk management”, “disaster recovery”, “business continuity culture”, senior management commitment and support”, and “business impact analysis&rdquo

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Continuity Management
  • critical success factors
  • Factor analysis
  • Petrochemical Industry