برنامه ریزی لجستیک بشردوستانه یک زنجیره تامین خدمت مربوط به بیمارستان‌های سیار در شرایط بحران با اولویت‌بندی مناطق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا

2 استادیار، دپارتمان مهندسی صنایع ، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

یکی از مسائل بسیار مهم روز، حوادث و رخداد­های طبیعی و آثار شدید و مخرب جانی و مالی مربوط به آن­ها است. با توجه به این که در شرایط بحرانی زمان مورد نیاز برای خدمت­رسانی و ارسال کالاهای امدادی بسیار محدود است؛ بنابراین با توجه به محدودیت­های موجود، ضرورت نیاز به تعریف شرایطی ویژه برای امدادرسانی با هدف کاهش تلفات به وضوح روشن است. این تحقیق در حوزه یک زنجیره تامین خدمت، یک سیستم خدمات پزشکی حیاتی سیار مبتنی بر تعریف بیمارستان­های سیاری که وظیفه خدمت­رسانی به بیماران دارای اولویت­های پزشکی در مناطق آسیب­دیده را دارند تعریف می­کند. دو هدف حداقل کردن هزینه­های امدادرسانی و زمان خدمت­رسانی که به ترتیب مبتنی بر معیارهای اقتصادی و اجتماعی هستند برای تعیین مکان­های توزیع، مسیر بهینه ارسال بیمارستان­ها و همچنین میزان ظرفیت خدمت­رسانی بیمارستان­ها در زمان رخداد حادثه در نظر گرفته شده­ است. مدل مسئله مورد نظر با استفاده از روش  با در نظرگرفتن تابع هدف مربوط به زمان خدمت­رسانی به عنوان هدف اصلی حل شده است و جبهه پارتو مربوط به حل مدل ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


.               Dascioglu, B. G., Vayvay, O., & Kalender, Z. T. (2019). Humanitarian Supply Chain Management: Extended Literature Review Industrial Engineering in the Big Data Era (pp. 443-459): Springer.
2.            Al Theeb, N., & Murray, C. (2017). Vehicle routing and resource distribution in postdisaster humanitarian relief operations. International Transactions in Operational Research, 24(6), 1253-1284.
3.            Popović, D., Vidović, M., & Radivojević, G. (2012). Variable neighborhood search heuristic for the inventory routing problem in fuel delivery. Expert Systems with Applications, 39(18), 13390-13398.
4.            Farahbakhsh, A., & Forghani, M. A. (2019). Sustainable location and route planning with GIS for waste sorting centers, case study: Kerman, Iran. Waste Management & Research, 37(3), 287-300.
5.            Shavarani, S. M., & Vizvari, B. (2018). Post-disaster transportation of seriously injured people to hospitals. Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, 8(2), 227-251.
6.            Wang, S., Liu, F., Lian, L., Hong, Y., & Chen, H. (2018). Integrated post-disaster medical assistance team scheduling and relief supply distribution. The International Journal of Logistics Management.
7.            Maghfiroh, M. F., & Hanaoka, S. (2018). Dynamic truck and trailer routing problem for last mile distribution in disaster response. Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management.
8.            Mohamadi, A., & Yaghoubi, S. (2017). A bi-objective stochastic model for emergency medical services network design with backup services for disasters under disruptions: an earthquake case study. International journal of disaster risk reduction, 23, 204-217.
9.            Vahdani, B., Veysmoradi, D., Noori, F., & Mansour, F. (2018). Two-stage multi-objective location-routing-inventory model for humanitarian logistics network design under uncertainty. International journal of disaster risk reduction, 27, 290-306.
10.         Ben-Tal, A., Do Chung, B., Mandala, S. R., & Yao, T. (2011). Robust optimization for emergency logistics planning: Risk mitigation in humanitarian relief supply chains. Transportation research part B: methodological, 45(8), 1177-1189.
11.         Ahmadi, M., Seifi, A., & Tootooni, B. (2015). A humanitarian logistics model for disaster relief operation considering network failure and standard relief time: A case study on San Francisco district. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 75, 145-163.
12.         Victoria, J. F., Afsar, H. M., & Prins, C. (2015). Vehicle routing problem with time-dependent demand in humanitarian logistics. Paper presented at the Industrial Engineering and Systems Management (IESM), 2015 International Conference on.
13.         Bozorgi-Amiri, A., & Khorsi, M. (2016). A dynamic multi-objective location–routing model for relief logistic planning under uncertainty on demand, travel time, and cost parameters. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 85(5-8), 1633-1648.
14.         Falasca, M., & Zobel, C. W. (2011). A two-stage procurement model for humanitarian relief supply chains. Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, 1(2), 151-169.
15.         Escribano Macias, J. J., Angeloudis, P., & Ochieng, W. (2018). Integrated Trajectory-Location-Routing for Rapid Humanitarian Deliveries using Unmanned Aerial Vehicles. Paper presented at the 2018 Aviation Technology, Integration, and Operations Conference.
16.         Lenstra, J. K., & Kan, A. R. (1981). Complexity of vehicle routing and scheduling problems. Networks, 11(2), 221-227.
17.         Tavana, M., Abtahi, A.-R., Di Caprio, D., Hashemi, R., & Yousefi-Zenouz, R. (2017). An integrated location-inventory-routing humanitarian supply chain network with pre-and post-disaster management considerations. Socio-Economic Planning Sciences.
18.         Molina, J., López-Sánchez, A., Hernández-Díaz, A., & Martínez-Salazar, I. (2018). A Multi-start Algorithm with Intelligent Neighborhood Selection for solving multi-objective humanitarian vehicle routing problems. Journal of Heuristics, 24(2), 111-133.
19.         Handayani, N. U., Arvianto, A., & Sesariana, Y. (2018). Design of transportation system of humanitarian aids logistic using variable neighborhood search (VNS) algorithm: Case study in Merapi eruption. Paper presented at the AIP Conference Proceedings.