ارزیابی خطر زمین‏لرزه در حوزه‏ی شهری ایذه با استفاده از مدل‏های چندمعیاری WLC و AHP در محیط GIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته جغرافیای طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشیار، گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانشیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل خطر وقوع زمین‏لرزه در محدوده‏ی حوزه‏ی شهری ایذه واقع در شمال شرق استان خوزستان با استفاده از مدل‏های چندمعیاری است. ویژگی‏های مورد استفاده در این پژوهش شامل فاصله از خطوط گسل، طول گسل، ویژگی‏های لرزه‏ای مانند بزرگای زمین‏لرزه، وضعیت ساختاری سازندهای زمین‏شناسی و عمق آب زیرزمینی است. ابتدا پنج لایه‏ی ذکرشده در محیط نرم‏افزار ArcGIS نسخه‏ی 10 تهیه و طبقه‏بندی گردیدند. سپس با استفاده از روش مقایسه‏ی زوجی و نظرهای کارشناسی وزن‏دهی شدند و در مرحله‏ی بعد وارد مدل‏ها گردیدند. خروجی حاصل از این اعمال شامل دو نقشه‏ی پهنه‏بندی به روش‏های WLC و AHP است. نتایج حاصل از مدل‏ها نشان می‏دهد که بر اساس مدل  AHP92/10 درصد، و بر اساس مدل WLC، 58/16 درصد از محدوده‏‏ی مورد مطالعه در طبقه‏ی خطر بسیار بالای زمین‏لرزه قرار دارد. ارزیابی مدل‏ها، با توجه به مشاهدات میدانی و داده‏های به کار گرفته شده، بیانگر این است که مدل WLC دارای کارایی بهتری نسبت به مدل AHP در پهنه‏بندی خطر زمین‏لرزه در محدوده‏ی مورد مطالعه است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات