مدل‏سازی موجودی برای مقابله با بلایای طبیعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده فنی تویسرکان، دانشگاه بوعلی سینا، تویسرکان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ، دانشکده فنی تویسرکان، دانشگاه بوعلی سینا، تویسرکان

چکیده

در این مقاله موضوع مکان‏یابی انبار‏ها و تصمیمات مربوط به نگهداری کالا در آن‏ها برای مقابله با تقاضای ناگهانی هنگام وقوع یک حادثه بررسی شده است. اگرچه تحقیقات گسترده‏‏ای در زمینه‌ی مکان‏یابی مربوط به این‌گونه زنجیره‏ها انجام شده است، اما در زمینه‏های تئوری و برنامه‏های کاربردی توجه زیادی به زنجیره‏های امدادرسانی بلایا نشده است. در این تحقیق اولین هدف شناسایی ویژگی‏های مسئله‌ی طراحی شبکه‌ی امدادرسانی در یک زنجیره‌ی امدادرسانی است. با یک رویکرد تحلیلی بحث تصمیم‌گیری در مورد مکان‏یابی مراکز عرضه و کالاهای موجود در این مراکز صورت گرفته است. در قدم دوم و در بخش اصلی مقاله، مسئله مدل‌بندی شده است. مدل پیشنهادی بحث مکان‏یابی و پایش موجودی را به صورت یکپارچه در نظر می‏گیرد و چند نوع کالا با درجه اهمیت متفاوت و زمان‏های پاسخ‌گویی مختلف را مورد بررسی قرار می‏دهد. در نهایت مدل با توجه به داده‏های واقعی در ایران و با هدف تسهیل امدادرسانی در حوادث طبیعی حل می‌شود و نتایج به دست آمده تحلیل می‌گردد.

کلیدواژه‌ها