پهنه‏ بندی خطر و خسارت زمین ‏لغزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 گروه آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

تحقیق پیش‌رو بر تهیه‌ی نقشه‌ی پهنه‌بندی خطر و خسارت زمین‏لغزش در حوضه‌ی آبخیز بحرانی زیارت گرگان متمرکز شده است. نقشه‌ی شدت خسارت زمین‏لغزش از معادله‌ی وارنس (معادله‌‌ی عمومی ریسک) و از ترکیب سه نقشه‌ی خطر، عناصر در معرض خطر و درجه‌ی آسیب‌پذیری تهیه می‏شود. برای پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش از دو روش آماری چند متغیره (رگرسیون لجستیک) و مدل LNRF استفاده شده است. پس از اعمال نرخ به طبقات پارامترها، نقشه‌ی شدت خطر زمین‌لغزش برای هر یک از مدل‌ها تهیه شد. مدل برتر به‌وسیله‌ی چهار شاخص جمع کیفیت‏ها (Qs)، دقت نتایج پیش‌بینی شده (P)، ROC و آزمون کای اسکوئر انتخاب شد و مبنای تهیه‌ی نقشه‌ی خسارت قرار گرفت. نتایج نشان می‏دهد که مدل رگرسیون لجستیک برای پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش کارایی بیشتری دارد و 62/13 درصد و 04/9 درصد از حوضه‌ی آبخیز زیارت ـ شامل روستای زیارت ـ به ترتیب در پهنه‌ی خطر و خسارت زیاد و خیلی زیاد قرار می‏گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات