مدیریت بحران در نشست های ساختمانی نمونه موردی: شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار/ تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری /تربیت مدرس

3 کارشناس /تربیت مدرس

چکیده

شهر تهران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود یکی از شهرهای در معرض خطر کشور ایران است. توجه به مدیریت بحران‌های احتمالی که شهر تهران را به‌طور بالقوه تهدید می‌کند از رسالت‌های اصلی مسئولین و دست‌اندرکاران عرصه‌های علمی، اجرایی و سیاست‌گذاری در این شهر محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر نمونه‌های متعددی از خسارت‌های مالی و جانی ناشی از فرو نشست زمین و نشست ساختمانی در زیرساخت‌ها و ساخت و سازهای شهر تهران شاهد بوده‌ایم. علت این امر را می‌توان وجود خاک‌های مسئله‌دار، سطح آب‌های زیرزمینی، ریزش میله‌ای و انباری چاه‌های دفع فاضلاب و قنات‌ها دانست. به این دلیل اخیراً به‌منظور جلوگیری از مخاطرات ناشی از این‌گونه حوادث، مطالعات ژئوتکنیک قبل از هر گونه ساخت و ساز در شهر تهران لازم‌الاجرا شده است. هدف از این مقاله تشریح ضرورت و نحوه‌ی انجام این مطالعات در ساخت و سازهای شهری به‌ویژه در شهر تهران است. سؤال اصلی تحقیق عبارت از این است که مطالعات ژئوتکنیکی چه نقشی در کاهش مخاطرات ناشی از نشست زمین در مناطق شهری می‌تواند داشته باشد. فرضیه‌ی تحقیق نیز عبارت از این است که میان انجام مطالعات ژئوتکنیکی و کاهش فرونشست زمین و نشست‌های ساختمانی ارتباط معناداری وجود دارد. این تحقیق با روش مطالعات کتابخانه‌ای و تحلیل اسناد، مدارک و گزارش‌های موجود درخصوص بررسی‌های ژئوتکنیکی انجام پذیرفته است. نتایج تحقیق حاکی از وجود ارتباط معناداری میان انجام مطالعات ژئوتکنیکی و کاهش نشست‌های ساختمانی است.

کلیدواژه‌ها