برنامه های درسی آموزش پدافند غیر عامل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه شیراز.

2 دانشیار، دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز

3 دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.

4 دانشیار، دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز.

5 استادیار، دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز.

چکیده

توسعه آموزش پدافند غیر عامل در جهان روند رو به رشدی یافته و هر کشوری با توجه به نیاز آموزشی و زمینه اجتماعی خود، چارچوب خاصی را اجرا کرده است . هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی برنامه‌های درسی آموزش پدافند غیرعامل در کشورهای ایران، آمریکا، انگلستان، روسیه و استرالیا است. این پژوهش جزء پژوهش‌های ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی و مدل ابزارسازی است که در دو مرحله کیفی و کمّی اجرا شده است. بخش کیفی با استفاده از روش مطالعه موردی کیفی و بخش کمّی با استفاده از روش‌های تحلیل عامل تائیدی و توصیفی - پیمایشی انجام شده است. ابتدا برنامه‌ی درسی آموزش پدافند غیرعامل مشتمل بر عناصر برنامه‌ی درسی کلاین تدوین و اعتباریابی شد سپس بر اساس اطلاعات در دسترس، مؤلفه‌های برنامه‌ی درسی آموزش پدافند غیرعامل مقایسه شد. نتایج نشان داد که در هدف برنامه‌ی درسی، پیش‌گیری از بحران؛ در محتوا، آشنایی با حوادث و کمک‌های اولیه؛ در منابع آموزشی‌، کتاب و فیلم؛ در فعالیت‌های یادگیری، شیوه‌ی فعال؛ در روش‌های آموزشی، روش استاد- شاگردی؛ در گروه‌بندی یادگیرندگان، توانایی جسمی؛ در شیوه‌ی ارزشیابی، ارزشیابی عملی و در زمان آموزش، زمان از قبل تعیین شده بیشترین فراوانی و در عنصر مکان آموزش، شیوه‌ی درون و برون کلاسی فراوانی یکسانی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات