نویسنده = آنا دمنابی اصل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان تأثیر مدیریت راهبردی بر کیفیت عملیات مدیریت بحران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 77-86

سید یعقوب حسینی؛ آنا دمنابی اصل