نویسنده = امیر شجاعان
تعداد مقالات: 1
1. تحقق حاکمیت الکترونیک ایران: گامی به سوی دولت هوشمند

دوره 8، ویژه نامه هوشمند سازی، بهار و تابستان 1398، صفحه 49-59

امیر شجاعان؛ محمدتقی تقوی فرد؛ مهدی الیاسی؛ مهدی محمدی