دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 23، شهریور 1402، صفحه 1-245 

مقاله علمی - پژوهشی

ارزیابی تاب‌آوری خط انتقال فاضلاب غرب تهران به تصفیه‌خانه فیروز‌بهرام

صفحه 1-15

محمد ذوالفقاری؛ علی قنبری نسب؛ محمد علی نکوئی؛ سید محمد حسینی


ارائه مدل ساختاری تفسیری جامع موانع تاب‌آوری زنجیره تأمین

صفحه 95-119

اکبر رحیمی؛ محمد حسین کریمی گوارشکی؛ فریبا طالبی


طراحی مدل اجتناب از بحران ارزی در خط‌مشی گذاری‌های بانک مرکزی با رویکرد آمیخته

صفحه 178-202

فاطمه رستمی یزدی؛ سید وحید شالباف یزدی؛ علیرضا معطوفی؛ حمید عرفانیان خان‌زاده


مرور سیستماتیک مطالعات سبک زندگی پساکرونایی

صفحه 203-227

احمد غیاثوند؛ اردشیر انتظاری؛ الهه آب نیکی