طراحی مدل اجتناب از بحران ارزی در خط‌مشی گذاری‌های بانک مرکزی با رویکرد آمیخته

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه مدیریت دولتی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

چکیده

بحران ارزی یکی از چالش‌های جدی در اقتصاد کشورها است که تأثیرات عمیقی بر اقتصاد و زندگی مردم دارد. در بحران‌های ارزی، ارزش پول ملی کشور نسبت به ارزهای خارجی کاهش‌یافته و نرخ ارز به‌طور ناگهانی افزایش می‌یابد. در همین راستا هدف از این تحقیق طراحی مدل اجتناب از بحران ارزی در خط‌مشی گذاری‌های بانک مرکزی با رویکرد آمیخته است. روش تحقیق، آمیخته و استراتژی تحقیق در بخش کیفی، نظریه‌پردازی داده بنیاد به رویکرد اشتراوس و کوربین و در بخش کمی، پیمایشی با تکنیک دلفی است. ابزار تحقیق در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته است. مشارکت‌کنندگان تحقیق در بخش کیفی، خبرگان، صاحبان نظران، سیاست‌گذاران و تصمیم گیران سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و مدیران بانک‌های دولتی و اساتید حوزه مدیریت دولتی به تعداد دوازده نفر می‌باشند. خبرگان این تحقیق در بخش دلفی شامل سی نفر از مدیران و صاحب‌نظران حوزه ارزی در بانک سپه مشهد بوده‌اند. یافته‌های تحقیق شامل شرایط علی نظیر سیاست ارزی بانک مرکزی، سیاست‌های بانکی، علل مدیریتی است. مقوله اصلی یا محوری تحقیق، اجتناب از بحران ارزی شامل مؤلفه‌های اجتناب از بحران تراز پرداخت‌ها و اجتناب از بحران نرخ ارز است. استراتژی‌ها شامل مدیریت افکار عمومی، نظام ارزی شناور مدیریت‌شده، استراتژی بازدارنده و استراتژی تعاملی است. پیامدها شامل توسعه اجتماعی و اقتصادی است. زمینه‌ها شامل سیاست‌های حمایتی و عوامل فرهنگی است و مداخله‌گرها نیز شامل عوامل سیاسی، اقتصادی و رفتار سرمایه‌گذاران است. با توجه به یافته‌های تحقیق می‌توان چنین بیان کرد که اجتناب از بحران‌های ارزی نیازمند هماهنگی بین بانک مرکزی و سایر نهادها و ایجاد راهبردهای متناسب با شرایط اقتصادی کشور است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Avoiding Exchange Rate Crises in Central Bank Policies with an Integrated Approach

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Rostami.yazdi 1
 • Vahid Shalbaf Yazdi 2
 • Alireza Matoufi 3
 • Hamid Erfanian Khanzadeh 2
1 Ph.D. Student, Dept. of Management, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
2 Assist. Prof., Dept. of Public Administration, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
3 Assoc. Prof., Dept. of Public Administration, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Foreign exchange crisis is one of the major challenges in the economies of countries, In exchange rate crises, the value of the national currency decreases relative to foreign currencies, and the exchange rate suddenly increases. In this context, the aim of this research is to design a model for avoiding exchange rate crises in the policies of central banks using an integrated approach. The research method is a mixed one, incorporating qualitative data analysis based on Strauss and Corbin's grounded theory approach and quantitative data analysis involving a Delphi survey. Interviews were conducted as the research tool for the qualitative section, and researcher-designed questionnaires were used for the quantitative part. The research participants in the qualitative section include experts, opinion leaders, policy-makers, and decision-makers in the field of exchange rate policies of the central bank, as well as managers of government banks and professors in public management, totaling twelve individuals. The Delphi participants consisted of thirty individuals, including managers and opinion leaders in the exchange rate field from Sepah Bank, Mashhad branch. The research findings cover critical conditions of the central bank's exchange rate policies, banking policies, and managerial reasons. The main focus of the research is to avoid exchange rate crises, which involves components such as avoiding payment balance crises and avoiding exchange rate crises. The strategies encompass public opinion management, managed floating exchange rate systems, restraint strategy, and interactive strategy. The consequences involve social and economic development. The areas of concern include supportive policies and cultural factors, while the interveners encompass political, economic, and investor behavior factors. Based on the research findings, it can be stated that avoiding exchange rate crises necessitates coordination and collaboration between the central bank and other institutions, along with the development of strategies appropriate for the country's economic conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Exchange Rate Crisis
 • Central Bank
 • Policy-Making
 1. 1- وکیلی علی، رضائی ابراهیم، غفاری فرهاد. کنکاشی بر اثر بحران‌های ارزی بر بخش واقعی اقتصاد ایران: واکنش بهره‌وری، اشتغال و رشد اقتصادی. نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامی. ۱۴۰۱; ۱۱ (۴۱): ۸۱-۱۱۶

  1. Zanalda, Giovanni. (2015). Financial Crises, History of, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition, Volume 9.
  2. Fernández-Herraiz, C., Prado-Domínguez, A. J., Pateiro-Rodríguez, C., & García-Iglesias, J. M. (2019). The role of the enhanced carry to risk on currency policy: the Mexican Peso. Applied Economics, 51(17), 1808-1816.
  3. Dieppe, A., Kilic C.S., Okou, C. (2020). Implications of Major Adverse Events on Productivity, Policy Research Working Paper No. 9411, World Babk Group, September
  4. Prasasti, B. A., Sugiyanto, S., & Subanti, S. (2023). Early Detection Of Currency Crisis In Indonesia Based On Jci Indicator Using A Combination Of Volatility And Markov Switching Models. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 4(3), 382-391.
  5. Soenardi, W. A. B., Sugiyanto, S., & Sulandari, W. (2023, April). combined volatility and markov switching models for currency crisis detection in indonesia on real deposit rate indicators. In International Conference on Economic Business and Social Science (Vol. 1, No. 1, pp. 43-50).
  6. Hassanzadeh, M., & Mousavi, S. (2023). Real effective exchange rate misalignment and currency crisis in Iran. Future Business Journal, 9(1), 3.

  8-کریمی، مجتبی، سبحانیان، فریده سادات، علی‌اکبری، محمدامین. (1401). تأثیر نا اطمینانی سیاست‌های پولی و ارزی بر گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران. پژوهشنامه اقتصاد و کسب‌وکار, 13(24).‎

  9- داوری، مهدی، حسن نژاد، محمد، فدایی نژاد، محمد اسماعیل. (1401). ارائه مدلی برای پیش‌بینی بحران‌های ارزی در ایران. چشم‌انداز مدیریت مالی،12(37).

  1. Tsang, M. (2023). Currency crisis: Turkey in 2021. The CASE Journal.
  2. Pizzinelli, C., Ishi, K., & Khan, T. (2021). Assessing Banking and Currency Crisis Risk in Small States.
  3. Grittersová, J. (2019). The politics of bank ownership and currency policies in Central and Eastern Europe. Post-Soviet Affairs, 35(1), 1-24.
  4. Kalash, I. (2021). The financial leverage–financial performance relationship in the emerging market of Turkey: the role of financial distress risk and currency crisis. EuroMed Journal of Business.

  14- صادقی، مجید، توتونچی، جلیل، ابطحی، سید یحیی، طباطبائی نسب، زهره. (1401). اثرات عبور نرخ ارز با تأکید بر محیط تورمی اقتصاد ایران و سیاست ارزی بانک مرکزی در راستای کنترل بازار. فصلنامه علمی نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 9(2)، 123-150.‎

  15- نجفی استمال، سمیرا، حسینی، سید شمس‌الدین، معمارنژاد، عباس و غفاری، فرهاد. (1402). اثر سیاست‌های ارزی در جهت کاهش کسری حساب جاری (با تأکید بر بحران مالی سال 2008). خطمشی‌گذاری عمومی در مدیریت، 13(48), 131-146.‎

  16- علوی رضوی، سید یحیی، شهبازی، نجفعلی، احدی، محمدحسین. (1399). واکاوی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر بحران ارزی سال 1397. فصلنامه آفاق امنیت، 13(48)، 51-76.

  1. Strauss, A., & Corbin, J. (1994). Grounded theory methodology: An overview.
  2. Lincoln, Y. S., & Guba, E. E. (1986). Research, evaluation, and policy analysis: Heuristics for disciplined inquiry. Review of Policy Research, 5(3), 546-565.

  19- ابراهیمی، عباس. (1392). طراحی و تبیین مدلی برای نهادینه کردن خط‌مشی گذاری مبتنی بر شواهد در نظام خط‌مشی گذاری کشور، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده امور اقتصادی

  1. Bhowmik, D. (2022). Monetary policy implications of central bank digital currency with special reference to india. Asia-Pacific Journal of Management and Technology (AJMT),2(3),1-8
  2. Kibritçioğlu, A. (2004). An analysis of early warning signals of currency crises in Turkey, 1986-2004. Oesterreichische Nationalbank and Wiener Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche, 8.

  22- کلامی، محمد، اصغرپور، حسین، سلمانی، ‌بهزاد. (1398). بررسی عوامل مؤثر بر شاخص بحران ارزی تعدیل‌شده در ایران: رویکرد رگرسیون لاجیت. اقتصاد مقداری, 63(16), 42-68.‎

  23- دارابی، افشار، ملکی، محمدمهدی. (1399). طراحی الگوی مدیریت افکار عمومی در راستای مدیریت بحران‌های ارزی. فصلنامه اقتصاد دفاع، 5(15)، 146-122.

  24- بیگدلی، علی، یزدانی، فروغ، آبادیان، حسین. (1401). پیامدهای اقتصادی سیاست ارزی ایران در سال‌های 1310-1318ش. پژوهش‌نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی

  1. Montazer Ataei, M., & Karimi Moonaghi, H. (2022). Policy-making process in the education system (Case study: Faculty of Medical Sciences, Islamic Azad University of Mashhad). Future of Medical Education Journal, 12(2), 35-42.

  26- شهرآبادی، ابوالفضل. (1396). بررسی بحران‌های مالی جهان. نشر مهربان

  1. Schmidt, B. (2001). Innocence Abroad: The Dutch Imagination and the New World, 1570-1670. Cambridge University Press.
  2. Ullah, Z., Fen, T. X., Tunio, F. H., & Ullah, I. (2022). Political Stability on Currency Crises: Evidence from South Asian Countries. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 9(2), 29-36.

  29- قدرت‌آبادی، ندا، دقیقی اصلی، علیرضا، افشاری راد، مجید و دامن کشیده، مرجان. (1400). تأثیر شوک‌های سیاست پولی بر احتمال بقای نظام‌های ارزی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (رهیافت تحلیل بقاء در داده‌های تابلویی). اقتصاد کاربردی، 11(39)، 75-93

  30- نوروزی، مهدیه، محمدپور زرندی، محمدابراهیم، مینویی، مهرزاد. (1401). طراحی سیستم هشداردهنده حباب قیمتی و بحران مالی در بازار سهام ایران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 15(54)، 37-49.

  31- نصیری، نرگس، طیبی، کمیل، شجری، هوشنگ، واعظ برزانی، محمد. (1399). الگوسازی عوامل هشداردهنده زودهنگام بحران ارزی تحت نظام‌های ارزی متفاوت. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی. ۲۸ (۹۶): ۱۲۰-۹۱

  1. Ha, D., Nguyen, P., Nguyen, D. K., & Sensoy, A. (2022). Early warning systems for currency and systemic banking crises in Vietnam. Post-Communist Economies, 34(3), 350-375.

  33. Nakatani, R. (2019). Output costs of currency crisis and banking crisis: Shocks, policies and cycles. Comparative Economic Studies, 61(1), 83-102.