ارائه مدل ساختاری تفسیری جامع موانع تاب‌آوری زنجیره تأمین

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،‌ گروه مدیریت،‌ دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع،‌ دانشگاه صنعتی مالک اشتر،‌ تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی صنایع،‌ دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع،‌ دانشگاه صنعتی مالک اشتر،‌ تهران، ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت کسب‌وکار، گروه مدیریت،‌ دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع،‌ دانشگاه صنعتی مالک اشتر،‌ تهران، ایران

چکیده

اختلالات به‌عنوان جزء لاینفک زنجیره‌های تأمین سازمان‌های امروزی قلمداد ‌می‌شوند و ازآنجاکه رقابت بین سازمان‌ها با رقابت بین زنجیره‌های تأمین آن‌ها جایگزین شده است، زنجیره‌های تأمینی که بتوانند در شرایط بروز اختلال،‌ قابلیت خود را حفظ کرده و ‌به ‌فعالیت خود ادامه دهند،‌ برنده این رقابت ‌می‌باشند؛ بنابراین تاب‌آور سازی زنجیره‌های تأمین سازمان‌های امروزی ضروری بوده و شناسایی موانع پیش روی آن و تلاش برای رفع این موانع، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات کلیدی اولیه در تاب‌آوری زنجیره تأمین سازمان‌ها، مطرح ‌است. با توجه ‌به ‌اهمیت شرکت توسعه منابع انرژی ایران در تولید و توسعه سامانه‌ها و آرایه‌های پیشرفته هیبریدی متشکل از سیستم‌های تولید انرژی و سیستم‌های ذخیره‌ساز در قالب باتری‌های مخابراتی و خودرویی،‌ این تحقیق باهدف شناسایی موانع اصلی پیش روی تاب‌آور سازی زنجیره تأمین آن و تدوین مدل سلسله‌مراتبی این موانع، صورت گرفته است. به‌منظور دستیابی به این هدف،‌ ابتدا از طریق مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان، موانع تاب‌آوری شرکت توسعه منابع انرژی شناسایی شدند و پس‌ازآن با استفاده از مدل‌سازی جامع ساختاری تفسیری ، ‌مدلی ارائه شد که روابط بین این موانع و چرایی آن‌ها را‌ به ‌نمایش ‌می‌گذارد. تجزیه‌وتحلیل قدرت محرک و وابستگی موانع نیز با استفاده از روش میک مک مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق، ۱۰ مانع مهم و اساسی در مسیر تاب‌آور سازی زنجیره تأمین سازمان منابع انرژی شناسایی شدند و مدل جامع ساختاری تفسیری نهایی تحقیق علاوه بر نمایش چگونگی و چرایی روابط بین این موانع، نشان داد که فقدان ارتباط مؤثر با تأمین‌کنندگان و کمبود ذخیره استراتژیک موجودی، به‌عنوان مهم‌ترین موانع تاب‌آوری زنجیره تأمین این سازمان ‌می‌باشند. ازآنجاکه این موانع، به‌عنوان موانع محرک در مدل میک مک نیز شناسایی شدند،‌ بنابراین باید تمرکز اصلی مدیران در رفع موانع، در سطوح اولیه مدل سلسله‌مراتبی ارائه‌شده در این تحقیق باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Providing a Comprehensive Interpretive Structural Model of Supply Chain Resilience Barriers

نویسندگان [English]

 • Akbar Rahimi 1
 • Mohammad Hossein Karimi Ghasharaki 2
 • Fariba Talebi 3
1 Assist. Prof., Dept. of Management, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
2 Assoc. Prof., Dept. of Industrial Engineering, School of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
3 Graduated from Master of Business Administration, Dept. of Management, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Disruptions are considered as an integral part of the supply chains of today's organizations, and since competition between organizations has been replaced by competition between their supply chains, supply chains that can maintain their capability in the event of disruptions and continue their activities, they are the winners of this competition. Therefore, making the supply chains of today's organizations more resilient is necessary, and identifying the obstacles in front of them and trying to resolve these obstacles is considered as the most important initial key action in the organizations' supply chain resilience. Considering the importance of the Iran Energy Resources Development Company in the production and development of advanced hybrid systems and arrays consisting of energy production systems and storage systems in the form of telecommunication and car batteries, this research aims to identify the key obstacles facing Tab Its supply chain has been developed and the hierarchical model of these barriers has been developed. In order to achieve this goal, first, through literature review and interviews with experts, the obstacles to the resilience of the energy resources development company were identified, and then by using comprehensive interpretive structural modeling (TISM), a model was presented that the relationships between these it shows the obstacles and why they are. The analysis of driving power or the dependence of obstacles was also investigated using the Mic-Mc method. In this research, 10 important and fundamental obstacles were identified in the path of making the supply chain of the Energy Resources Organization more resilient, and the final comprehensive structural interpretative model of the research, in addition to showing how and why the relationships between these obstacles, showed that the lack of effective communication with suppliers and the lack of storage Strategic inventory is the most important obstacles to the resilience of the supply chain of this organization. Since these obstacles were also identified as motivating obstacles in the Mic-Mak model, therefore, the main focus of managers in removing obstacles should be in the initial levels of the hierarchical model presented in this research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Supply Chain
 • Resilience
 • Supply Chain Resilience Obstacles
 • Interpretive Structural Comprehensive Modeling
 • Mic-Mac
 1. Ponomarov, S.Y. and Holcomb, M.C. (2009), “Understanding the concept of supply chain resilience”, The International Journal of Logistics Management, Vol. 20 No. 1, pp. 124-143.
 2. Scholten, K., Scott, P.S. and Fynes, B. (2014), “Mitigation processes–antecedents for

 

building supply chain resilience”, Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 19 No. 2, pp. 211-228.

 1. Pettit, T.J., Croxton, K.L. and B3ksel, J. (2019), “The evolution of resilience in supply chain management: a retrospective onensuring supply chain resilience”, Journal of BB4ness Logistics, Vol. 40 No. 1, pp. 56-65.
 2. Mandal, S. (2020), “Impact of supplier innovativeness, top management support and strategic sourcing on supply chainresilience”, International Journal of Productivity and Performance Management, ahead-of-print No. ahead-of print, available at: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10. 1108/IJPPM-07-2019.
 3. Ivanov, D., Dolgui, A., Sokolov, B., Werner, F. and Ivanova, M. (2016), “A dynamic model and an algorithm for short-term supply chain scheduling in the smart factory industry 4.0”,International Journal of Production Research, Vol. 54 No. 2, pp. 386-402.
 4. Christopher, M. and Peck, H. (2004), “Building the resilient supply chain”, International Journal of LogisticManagement, Vol.15No.2, pp. pp1-13.
 5. Shefi, Y. and Rice, J.B. Jr (2005), “A supply chain view of the resilient enterprise”, MIT Sloan Management Review, Vol. 47 No. 1, pp. 41-48.
 6. Halkos, G., Skouloudis, A., Malesios, C. and Evangelinos, K. (2018), “Bouncing back from extremeweather events: some preliminary B3ndings on resilience barriers facing small and medium-sizedenterprises”, BB4ness Strategy and the Environment, Vol. 27 No. 4, pp. 547-559.

9- رحیمی، اکبر، راد عباس و موتمنی، علیرضا، (1398)، ارائه مدل ساختاری تفسیری زنجیره تأمین تاب‌آور در صنایع دفاعی ایران، فصلنامه مدیریت نظامی، سال هجدهم، شماره 3، صفحات 70-31

 1. Rajesh, R. (2018), “Measuring the barriers to resilience in manufacturing supply chains B4ng Grey Clustering and VIKOR approaches”, Measurement, Vol. 126, pp. 259-273.
 2. Ponis, S.T. and Koronis, E. (2012), “Supply chain resilience? DeB3nition of concept and its formative elements”, The Journal of Applied BB4ness Research, Vol. 28 No. 5, pp. 921-935, el.
 3. Fakse, J., Polyviou, M., Croxton, K.L. and Pettit, T.J. (2015), “From risk to resilience: learning to deal with disruption”, MIT Sloan Management Review, Vol. 56 No. 2, pp. 79-86.
 4. Torabi, S. A., Baghersad, M., & Mansouri, S. A. (2015). Resilient supplier selection and orderallocation under operational and disruption risks. Transportation Research – Part E, 79, 22-48.
 5. Kamalahmadi, M., & Mellat-Parast, M. (2016). A review of the literature on the principles ofenterprise and supply chain resilience: Major B3ndings and directions for future research.International Journal of Production Economics, 171, 116–133.
 6. Ali, I., Nagalingam, S. and Gurd, B. (2017), “Building resilience in SMEs of perishable product supply chains: enablers, barriers and risks”, Production Planning and Control, Vol. 28 No. 15, pp. 1236 1250. JAMR 18, 5778.
 7. Pettit, T.J., Croxton, K.L. and B3ksel, J. (2010), “Ensuring supply chain resilience: development and implementation of an assessment tool”, Journal of BB4ness Logistics, Vol. 34 No. 1, pp. 46-76.
 8. Sangari, M.S. and Dashtpeyma, M. (2019), “An integrated framework of supply chain resilience enablers: a hybrid ISM-FANP approach”, International Journal of BB4ness Excellence, Vol. 18 No. 2, pp. 242-268.
 9. Aslam, H., Khan, A.Q., Rashid, K. and Rehman, S.-U. (2020), “Achieving supply chain resilience: therole of supply chain ambidexterity and supply chain agility”, Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 31 No. 6, pp. 1185-1204.
 10. Kumar, P.S. and Anbanandam, R. (2020), “Theory building on supply chain resilience: a SAP–LAP analysis”, Global Journal of Flexible Systems Management, pp. 1-21.
 11. Agarwal, A., and Anurag, T., (2021). “A Paradigm Shift in Urban Mobility: Policy Insights from Travel before and after COVID-19 to Seize the Opportunity.” Transport Policy110, 335–353.
 12. Ivanov, D., & Dolgui, A. (2021). OR-Methods for coping with the ripple effect in supply chainsduring COVID-19 pandemic: Managerial insights and research implications.International Journal of Production Economics, 232, 107921.
 13. Pettit, T.J., Croxton, K.L. and B3ksel, J. (2013), “Ensuring supply chain resilience: development and implementation of anassessment tool”, Journal of BB4ness Logistics, Vol. 34 No. 1, pp. 46-76.
 14. Pereira, C.R., Christopher, M. and Da Silva, A.L. (2014), “Achieving supply chain resilience: the role of procurement”, Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 19 Nos 5/6, pp. 626-642.
 15. Kochan, C.G. and Nowicki, D.R. (2018), “Supply chain resilience: a systematic literature review and typological framework”, International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, Vol. 48 No. 8, pp. 842-865.

24.Ali, I. and Golgeci, I. (2019), “Where is supply chain resilience research heading? A systematic and Co-occurrence analysis”, International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, Vol. 49 No. 8, pp. 793-815.

 1. Himanshu Gupta a,*, Avinash Kumar Yadav a, Simonov KB4-Sarpong b, c, Sharfuddin Ahmed Khan d, Shashi Chandra Sharma (2022),” Strategies to overcome barriers to innovative digitalisation technologies for supply chain logistics resilience during pandemic”, Technology in SB7ety 69 (2022) 101970

26- الفت، لعیا، شهریاری نیا، آرش (1393)، مدل سازی ساختاری تفسیریِ عوامل مؤثر بر انتخاب همکار در زنجیره تأمین چابک، فصلنامه مدیریت تولید و عملیات، دوره 5، شماره 2، صفحات 128-109

27- حبیبی، ا.، ایزدیار، ص. و رسافراز، ا. 1393 .تصمیمگیری چند معیاره فازی، چاپ اول، انتشارات کتیبه گیل مدیر، تهران.

 1. Anderson, D.L. and Lee, H. (1999), “Synchronized supply chains: the new Frontier”, Achieving Supply Chain Excellence through Technology, Vol. 2, pp. 12-21.
 2. Agarwal, A. and Shankar, R. (2003), “On-line trust building in e-enabled supply chain”, Supply Chain Management: AnInternational Journal, Vol. 8 No. 4, pp. 324-334.
 3. Lee, H.L., So, K.C. and Tang, C.S. (2000), “Value of information sharing in a two level supply chain”, Management Science, Vol. 46 No. 5, pp. 626-643.

31- رحیمی، اکبر، بوشهری، علیرضا و جعفریان، آرش، (1400)، ارائه مدل تاب‌آوری زنجیره تأمین در شرکت پنها، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، دوره نوزده، شماره 63، صفحه 124-85

 1. Jain, V., Kumar, S., Soni, U. and Chandra, C. (2017), “Supply chain resilience: model development and empirical analysis”, International Journal of Production Research, Vol. 55 No. 22, pp. 6779-6800.
 2. Sushil, A. (2017), “ModiB3ed ISM/TISM process with simultaneous transitivity checks for reduced direct pair comparisons”, Global Journal of Flexible Systems Management, Vol. 18 No. 4, pp. 331-351.
 3. Yadav, N. and Sushil (2014), “Total interpretive structural modelling (TISM) of strategic performance management for Indian telecom service providers”, International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 63 No. 4, p. 4. Downloaded from https://iranpaper.ir https://www.tarjomano.com https://www.tarjomano.com
 4. Shibin, K.T., Gunasekaran, A., Papadopoulos, T., Dubey, R., Singh, M. and Wamba, S.F. (2016), “Enablers and barriers of flexible green supply chain management: a total interpretive structural modeling approach”, Global Journal of Flexible Systems Management, Vol. 17 No. 2, pp. 171-188.
 5. Shibin, K.T., Gunasekaran, A. and Dubey, R. (2017), “Explaining sustainable supply chain performance B4ng a total interpretive structural modeling approach”, Sustainable Production and Consumption, Vol. 12, pp. 104-118.
 6. Yadav, D.K., Pant, M. and Seth, N. (2020), “Analysing enablers of knowledge management in improving logistics capabilities of Indian organisations: a TISM approach”, Journal of Knowledge Management, Vol. 24 No. 7, pp. 1559-1584.
 7. Hosseini-Motlagh, S. M., Azadnia, A. H., & Shahbazpour, H. (2020). Challenges to supply chain resilience. International Journal of Production Research, 58(5), 1460-1481.

39. Benton Jr, W. C., Maloni, M. J., & Gonzalez, M. A. (2017). Barriers to supply chain resilience: an empirical study in the automotive and electronics industries. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 47(1), 53-76.