ارائه مدل برگشت‌پذیری سیاسی در برابر پیامدهای سیاسی ناشی از حملات تروریستی (مطالعه موردی حمله تروریستی به مجلس شورای اسلامی)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی و حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت، بافت، ایران

2 استادیار، گروه علوم سیاسی و حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت، بافت، ایران

چکیده

برگشت‌پذیری سیاسی به بررسی ظرفیت سازمان‌های سیاسی می‌پردازد تا بتوانند به رویدادهای داخلی و خارجی مانند جنگ، حملات تروریستی و غیره، واکنش‌ مناسب نشان داده و با تغییرات و پیامدهای سیاسی ناشی از این قبیل رویدادها، سازگاری یابند. علیرغم مطالعات متعدد در حوزه مختلف برگشت‌پذیری، اما پژوهشی در حوزه برگشت‌پذیری سیاسی صورت نپذیرفته است. بر این اساس محققان این پژوهش سعی نمودند با توجه به تدوین شاخص‌های برگشت‌پذیری سیاسی سعی نمایند بر اساس تعیین روابط بین شاخص‌ها و انجام یک مطالعه موردی به تدوین مدل بپردازند. هدف اصلی تحقیق تدوین مدل برگشت‌پذیری سیاسی در برابر پیامدهای ناشی از حملات تروریستی بر جامعه است. پرسش اصلی این تحقیق آن است که بر اساس شواهد، مستندات و داده‌های موجود مدل برگشت‌پذیری سیاسی در برابر حملات تروریستی دارای چه ویژگی‌هایی است؟ برای پاسخ به این پرسش محققان با توجه به شاخص‌های احصا شده در تحقیقات قبلی و با استفاده از روش تأثیر متقابل 1 شاخص احصاءشده را در قالب پرسشنامه در اختیار جامعه خبرگان قرار دادند. سپس با توجه به دسته‌بندی شاخص‌ها در سه ظرفیت جذب، تطبیق و احیاء مدل اصلی تشکیل شد. در نهایت به‌منظور مطالعه مورد جامعه نمونه با استفاده از روش دسته‌بندی و تصادفی ساده 483 نفر انتخاب و پرسشنامه در اختیار ایشان قرار گرفت. با توجه به تحلیل پرسشنامه میزان ظرفیت جذب 1/39%، ظرفیت تطبیق 6/35% و ظرفیت احیاء 2/25% است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting a Model of Political Resilience against the Political Consequences of Terrorist Attacks (Case Study of the Terrorist Attack on the Islamic Council)

نویسندگان [English]

 • Mehdi Nouri 1
 • Majid Golparvar 2
 • Behnaz Azhdari 2
1 Ph.D. Student of Political Science, Dept. of Political Science and Law, Faculty of Literature and Humanities, Baft Islamic Azad University, Baft, Iran
2 Assist. Prof., Dept. of Political Science and Law, Faculty of Literature and Humanities, Baft Islamic Azad University, Baft, Iran
چکیده [English]

Political reversibility examines the capacity of political organizations to be able to respond appropriately to internal and external events such as war, terrorist attacks, etc. and adapt to changes and political consequences resulting from such events. Despite numerous studies in the field of reversibility, no research has been done in the field of political reversibility. Therefore, the researchers of this research tried to develop a model based on determining the relationships between the indicators and conducting a case study. The main goal of the research is to develop a political reversibility model against the consequences of terrorist attacks on the society. The main question of this research is that based on the available evidence, documentation and data, what are the characteristics of the model of political reversibility against terrorist attacks? In order to answer this question, according to the indicators calculated in previous researches and using the mutual influence method, the researchers provided the calculated indicators in the form of a questionnaire to the community of experts. Then, according to the classification of indicators in the three capacities of absorption, adaptation and revitalization, the main model was formed. Finally, in order to study the case of the sample population, 483 people were selected using simple random classification method and a questionnaire was provided to them. According to the analysis of the questionnaire, the absorption capacity is 39.1%, the adaptation capacity is 35.6%, and the regeneration capacity is 25.2%.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Political Reversibility Model
 • Terrorist Attacks
 • Terrorist Attack on the Islamic Council
 1. Adger, W.N., (2000), "Social and Ecological Resilience: Are They Related?", Progress in Human Geography, 24(3): 247–364
 2. Jordan, E., Javernick-Will A., Amadei, B., (2011), "Pathways to communicate recovery and resiliency", Proceedings of the engineering project organizations conference, Colorado, USA

3- مبلغی، عبدالمجید و محمدی کیا، طیبه. روان‌شناسی اجتماعی تروریسم و نسبت آن با امنیت. فصلنامه علمی-پژوهشی آفاق امنیت، سال ششم، شماره 21، زمستان 1392.

4- رفیعیان، مجتبی و دیگران. تبیین مفهومی تاب‌آوری و شاخص سازی آن در مدیریت سوانح اجتماع‌محور، نشریه برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دوره پانزدهم، شماره 4، زمستان 1390، صص 19-41.

5- همان، ص 5.

6- یزدانی نسب، محمد و نوری، مهدی. آسیب‌پذیری اجتماعی شهرها در بحران‌های ناشی از جنگ و حملات تروریستی و ارائه راهکارهای کاهش آن، مجتمع دانشگاهی پدافند غیرعامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، 1395.

7- فوس، کلینت. به‌سوی معرفت‌شناسی انتگرال. ترجمه مجید گل‌پرور، تهران، صفحه 21.

8- متقی، ابراهیم و ظهیری، صمد. تروریسم و جنبش‌های اجتماعی-سیاسی جدید، فصلنامه سیاست، دوره 39، شماره 1، بهار 1399.

9- بهاری، بهنام و بخشی شیخ احمد، مهدی (1388). چیستی تروریسم جدید و ویژگی‌های آن. دو فصلنامه پژوهش سیاست، سال یازدهم، شماره 27، پاییز و زمستان.

 1. Cutter, S., et al., (2003), "Social Vulnerability to Environmental Hazards, Social Science Quarterly, 84(2): 189.

11- ساعی، احمد و معصومی، مجید. استراتژی تروریسم، امنیت دولت و امنیت فردی، فصلنامه دانشنامه، 1390.

12- ساعی، احمد و معصومی، مجید. تأثیر تروریسم بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 41، شماره 2، تابستان 1390.

13- گرجی، ابراهیم و برخورداری، سجاد (1388). مبانی روش تحقیق در علوم اجتماعی. انتشارات ثالث، تهران.

 1. Jordan, E., Javernick-Will A., Amadei, B., (2011), "Pathways to communicate recovery and resiliency", Proceedings of the engineering project organizations conference, Colorado, USA
 2. Paton, D., Johnston, D., (2001), "Disasters and Communities: Vulnerability, Resilience and Preparedness", Disaster Prevention and Management,10: 270–77
 3. Nekooie, Mohammad Ali and Nouri, Mehdi(2015), " A Model of Sustainability-Resilience Index (SRI) for Amphibious Urbanization", the world’s first International Conference on Amphibious Architecture, Design and Engineering (ICAADE 2015)

17- رفیعیان، مجتبی و دیگران. تبیین مفهومی تاب‌آوری و شاخص سازی آن در مدیریت سوانح اجتماع‌محور، نشریه برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دوره پانزدهم، شماره 4، زمستان 1390، ص 41.

18- فتح‌الهی، فؤاد. طراحی ساختار مفهومی و برگشت‌پذیری اقتصادی در بستر اقتصاد مقاومتی و حوزه‌های پدافندی، مجتمع دانشگاهی پدافند غیرعامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، 1393، 89.

19- گلوردی، مهدی. تاب‌آوری ملی: مروری بر ادبیات تحقیق، فصلنامه راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، دوره 7، شماره 25، زمستان 96، ص 297.

20- پرتوی، پروین و دیگران. طراحی شهری و تاب‌آوری اجتماعی (بررسی موردی: محله جلفا اصفهان)، دو فصلنامه دانشگاه هنر، شماره 17، پاییز و زمستان 1395، ص 102.

21- مبلغی، عبدالمجید و محمدی کیا، طیبه. روان‌شناسی اجتماعی تروریسم و نسبت آن با امنیت. فصلنامه علمی-پژوهشی آفاق امنیت، سال ششم، شماره 21، زمستان 1392، ص 63.

22- نگارندگان.

23- نقره‌کار، عبدالحمید و دیگران، مدل‌سازی؛ روشی مفید برای پژوهش‌های میان‌رشته‌ای، نشریه علمی-پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره 1، پاییز 1389.

24- میرز، لاورنس اس، گامست، گلن و گارینو، ا. جی. پژوهش چند متغیری کاربردی. (مترجمان: حسن‌پاشا شریفی، سیمین دخت رضاخانی، حمیدرضا حسن‌آبادی، بلال ایزانلو و مجتبی حبیبی). انتشارات رشد. چاپ دوم، تهران: 1391، ص 74.