دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد پدافند غیرعامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

2 رییس مرکز پژوهشی علوم و فناوری شهرسازی در مجتمع دانشگاهی پدافند غیرعامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

3 ریاست مجتمع دانشگاهی پدافند غیرعامل دانشگاه مالک اشتر

4 استادیار،دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران

چکیده

تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی در برابر حوادث، قبل، حین و پس از بحران برای پاسخ و ترمیم حادثه ضروری است. جنبه‌های بحرانی تاب‌آوری مانند برنامه‌ریزی برای شرایط خطرناک و درگیر شدن با محاسبه وابستگی درونی با سایر زیرساخت‌ها باید درک شود تا مدیران بتوانند تاب‌آوری سیستم را ارتقاء دهند. سامانه انتقال فاضلاب به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی شهری محسوب می‌گردد. عملکرد بدون وقفه‌ی سامانه فاضلاب برای کلان‌شهر تهران با توجه به حجم زیاد فاضلاب موجود از اهمیت بسزایی برخوردار است، این عملکرد در مواجه با حوادث غیرمترقبه تابع میزان تاب‌آوری آن سامانه است. در همین راستا هدف پژوهش حاضر، ارزیابی تاب‌آوری زیرساخت خط انتقال فاضلاب کلان‌شهر تهران به تصفیه‌خانه فیروز بهرام است. از نظر روش‌شناسی پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و روش گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و روش مصاحبه باز صورت پذیرفته است. به همین منظور با توجه به انواع تهدیدات خط انتقال فاضلاب، فاکتورهای مؤثر در تاب‌آوری آن از متون ادبیات موضوع ارائه می‌شود و پس‌ازآن با کمک روش ارزیابی تاب‌آوری زیرساخت (IRAM)، بومی‌سازی آن برای خط انتقال فاضلاب به تصفیه‌خانه فیروز بهرام انجام می‌گردد. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که وضع موجود تاب‌آوری لازم را نداشته و حجم عظیمی از فاضلاب بر اساس سناریوها به محیط شهری و دیگر زیرساخت‌ها وارد و آسیب می‌رساند، به همین منظور در انتها راهکار «طرح اجرای بای پس فاضلاب به رودخانه کن» به‌منظور ارتقای سطح تاب‌آوری پیشنهاد گردید که بر اساس تحلیل‌های انجام‌شده بعد از اعمال راهکار، سطح ارتقاء تاب‌آوری (اختلاف RDR اولیه و ثانویه) افزایش پیدا می نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of resilience of West Tehran wastewater transmission line to Firooz Bahram treatment plant

نویسندگان [English]

  • mohamad zolfaqari 1
  • Ali Ghanbari Nasab 2
  • Mohammad Ali Nekooie 3
  • Seyed Mohammad Hosseini 4

1 Master of Passive Defense, Malek ashtar University of Technology,Tehran, Iran

2 Malek Ashtar Technology University

3 ...

4 Assistant Professor, Tehran university, College of Farabi, Faculty of Management and Accountig

چکیده [English]

Resilience is defined as the ability of the community, in dealing with the adverse effects of catastrophes. Resilience of a critical infrastructure in the case of disasters, before, during and after a crisis is essential for proper response and recovery. Critical aspects of resilience, such as planning for hazardous events and engaging with the calculation of infrastructures' interdependency should be ascertained in prior to achieve an enhanced system resilience. Sewage transmission and treatment system is considered as a critical urban infrastructure. Due to the large volumes of wastewater, uninterrupted operation of the sewerage system is critical for the metropolis of Tehran. This performance is a function of the system resilience in unexpected events. In this study, we evaluate the resilience of the wastewater-transmission tunnel infrastructure of Tehran metropolitan to Firooz Bahram treatment plant. We have used library resources as well as face-to-face interviews to gather the related data. Thus, the effective factors in resilience of the sewage transfer tunnel are collected from the literature. Then, we applied Infrastructure Resilience Assessment Method (IRAM), to obtain the resilience factors of the sewage-transmission line to Firooz Bahram treatment plant. The results indicate that the current situation does not have the necessary resilience and a large volume of wastewater could enter and damage the urban environment and other infrastructures based on inspected scenarios (resilience costs). Based on this study we proposed, an "Implementation plan of sewage bypass to Kan River". Evaluation of the results after the implementation of the improved - resilience strategy, approves positive effects (primary and secondary RDR difference).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical infrastructure resilience
  • Sewage transmission
  • threats
  • Firooz Bahram treatment plant