بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر بحران نگهداشت وجه نقد با توجه به نقش میانجی بحران‌های رقابت بازار، محدودیت مالی و هزینة نمایندگی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

چکیده

از آنجا که کیفیت حسابرسی داخلی می‌تواند تضمین‌کننده صحت و دقت گزارشگری مالی شرکت باشد باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به شرکت خواهد شد که در نتیجه موجب بهبود مدیریت بحران نگهداشت وجه نقد به‌واسطه اعتماد سرمایه‌گذاران و تأمین‌کنندگان مالی خواهد شد. از این رو هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر بحران نگهداشت وجه نقد با توجه به نقش میانجی بحران‌های رقابت بازار، محدودیت مالی و هزینة نمایندگی است. پژوهش حاضر در راستای هدف پژوهش از نظر نتیجه اجرا آن، یک پژوهش کاربردی، از منظر فرایند اجرا، کمی، از منظر منطق اجرا، قیاسی-استقرایی، از منظر هدف اجرا، تحلیل-تجربی و از منظر بعد زمانی یک پژوهش طولی-گذشتهنگر است. این پژوهش در جامعه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده و نمونه آماری آن شامل 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1394 تا 1400 انتخاب شده است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل رگرسیونی حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد کیفیت حسابرسی داخلی شرکت بر بحران‌های نگهداشت وجه نقد، محدودیت مالی و هزینه نمایندگی تأثیر دارد درحالی‌که کیفیت حسابرسی داخلی بر رقابت بازار محصول تأثیر ندارد و همچنین رقابت بازار، هزینه نمایندگی و محدودیت مالی قادر نخواهند بود که در رابطه کیفیت حسابرسی داخلی و بحران نگهداشت وجه نقد، نقش میانجی ایفا کنند. پژوهش حاضر به‌صورت هم‌زمان و برای بار نخست تأثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر بحران نگهداشت وجه نقد با توجه به نقش میانجی بحران‌های رقابت بازار، محدودیت مالی و هزینة نمایندگی را مورد بررسی قرار داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Internal Audit Quality on the Crisis of Cash Holding, Considering the Mediating Role of Market Competition Crises, Financial Constraints and Agency Costs

نویسندگان [English]

 • Asaddollah Mohammadzadeh sooteh 1
 • Mohammad Mehdi Abbasian Fereydoni 2
 • Abbas Ali Pouraghajan Sarhamami 2
1 PhD Student, Dept. of Accounting, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran
2 Assist. Prof., Dept. of Accounting, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran
چکیده [English]

Since the quality of internal audit can guarantee the correctness and accuracy of the company's financial reporting, it will increase the trust of investors in the company, which will improve the management of the crisis of keeping cash due to the trust of investors and financiers. Therefore, the purpose of this research is to investigate the effect of internal audit quality on the crisis of cash holding, considering the mediating role of market competition crises, financial constraints and agency costs. In line with the purpose of the research, in terms of the result of its implementation, it is an applied research, from the perspective of the implementation process, quantitative, from the perspective of the implementation logic, analogical-inductive, from the perspective of the implementation goal, analytical-experimental, and from the perspective of the time dimension, a longitudinal-retrospective research. This research was conducted in the community of companies admitted to the Tehran Stock Exchange and its statistical sample included 110 companies admitted to the Tehran Stock Exchange between 2014 and 2021. Ordinary least squares regression model has been used to test research hypotheses. The results show that the quality of the company's internal audit has an effect on the crisis of cash retention, financial limitation and agency cost, while the quality of internal audit does not affect the product market competition, and also the market competition, agency cost and financial limitation will not be able to influence the quality of internal audit and The crisis of holding cash, play the role of a mediator. The present study simultaneously and for the first time investigated the effect of internal audit quality on the crisis of cash holding with regard to the mediating role of market competition crises, financial constraints and agency fees.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Internal Audit Quality
 • Cash Retention
 • Market Competition
 • Financial Constraints
 • Agency Fees
 1. Huang, W. Mazouz, K (2018). Excess cash, trading continuity, and liquidity risk, Journal of Corporate Finance, Volume 48, February 2018, Pages 275-291.
 2. نیکبخت، محمدرضا و رضایی، ذبیح اله. (١٣96 )، طراحی مدل کیفیت حسابرسی داخلی، دانش حسابرسی، شماره 69 زمستان 1396.
 3. Li, X. Sun, J. Zhang, J. & Liu, G. (2017). Internal Audit Quality and Financial Reporting Quality: Evidence from China. Journal of Business Ethics, 146(1), 127-144.
 4. Jiang, F. Li, S. & Lin, Z. (2018). Internal control quality, CEO turnover, and financial constraints: Evidence from China. Journal of Business Research, 93, 157-167.
 5. Kim, J. B. Li, Y. Zhang, L. (2015). Corporate Tax Avoidance and Stock price Crash Risk: Firm-level Analysis. Journal of Financial Economics, 100(3): 639–662.
 6. حساس یگانه، یحیی، جعفری، علی و رسائیان، امیر. (1390). عوامل تعیین‌کننده سطح نگهداشت وجه نقد شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی،9، 39، 66.
 7. فخاری، حسین، تقوی، سید روح الله، بشیری جویباری، مهدی (1394). بررسی اثر شدت رقابت بازار محصول برارزش گذاری بازار از نگهداشت وجه نقد، فصلنامه دانش حسابداری مالی، 2 (1)، 47-66
 8. اسدی، غلامحسین، باغدار، بهاره، (1394)، تأثیر سطح بهینه نگهداری وجه نقد ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابرسی، 15 (61)، 49-27.
 9. فخاری، حسین، اسدزاده، احمد، (1396). اثر اهرم مالی و جریان وجه نقد آزاد بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد، راهبرد مدیریت مالی، 5 (4)، 1-23.
 10. Svetlana, V & Sun, L. (2018). Institutional determinants of cash
  holdings speed of adjustment. Global Finance Journal, 37(4), pp.123-137.
 11. Huang, H. Lobo, G. Wang, C & Xie, H. (2016). Customer concentration and
  corporate tax avoidance. Journal of Banking and Finance, 72(4), pp.184 200.
 12. Eulerich Marc, Joleen Kremin, David A. Wood.(2019). Factors that influence the
  perceived use of the internal audit function's work by executive management and audit committee, Advances in Accounting, In press, corrected proof, Available online 26 February 2019, Article 100410
 13. Chang, L. Deng, K & Wang, X. (2019). The Dynamic Speed of Cash Holding Adjustment in a Transition Economy: A New Approach and
  Evidence. Emerging Markets Finance & Trade, 6(1), pp.1-15
 14. Masir, Ravi S. Fisher, Warren W. and Lemmink, Jos G.A. M. (2011), Modelling and Evaluating Quality Measurement using Neural Networks, International Journal of Operations & Production management, 22, (10), 1162 -1185.
 15. Prawitt, D. F. Sharp, N. Y. & Wood, D. A. (2011). Reconciling Archival and Experimental Research: Does Internal Audit Contribution Affect the External Audit Fee? Behavioral Research in Accounting 23: 187–206.
 16. Abbott, L. J. Parker, S. & Peters, G. F. (2012). Audit Fee Reductions from Internal Audit-Provided Assistance: The Incremental Impact of Internal Audit Characteristics. Contemporary Accounting Research, 29: 94–118.
 17. Bame-Aldred, C. W. Brandon, D. M. Messier, W. F. Jr. Rittenberg, L. E. & Stefaniak, C. M. (2012). A Summary of Research on External Auditor Reliance on the Internal Audit Function. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 32: 251–86.
 18. Abbott, L. J. Daugherty, B. Parker, S. & Peters, G. F. (2016). Internal Audit Quality and Financial Reporting Quality: The Joint Importance of Independence and Competence. Journal of Accounting Research, 54: 3-40.
 19. طاهری نیا، مسعود و زهرا فضل اللهی دهکردی (1396)، تأثیر سرمایه فکری بر رقابت در بازار محصول شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری مالی، 7(2)، 1-18.
 20. سلیمانخان، آرامه و زهرا پورزم انی. (1396)، مقایسۀ تأثیر ریسکرقابت در بازار محصول بر انباشت وجه نقد در شرکت‌های دارای محدودیت تأمین مالی و بدون محدودیت تأمین مالی بر اساس شاخصkz. فصلنامۀ علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت،6(22)،53-62.
 21. اعتمادی، حسین و جلیل احمدی گرجی (1394). بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر سرمایه گذاری و کاهش محدودیت های تأمین مالی در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 9(34)، 4-23.
 22. امامی، مریم و داریوش فرید، (1395)، سرمایه در گردش، عملکرد شرکت و محدودیت‌های مالی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری مالی، 8 (4)، 16-1.
 23. Liu, D. Li, S. He, H. & Yao, S. (2017). Financial constraints and product market competition across business cycles: evidence from China’s manufacturing industry. Journal of Chinese Economic and Business Studies, 15(1), 59-80.
 24. مهدوی، غلامحسین و رضایی، غلامرضا، (1394)، بررسی اثرهای ساختار هیئت مدیره بر محدودیت در تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی، دوره 17، شماره 1، بهار 1394، صفحه 179-198.
 25. لاری دشت بیاض، محمود؛ صالحی، مهدی؛ سخاوت پور، مریم، (1397)، بررسی رابطه محدودیت مالی، ساختار دارایی‌ها و تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت دارایی و تأمین مالی، دوره 6، شماره 1، صص 181-196.
 26. فلاح حقیقی، نگین، حاجی حسینی، حجت اله، رمضان پورنرگسی، قاسم و داوری، علی. (1396). شناسایی و تحلیل عوامل اثرگذار بر توسعه کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات. مدیریت توسعه فناوری، 4(4)، 65-92.
 27. Jiang, G. Lee, C.M.C. Yue, H, (2010), “Tunneling Through Intercorporate Loans: The
  China Experience”. Journal of Financial Economics, 98(3), PP. 1-20.
 28. Guariglia, A. Yang, J, (2012), ”A Balancing Act: Managing Financial Constraints and Agency Costs to Minimize Investment Inefficiency in The Chinese Market“, Paper in www.SSRN.com.
 29. مهدوی، غلامحسین و محمد منفرد مهارلوئی، (1390)، ترکیب هیات مدیره و هزینه‌های نمایندگی، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، دوره 3، شماره 10. صص 1-12.
 30. Wang,George Yungchih, (2010), The Impacts of Free Cash Flows and Agency Costs on Firm Performance, J. Service Science & Management, 3, 408-418.
 31. کامیابی، یحیی و جوادی نیا، امیر. (1400). بررسی اثر تعدیل‌کننده توانایی مدیریت بر رابطه بین احساسات سرمایه‌گذاران و محافظه‌کاری حسابداری. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 28(1), 102-134.
 32. Atanasova, C. & Li, M. (2018). "Multi-market trading and liquidity: Evidence from cross-listed companiesJournal of International Financial Markets, Institutions and Money, Elsevier, vol. (53)(C), pages 117-138.

33. لاریجانی، اعظم، رحمانی، علی، شعبانی اصل، سمانه، (1400)، کیفیت واحد حسابرسی داخلی، کیفیت گزارشگری مالی و تاخیر در زمان صدور گزارش حسابرس مستقل، پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی، دوره 10، شماره 2. صص 259-286.