دوره و شماره: دوره 12، ویژه‌نامه پدافند اقتصادی، بهمن 1402، صفحه 1-164 

مقاله علمی - پژوهشی

شناسایی و تعین مؤلفه‌ها و ابعاد بحران مالی صنعت هتلداری در شرایط بحرانی کووید-19

صفحه 1-18

فاطمه دکامینی؛ حبیب اله جوانمرد؛ محمد احسانی فر


طراحی مدل فراترکیب بحران در خط‌مشی‌گذاری‌های ارزی بانک مرکزی

صفحه 19-33

فاطمه رستمی یزدی؛ سید وحید شالباف یزدی؛ علیرضا معطوفی؛ حمید عرفانیان خان زاده


طراحی مدل اجرای مرکز عملیات امنیت (SOC) در صنعت بانکداری

صفحه 34-64

سید زین العابدین حسینی؛ منصور اسماعیل پور؛ علیرضا اسلامبولچی؛ محمدرضا ربیعی مندجین؛ علیرضا امیرکبیری


طراحی مدل عوامل موثر بر مدیریت بحران در صنعت ورزش کشور

صفحه 65-83

فریده علی زاده؛ سید محمد حسین رضوی؛ سعید امیر نژاد؛ مرتضی دوستی پاشاکلائی