بررسی نقش برنامه‌ریزی شهری در بازیابی پس از سانحه از طریق مکان‌یابی پایگاه‌های پشتیبان مدیریت بحران (نمونه موردی: منطقه 3 شهرداری شیراز)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی شهری)، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 استادیار، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 دانشیار، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

برنامه‌ریزی شهری در کشور‌های جهان ‌سوم به ارائه راهبرد و سیاست‌گذاری محدودشده و اغلب فاقد نمود اجرایی است. عدم آمادگی در راستای مواجهه و رویارویی با بحران منجر به افزایش تلفات انسانی و مادی و زمان‌بر شدن فرآیند بازگشت جوامع انسانی به شرایط پیش از وقوع بحران خواهد شد. با توجه به این‌که از اصلی‌ترین نیازهای فرد آسیب‌دیده ناشی از بحران، دستیابی به یک سرپناه و دریافت خدمات اولیه در ساعات ابتدایی وقوع بحران است، پایگاه‌های پشتیبان مدیریت بحران، می‌توانند در راستای امدادرسانی به بازماندگان مؤثر واقع شوند. با توجه به‌عنوان پژوهش، این مطالعه به بررسی نقش برنامه‌ریزی شهری در بازیابی پس از سانحه و مکان گزینی پایگاه‌های پشتیبان مدیریت بحران در منطقه 3 شهرداری شیراز پرداخته است. این پژوهش در چارچوب روش تحقیق توصیفی- تحلیلی قرار دارد و به‌منظور جمع‌آوری داده‌های موردنیاز از روش کتابخانه‌ای استفاده‌شده است. در این پژوهش با استفاده از مبانی نظری و متون مرتبط با موضوع و همچنین تجارب داخلی و خارجی در امر مکان‌یابی پایگاه‌های پشتیبان مدیریت بحران و یا اسکان‌های موقت، 11 مؤلفه که شامل تراکم جمعیتی، میزان ارزش زمین، نوع کاربری، کیفیت ابنیه، هم‌جواری، تراکم ساختمانی، چندمنظوره بودن کاربری، فاصله از کاربری‌های خطرزا، میزان دسترسی به فضاهای باز، دسترسی‌پذیری سایت و کارایی زیرساخت‌های مرتبط با حمل‌ونقل شهری در قالب 3 مؤلفه اصلی که شامل خصوصیات جمعیتی و اقتصادی، خصوصیات کالبدی و عملکردی و حمل‌ونقل، دسترسی‌پذیری و زیرساخت‌های شهری است را مورد بررسی قرار داده و سایت مورد مطالعه بر اساس این مؤلفه‌ها مورد سنجش قرارگرفته است. در این فرآیند نظرات خبرگان پیرامون مؤلفه‌ها توسط پرسشنامه طراحی‌شده، اخذ و مؤلفه‌ها با استفاده از روش ANP، تحلیل شده‌اند. سپس در محیط نرم‌افزار ARC GIS، نقشه‌های موضوعی تهیه و تلفیق شده‌اند. خروجی نهایی در قالب نقشه و 8 فضای پیشنهادی ارائه‌شده است. این فضاها در سه رده از اولویت‌بندی قابل‌ارائه است. اولویت اول به اراضی قابل‌برنامه‌ریزی دانشگاه صنعتی شیراز، اراضی قابل‌برنامه‌ریزی موزه تاریخ طبیعی و اراضی قابل‌برنامه‌ریزی میانه سایت اختصاص دارد. در اولویت دوم، پهنه باغ جهان‌نما، کتابخانه مرکزی شیراز و پارک ملی جای دارند و در اولویت سوم، استادیوم حافظیه و دانشکده علوم و ادبیات قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Urban Planning in Post Disaster Recovery through Site Selection of Crisis Management Support Shelters (Case Study: Third District of Shiraz Municipality)

نویسندگان [English]

 • Tarlan Sadeghi Pour 1
 • Khalil Hajipour 2
 • Alireza Sadeghi 3
1 Graduate of Urban Planning, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Assist. Prof., Dept. of Planning & Design, Shiraz University, Shiraz, Iran
3 Assoc. Prof., Dept. of Planning & Design, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Urban planning in developing countries is limited to providing strategies and policies which are seldom efficient. The lack of preparation in facing crises will lead to an increase of material and moral damages, and the process of recovery from the crisis will take time. Since one of the basic human needs affected by the crisis is having access to a shelter and receiving services in the first hours of the crisis, crisis management support shelters become very effective in providing relief to the survivors. Accordingly, this study investigates the role of urban planning in post-disaster recovery and the site selection of crisis management support shelters in District 3 of Shiraz Municipality. This research is of descriptive-analytical type done through library method to collect the required data. Use of theoretical foundations and research literature as well as the majority of experiences in site selection of crisis management support shelters or temporary settlements would lead to 11 components including population density, land value, type of land use, building quality, neighborhood, building density, multipurpose usage, distance from dangerous activities, access to open spaces, site accessibility and efficiency of infrastructure related to urban transportation in three main criteria, including demographic and economic characteristics, physical and functional characteristics, as well as transportation, accessibility, and urban infrastructures, with the study being evaluated based on these components. In this process, experts' opinions about the components have been obtained by a researcher-made questionnaire and the components have been valued using the ANP method. Then, in the ARC GIS software, base maps have been prepared and integrated. The final output was presented with eight susceptible areas. These areas can be presented in three prioritizations. The priority is allocated to the plannable lands of the Shiraz University of Technology, the plannable lands of the Natural History Museum, and the plannable lands located in the middle of the site. The second priority is Jahannam Garden, Shiraz Central Library, and National Park, and the third priority is Hafiziyah Stadium and the University of Science and Literature.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban Planning
 • Post-Disaster Recovery
 • Site Selection
 • Crisis Support Shelters
 • Crisis Management
 • District 3 of Shiraz Municipality
 1. 1- شجاع عراقی، مهناز، تولایی، سیمین و ضیائیان، پرویز. (1390). مکان‌یابی بهینه پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی منطقه 6 شهرداری تهران). مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای (توقف انتشار)، 3(10)، 41-60

  1. Partnership for disaster resilience, Post disaster recovery planning forum: HOW TO GUID, University of Oregon's community service center, 2007

  3- تقیلو، ع.و آفتاب، ا.و کلب خانی، ح؛ و مجنونی توتاخانه، ع. (1397)، مکان‌یابی مراکز اسکان موقت پس از زلزله با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهرستان خوی)، کنفرانس بین‌المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلان‌شهرها، راهکارها و چالش‌ها با محوریت پدافند غیرعامل و مدیریت بحران، تهران

  4- رحیمی، م.، افشارمنش، ن. (1397). جانمایی پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از تکنیک AHP و GIS؛ (مطالعه موردی: شهربابک). مخاطرات محیط طبیعی, 7(16), 65-88. doi: 10.22111/jneh.2017.3147

  5- رحمانی، ث؛ و واحدی، س؛ و عابدی فرد، ل؛ و ابراهیمی پور، ص. (1397). مکان‌یابی بهینه برای کاهش آسیب‌پذیری شهری بعد از زلزله (مطالعه موردی: شهر بجنورد). تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

  6- زند مقدم، م. (1397). بررسی مکان گزینی پایگاه‌های مدیریت بحران منطقه 11 شهرداری تهران. نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی

  7- صادقی، ع؛ و پناهی، ن؛ و حیدری، م. (1396). مکان‌یابی پایگاه‌های مدیریت بحران در بافت‌های تاریخی شهری (نمونه موردی: بافت تاریخی شهر شیراز). امداد و نجات

  8- نوش زاده برزگری، ص؛ و اسمعیلی کرمانی، ا.، (1398). مکان‌یابی محل اسکان موقت بعد از بحران زلزله با استفاده از GIS و مدل فازی (مطالعه موردی شهر بم)، ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران

  9- رضایی بنفشه، م.، ولی زاده کامران، خ.، محسن زاده، م. (1398). تعیین مکان‌های بهینه احداث پایگاه‌های چندمنظوره مدیریت بحران در مناطق با خطر زلزله بالا (شمال تبریز). نشریه علمی جغرافیا و برنامه‌ریزی

  10- برهانی، ک., عظیم زاده ایرانی، ا.، الهامی، ا. (1399). تحلیل فضایی کاربری‌های چندمنظوره شهری با تلفیق روش MCDM و GIS؛ مطالعه موردی: پناهگاه‌های اضطراری شهر سراوان. فصلنامه علمی- پژوهشی اطلاعات جغرافیایی «سپهر«, 29(116), 103-118. doi: 10.22131/sepehr.2021.242863

  1. León, Jorge & March, Alan & Kornakova, Maria. (2017). Integration and Collective Action: Studies of Urban Planning and Recovery after Disasters. 10.1016/B978-0-12-804276-2.00001-3.
  2. March, Alan & Kornakova, Maria & Handmer, John. (2017). Urban Planning and Recovery Governance. 10.1016/B978-0-12-804276-2.00002-5.
  3. Jayakody, Chathuranganee & Amaratunga, Dilanthi & Haigh, Richard. (2018). Integration of disaster management strategies with planning and designing public open spaces. Procedia Engineering. 212. 954-961. 10.1016/j.proeng.2018.01.123.
  4. Jimee, Ganesh & Meguro, Kimiro & Dixit, Amod Mani. (2019). Learning from Japan for Possible Improvement in Existing Disaster Risk Management System of Nepal. Open Journal of Earthquake Research. 08. 85-100. 10.4236/ojer.2019.82006.
  5. Huck, Andreas & Monstadt, Jochen & Driessen, P.P.J. (2019). Building urban and infrastructure resilience through Connectivity: An institutional perspective on disaster risk management in Christchurch, New Zealand. Cities.
  6. Wang, Wanting & Lindt, John. (2021). Quantitative Modeling of Residential Building Disaster Recovery and Effects of Pre- and Post-event Policies. International Journal of Disaster Risk Reduction. 59. 102259. 10.1016/j.ijdrr.2021.102259.
  7. Elewa, Ahmed. (2019). Flexible Public Spaces through Spatial Urban Interventions, Towards Resilient Cities. European Journal of Sustainable Development. 8. 152. 10.14207/ejsd.2019.v8n4p152.
  8. UNISDR, (2017). How to make cities more resilient, A handbook for local government leaders, https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/toolkit/article/a-handbook-for-local-government-leaders-2017-edition.html
  9. UN-HABITAT. (2010). Shelter projects 2009
  10. Twigg. John. (2004). Disaster risk reduction Mitigation and preparedness in development and emergency programming, https://www.preventionweb.net/publication/disaster-risk-reduction-mitigation-and-preparedness-development-and-emergency
  11. March, Alan & Kornakova, Maria & Handmer, John. (2017). Urban Planning and Recovery Governance. 10.1016/B978-0-12-804276-2.00002-5.

  22- برنامه ملی بازسازی و بازتوانی (بند ج ماده 4 قانون مدیریت بحران کشور)، سازمان مدیریت بحران کشور، پژوهشکده سوانح طبیعی، (آذرماه 1400)

  1. Beattie, Nicholas. (2019). The role of the planner in recovery after the disaster of the Canterbury Earthquake Recovery Act 2011 and its impact on planners operating in post-quake Christchurch, A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Planning, Lincoln University

  24- زنگی‌آبادی، ع.، سلطانی، ل.، قائد رحمتی، ص. (1392). برنامه‌ریزی مدیریت بحران زلزله در شهرها، چاپ اول، انتشارات شریعه توس

  1. Bashawri, Abdulrahman. (2014). AN OVERVIEW OF THE DESIGN OF DISASTER RELIEF SHELTERS. Procedia Economics and Finance.
  2. Félix, D., Monteiro, D., Branco, J.M., Bologna, R., Feio, A. (2015) The role of temporary accommodation buildings for post-disaster housing reconstruction. Journal of Housing and the Built Environment 30 (4). pp 683-699. DOI 10.1007/s10901-014-9431-4
  3. Félix, Daniel & Monteiro, Daniel & Feio, Artur. (2020). Estimating the need for temporary accommodation units to improve pre-disaster urban planning in seismic risk cities. Sustainable Cities and Society. 61. 102276. 10.1016/j.scs.2020.102276.
  4. Shelter center. (2012). Transitional shelter guidelines, https://sheltercluster.org/resources/documents/transitional-shelter-guidelines

  29- جبل عاملی، ف، رسولی نژاد، ا. (1389). به‌کارگیری مدل فرآیند تحلیل شبکه‌ای در رتبه‌بندی شعب بانکی (مطالعه موردی: بانک صادرات)، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی