بررسی فعالیت زمین‌ساختی‌ با استفاده از شاخصهای ریخت زمین‌ساختی در حوضه‌های آبریز حومه شمال شرق استان تهران با رویکرد مدیریت بحران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زمین‌شناسی - گرایش تکتونیک، گروه زمین‌شناسی ، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 استاد، گروه زمین‌شناسی ، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ‌آزاد اسلامی، واحد تهران ‌شمال، تهران، ایران

3 استادیار، گروه زمین‌شناسی ، دانشکده علوم پایه، دانشگاه‌ آزاد اسلامی،‌‌ واحد تهران ‌شمال، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

مخاطرات زمین‌شناسی، ازجمله بلایای طبیعی است که بی‌توجهی به آن خسارات جبران‌ناپذیری را به دنبال خواهد داشت. همه‌ساله در کشور ما ایران، به علت موقعیت جغرافیایی و تکتونیک فعال آن، همواره شاهد مخاطرات زیاد با تلفات بالایی روبرو بوده و هستیم. در این مقاله، به بررسی زمین‌ساخت فعال نسبی حوضه‌های آبریز جنوب شرقی البرز مرکزی از طریق تحلیل‌ شاخص‌های مورفومتری پرداخته شد و نتایج حاصل از این ارزیابی‌ها را به‌صورت شاخص نسبی فعالیت‌های تکتونیکی (Iat) ارائه و برای برآورد تکتونیک فعال از نقشه‌های توپوگرافی و نقشه‌های زمین‌شناسی و DEM استفاده شد. همچنین برای تشکیل حوضه‌ها بر روی منطقه موردمطالعه از نرم‌افزار Arc GIS بر پایه داده‌های حاصل از مدل رقومی ارتفاعی استفاده‌شده است. نتایج بررسی این ویژگی‌ها باهم نشان می‌دهد سطح فعالیت نسبی تکتونیکی منطقه موردمطالعه به سه رده فعالیت نسبی تکتونیکی خیلی بالا، بالا و نسبتاً بالا تقسیم‌بندی شده است. هرچه به سمت خاور و نیز به سمت شمال باختر منطقه که ارتفاعات شهر تهران را شامل می‌شود، حرکت کنیم فعالیت تکتونیکی افزایش می‌یابد و نقشه پهنه‌بندی شده آبرفت‌های منطقه نشان می‌دهد که بالاآمدگی در عرض‌های بالا رخ‌داده و رسوبات را در بستر سنگ کف رودخانه به سمت عرض‌های پائین حرکت داده است و این امر ناشی از بالابود تکتونیک فعال نسبی در عرض‌های بالای منطقه است. ازاین‌رو تحلیل مخاطرات حوضه‌های آبریز در این ناحیه همواره لازم و ضروری است؛ زیرا بر اساس آن می‌توان در تصمیم‌گیری‌ها و اولویت‌بندی اقدامات مدیریت بحران، گام‌های اساسی را برداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Tectonic Activity Using Geomorphological Indicators in the Watersheds of Eastern Tehran with a Crisis Management Approach

نویسندگان [English]

 • Hossein Mortazi 1
 • Mohsen Pourkermani 2
 • Mahmoud Almasian 3
 • Soheila Bouzari 4
1 Ph.D. Candidate, Dept. of Geology, Faculty of Basic Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Prof., Dept. of Geology, Faculty of Basic Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assist. Prof., Dept. of Geology, Faculty of Basic Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Assoc. Prof., Dept. of Geology, Faculty of Basic Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Geological hazards include natural disasters, the neglect of which will lead to irreparable damages. Every year in our country, Iran, due to its geographical location and active tectonics, we have always witnessed many hazards with high casualties.In this article, the investigation of the relative active tectonics of the southeast catchment basins of Central Alborz was done through the analysis of morphometric indicators and the results of these evaluations were presented in the form of the relative index of tectonic activities (Iat) and to estimate the active tectonics of Topographic maps, geological maps, and DEM were used, and Arc GIS software was used to form watersheds on the studied area based on the data obtained from the digital elevation model. The studied area is divided into three categories of relative tectonic activity: very high, high and relatively high.As we move towards the east and also towards the northwest of the region which includes the heights of Tehran city, the tectonic activity increases and the zoned map of alluvium in the region shows that the uplift occurred in high latitudes and deposited the sediments in the bed. The bedrock of the river has moved towards lower latitudes, and this is due to relatively high active tectonics in the upper latitudes of the region. Therefore, it is always necessary to analyze the risks of watersheds in this area. Because based on it, basic steps can be taken in making decisions and prioritizing crisis management actions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Geomorphic Indices of Active Tectonics
 • Drainage Basin
 • Asymmetry
 • Central Alborz
 1. Stöcklin, J. 1974- Northern Iran: Alborz Mountains. In: Spencer, A. (Ed.) Mesozoic – Cenozoic Orogenic Belts: Data for Orogenic Studies. Geological Society Special Publication, London 4, pp. 213-234.1
 2. Berberian, M. Yeatz, R. s. 2001- Contribution of archeological data to studies of earthquake history in the Iranian PIateau. Journal of Structural Geology 23, 563

3.R. El Hamdouni, C. Irigaray, T. Fernandez, J. Chacon, E.A. Keller. 2007 – Assessment of reIative active tectonics, southwest border of the Sierra Nevada (southern Spain). Received 24 January

 1. Azor,A. Keller, E.A. Yeats, R. S. 2002- Geomorphic indicators of avtivw fold growth: South Mountain- Oak Ridge Ventura basin, southern California. Geological Society of America Bulletin 114, 745-753.sed form 31 July 2007; accepted 1 August 2007, Available online 15 August 20References

5.Keller, E.A. Yeats, R. S. 2002- Geomorphic indicators of avtivw fold growth: South Mountain- Oak Ridge Ventura basin, southern California. Geological Society of America Bulletin 114, 745-753.sed form 31 July 2007; accepted 1 August 2007, Available online 15 August 20References

 1. Silva, P.G. Goy, J. L. Zazo, C. Bardajm, T. 2003-Fault generated mountain fronts in southeast Spain: geomorphologic assessment of tectonic and earthquake activity. Geomorphologhy 250, 203-226.
 2. R. K.havari, M. Ghorashi, M. Arian, Kh. Khosrotehrani. 2008. Geomorphi signatures of Active Tectonics in the Karaj drainage Basin in south central Alborz, N Iran. Scientific Quarterly Journal Geo sciences vol. 19, No. 75, spring 2010. Pages 67 to 74.
 3. سربازی، زهرا، ثروتی، محمدرضا، مقصودی، مهران، سبک خیز، فاطمه (1395) تحول فعالیت‏های تکتونیکی در حوضه‌های حبله رود و جاجرود با استفاده از روش‏های مورفومتری
 4. شیرمحمدی، مهیا، علوی، سید علی، قاسمی، محمدرضا، احتشامی، محسن (1395) تحلیل ساختاری و جنبششی گستره بین گسل مشاء و گسل شمال تهران فصلنامه پژوهش‌های دانش زمین شماره 62

10.Asiabar, S. H, and Bagheriyan, S, (2017)- Exhumation of the Deylaman fault trend and its effects on the deformation style of the western.8

 Alborz belt in Iran. International Journal of Earth Sciences, pp 1-13.

 1. اسکندری، محمد، امیدوار، بابک، مدیری، مهدی، نکویی، محمدعلی، آل شیخ، علی‌اصغر (1397) ارزیابی مدل تهیه نقشه‌ی خطر لرزه‌ای در سیستم اطلاعات مکانی با در نظر گرفتن عدم قطعیت و فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بحران شماره چهاردهم پاییز و زمستان
 2. مفیدی، الهام، معینی، ابوالفضل، پذیرا، ابراهیم، احمدی، حسن (1401) رابطه بعدهای فرکتالی آبراهه با خصوصیات مورفومتری حوضه، فصلنامه حفاظت منابع آب‌وخاک 1401 دوره 11 شماره 3 10 و فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بحران شماره چهاردهم

 

 1. Zarnani, S, (2013)- Earthquake load attenuation using EPS geofoam buffers in rigid wall applications. Indian Geotechnical Journal; 43(4),pp 283-291.
 2. آرا، هایده، شایانی، سیاوش، یمانی مجتبی (1391) ارزیابی دقت و صحت شاخص‌های ژئومورفولوژیکی با استفاده از داده‌های ژئودینامیکی در حوضه آبریز جاجرود در شمال شرق تهران مجله جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی 1391، دوره: 23، شماره: 2 12
 3. محمدی، ابوطالب وی‌مانی، مجتبی و مقیمی، ابراهیم و گورابی، ابوالقاسم و زمان زاده، سید محمد، (1399)، بازسازی تغییرات شبکه هیدرو گرافی پیرامون دماوند بر اساس داده‌های مورفومتری و رسوب‌شناسی، مقالات فصلنامه پژوهش دانش زمین، دانشگاه شهید بهشتی دوره 11 شماره 213
 4. پیروانی، مریم، سدیدی خوی، احمد، (1401)، مریم و سدید خوی، احمد، پیش‌بینی جنبش‌های نیرومند زمین برای سناریو محتمل زمین‌لرزه تهران، مطالعه موردی گسل‌های شرق تهران بیستمین اجلاس ژئوفیزیک 1401، پیش‌بینی جنبش‌های نیرومند زمین برای سناریو محتمل زمین‌لرزه تهران: موردمطالعه گسل شمال تهران، بیستمین اجلاس ژئوفیزیک 14
 5. فدوی، پریسا و ایزدی، رؤیا،1397، کاربرد هندسه فرکتال در تشخیص خطواره‌های گسلی-لرزه‌زای پنهان و رو راندگی با استفاده از داده‌های ژئوفیزیک هوایی (مطالعه موردی محدوده گسل مشاء فشم)، دومین اجلاس آموزش و کاربرد ریاضیات

.18. شیرمحمدی، مهیا، علوی، سید علی، قاسمی، محمدرضا، احتشامی، محسن (1395) تحلیل ساختاری و جنبشی گستره بین گسل مشاء و گسل شمال تهران فصلنامه پژوهش‌های دانش زمین شماره 62

 1. Alavi, M. 1996- Tectonostratigraphic synthesis and structural style of the Alborz mountain دستگاه in northern Iran. Journal of Geodynamics, V.21, 1-33.
 2. El Hamdouni, C. Irigaray, T. Fernandez, J. Chacon, E.A. Keller. 2007 – Assessment of reIative active tectonics, southwest border of the Sierra Nevada (southern Spain). Received 24 january2007; received in revised form 31 July 2007; accepted 1 August 2007, Available online 15 August 2007.
 3. مرتازی، حسین، پورکرمانی، محسن، الماسیان، محمود، بوذری، سهیلا، (1401)، ارزیابی پتانسیل حرکت گسل‌های جنبای ناحیه پردیس، فصلنامه کواترنری، صص 247-261.24.
 4. یاوری، علی، ده بزرگی، م، نوزعیم، رضا، حکیمی آسیا بر، س، رابطی، دنیا، (1400)، بیست یکمین انجمن زمین‌شناسی ایران شماره
 5. گلستانی، علی (1401)، نقش توپوگرافی بر الگوی و مورفولوژی رودخانه جاجرود، نهمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

 

 1. محمدی، ابوطالب و یمانی، مجتبی و مقیمی، ابراهیم و گورابی، ابوالقاسم و زمان زاده، سید محمد، (1399 (بازسازی تغییرات شبکه هیدرو گرافی پیرامون دماوند بر اساس داده‌های مورفومتری و رسوب‌شناسی، مقالات فصلنامه پژوهش دانش زمین، دانشگاه شهید بهشتی دوره 11 شماره 2 13

 

25.Asiabar, S. H, and Bagheriyan, S, (2017)- Exhumation of the Deylaman fault trend and its effects on the deformation style of the western Alborz belt in Iran. International Journal of Earth Sciences, pp 1-13.

26.Bathurst, R. J, and Zarnani, S, (2013)- Earthquake load attenuation using EPS geofoam buffers in rigid wall applications. Indian Geotechnical Journal; 43(4),pp 283-291.

،Mehra

.27. Ehteshami Moinabadi, M. Yassaghi, A. 2007 – Gemometry and kinematics of the Mosha fault, south central Alborz Range, Iran: An example of basement involved thrusting. J. Asian Earth science, Article in press.

28.Guest, B. Axen, G.J. Lam,P.S. Hassanzadeh,J. 2006- Iate Cenozoic shortening in the west-central Alborz Mountain, northern Iran, by combined conjugate strike slop and thin-skinned deformation, Geosphere, V.2, No.1, 35-52

.29. Nazari H. Ritz J-f. Salmani r. Solaymani S. Balescu S. Michelot J-L. Ghassemi A. Talebian M. Lamothe M. and Massault M. 2007 – Paleoseismological analysis in Central Alborz, Iran. 50th Anniversary earthquake conference commemorating the 1957 Gobi-Altay earthquake (July – August 2007- Ulaanbaatar- Mongoli)

 1. R. Khavari, M. Ghorashi, M. Arian, Kh. Khosrotehrani. 2008. Geomorphi signatures of Active Tectonics in the Karaj drainage Basin in south central Alborz, N Iran. Scientific Quarterly Journal Geo sciences vol. 19, No. 75, spring 2010. Pages 67 to 74.

31.Ritz, J.F. Balescu, S. Soleymani, S. Abbassi, M. Nazari, H. Feghhi, K. Shabanian, E. Tabassi, H. Farbod, Y. Lamothe, M. Michelot, J.L.

32.Ghanavati A, Safakish F, and Maghsoudi Y (2017) Assessment of active tectonic in the sub-basins of jarrahi-Zohre based on morphotectonic analysis and its effects on the oil fields of the

study basin, Researchers of Natural Geography, Volume 49, No. 2, pp. 240 221

 

33.Ritz, J.F. Nazari,H. Ghassemi,A. Salamani,R. Shafei,A. Solaymani,S. Vernant,P. Active transtention inside Central Alborz: A new insight into the Northern Iran-Southern Caspian geodynamics, Geology, 34 (6), 477-480, 2006.

 34.R. El Hamdouni, C. Irigaray, T. Fernandez, J. Chacon, E.A. Keller. 2007 – Assessment of reIative active tectonics, southwest border of the Sierra Nevada (southern Spain). Received 24 January 2007; received in revised form 31 July 2007; accepted 1 August 2007, Available online 15 August 2007.

35.R. Khavari, M. Ghorashi, M. Arian, Kh. Khosrotehrani. 2008. Geomorphi signatures of Active Tectonics in the Karaj drainage Basin in south central Alborz, N Iran. Scientific Quarterly Journal Geo sciences vol. 19, No. 75, spring 2010. Pages 67 to 74.

36. مرتازی، حسین، پورکرمانی، محسن، الماسیان، محمود، بوذری، سهیلا، (1401)، ارزیابی پتانسیل حرکت گسل‌های جنبای ناحیه پردیس، فصلنامه کواترنری، صفحات 247-261.