ارزیابی حوادث، مبتنی بر شاخص‌های پایش عملکرد ایمنی، با استفاده از اوامیکس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده‌ مدیریت، دانشگاه تهران.

2 گروه مدیریت، پردیس فارابی(قم)، دانشگاه تهران.

3 مدیریت صنعتی، دانشکده‌ مدیریت، دانشگاه تهران.

چکیده

اندازه‌گیری و ارزیابی عملکرد از مهم‌ترین اقدامات برای دستیابی به مدیریت کارا و اثربخش در فرایند ایمنی و همچنین رسیدن به بهبود مداوم تلقی می‌گردد که نتایج آن شرایط را برای هرگونه اقدام اصلاحی و ارائه‌ی راهکار‌های پیشنهادی برای کاهش حوادث فراهم می‌کند. هدف از پژوهش حاضر تعیین شاخص‌های مورد نیاز برای پایش عملکرد ایمنی و ارزیابی شاخص‌ها با توجه به رویدادهای پایه و حوادثی است که در خطوط لوله‌ی انتقال گاز طبیعی به وقوع می‌پیوندد. برای این منظور شاخص‌های کمی و کیفی ارزیابی عملکرد شناسایی و با استفاده از نظر خبرگان وزن‌دهی شد. در گام بعد رویدادهای پایه و حوادث ناشی از آن با در نظر داشتن مطالعات قبلی استخراج شد و شاخص‌های کمی و کیفی تعیین‌شده، با توجه به این حوادث و همزمان با استفاده از ماتریس ارزیابی داده‌های تلفیقی، مورد سنجش قرار گرفت.
نتایج پژوهش گویای آن است که حریق با پیشروی سریع بر اثر ترکیدگی، با امتیاز 1279/0، از پیامدهایی است که دارای بیشترین اهمیت و نشت گاز بر اثر سوراخ‌شدگی، با امتیاز 0743/0، دارای کمترین اهمیت است و برای سنجش این پیامدها شاخص شدت ـ تکرار، با ارزش وزنی 1131/0، دارای بیشترین اولویت و شاخص مهارت، با ارزش وزنی 0208/0، دارای کمترین اولویت است. بنابراین نتایج به دست آمده این فرصت را برای مدیران فراهم می‌کند تا بتوانند با استفاده از ارزیابی عملکرد ایمنی، بر اساس شاخص‌ها و رویدادها، بهترین تصمیم‌گیری‌ها را در ارائه و اجرای راهکارها و اقدامات پیشگیرانه داشته باشند.

کلیدواژه‌ها