بررسی عوامل مؤثر بر میزان اثربخشی تیم در زمان وقوع بحران مطالعه ی موردی: تیم های عملیاتی جمعیت هلا ل احمر استان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت

چکیده

هر ساله بلایای طبیعی در سراسر جهان مرگ ومیر، آسیب های جسمی و بیماری های زیادی را به بار می آورند. در دهه های اخیر، بلایا
و آثار آنها در تمام جهان سیر تصاعدی داشته و علل زیادی باعث افزایش بروز و تلفات ناشی از آن شده است. از این رو توسعه و تقویت
امکانات ملی مخصوصاً منابع انسانی برای کاهش تأثیر بلایای طبیعی کاملاً ضروری به نظر می رسد. با توجه به اهمیت موضوع، تحقیق
حاضر به دنبال اثربخشی عوامل مؤثر برای بالا بردن کارایی تیم در هنگام وقوع بحران است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و
از جهت ماهیت و روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه ی تیم های عملیاتی جمعیت هلال احمر
استان کرمان است. جامعه مورد مطالعه شامل 210 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 135 نفر محاسبه شد.
برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد که چهار مؤلفه فرهنگ سازمانی، اخلاق حرف های، رهبری، دانش کار و
همچنین متغیر اثربخشی تیم را بررسی کرد. پایایی پرسش نامه یادشده 0.799 و روایی آن مورد تأیید کارشناسان قرار گرفت. برای تجزیه
و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و Smart PLS2 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که متغیرهای دانش کار، اخلاق
حرف های و رهبری بر اثربخشی تیم تأثیر مثبت داشته، اما فرهنگ سازمانی بر اثربخشی تیم تأثیری نداشت.

کلیدواژه‌ها


1. Barton, Allen H (1969). Communities in Disaster. A
Sociological Analysis of Collective Stress Situations. Garden
City, NY: Doubleday
2. Mullen, M.R, Budeva, D.G., and Doney, P.M. (2009).
Research methods in the leading small businessentrepreneurship
journals: A critical review with recommendations
for future research. Journal of Small
Business Management, 47, pp. 287-307.
3. Pauchant, T; Mitroff, I (1992). Transforming the Crisis
Prone Organization San fransisco, Gossey - Bass.
4. جواهری کامل، مهدی؛ کوثر نشان، محمد رضا ) 1388 (. بررسی رابطه بین
رهبری و فعالی تهای سازما نهای یادگیرنده و رضایت شغلی کارکنان. دو
ماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال ششم، شماره 25 ، صص 32 - 19 .
5. Larson, J. H. & Holman, T. B. (1994). Predictors of
marital quality and stability. Family Relations, 43(2),
pp. 228-237
6. Huu Hai, D; Do, H.H; Nguyen Minh, H(2018). The influence
of Corporate Culture on Employee Commitment,
Studies in Computational Intelligence, V760
7. موسوی، محمد؛ عربشاهی کریزی، احمد ) 1393 (. رابطه اخلاق با تعالی
سازمانی، اخلاق در علوم و فناوری، سال نهم، شماره 2 ، صص 96 - 86 .
8.شریف زاده، فتاح؛ بازیار، امین؛ تیرجو، اختر ) 1392 (. تأثیر فرهنگ سازمانی و
اخلاق حرفه ای بر اثربخشی سازمانی، مدیریت سازمان های دولتی، سال
دوم، شماره 5، صص 15 - 9.
9. رضایی دولت آبادی، حسین؛ خزائی پول، جواد؛ کیالاشکی، جعفر؛ امانی،
مجتبی؛ وریج کاظمی، رضا ) 1392 (. طراحی مدل تأثیر گذاری فرهنگ
سازمانی بر تسهیم دانش و ایجاد چابکی در مهار شرایط بحرانی سوانح آتی
با رویکرد پدافند غیرعامل، مدیریت بحران، دوره دوم، شماره 1، صص 67 -
.59
10 . چهارسوقی، امین حامد؛ شیری، شهناز؛ نوری همایون؛ تردست، حسن
) 1393 (. عوامل مؤثر بر اثربخشی تیم های امداد و نجات استان ایلام،
امداد و نجات، سال ششم، شماره، صص 46 - 32 .
11 . یعقوبی، نورمحمد؛ جودزاده، همتا؛ نامور، افسانه؛ محمدزاده بهاآبادی،
قاطمه ) 1393 (. بررسی نقش رهبری تحول آفرین بر عملکرد کارکنان،
سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین، گرگان.
12 .درویش، منصوره ؛ محمدی، معصومه ) 1394 (. نقش اخلاق حرف های در
اثربخشی سازمان ها، کنفرانس بین المللی مدیریت چال شها و راهکارها،
شیراز.
13 .محمدی ها، فریده ) 1394 (. بررسی ارتباط رهبری تغییر و تحول و اثربخشی
کار تیمی مورد مطالعه: )تیم های ورزشی آقایان در ورزشگاههای شهر
قزوین(، چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری.
14. Hmelo-Silver, C. E; Duncan, R. G; Chinn, C. A.
(2007). Scaffolding and achievement in problem56
based and inquiry learning: A response to Kirschner,
Sweller, and Clark, Educational Psychologist, 42, pp.
99-107
15. Pearson, C.M; Clair, J.A(1998). Reframing Crisis
Management, Academy of Management Review,23,
pp. 59-76.