استراتژی پیاده سازی موفق تکنولوژی های هوشمند سلامت مبتنی برفناوری اطلاعات و ارتباطات: مطالعه موردی سیستم پایش هوشمند سلامت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی صنایع، ایران، تهران، میدان ونک ، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس،

2 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، بلوار دانشگاه، بلوار سیمون بولیوار، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

طبق بررسی ادبیات مربوط به توسعه فناوری اطلاعات، تا سال 2040، تعداد 65 فناوری اطلاعات سلامت  (HIT[1]) وجود خواهد داشت. سوابق پیشین نشان می دهد که پیاده سازی این فناوری ها با ریسک و محدودیت هایی از نقطه نظر زمان، هزینه و تخصیص منابع مواجه است که منجر به انحراف از اهداف می شود. در این مقاله، یک استراتژی برای کمک به سازمان ها برای اجرای فناوری اطلاعات آینده (IT) با استفاده از کارت امتیازی متوازن (BSC) و اهداف کنترل برای اطلاعات و فناوری های مرتبط (COBIT)  پیشنهاد شده است. بر اساس معماری COBIT برای هر فناوری، 4 دامنه اصلی، 34 پروسه مرتبط، 28 هدف IT و 17 هدف تجاری که در چارچوب BSC معرفی شده اند وجود دارد. . روند سلسله مراتب تحلیلی ارزیابی ریسک را برای هر فعالیت انجام می دهد و چارچوب COBIT محدوده بلوغ هر فرآیند را محاسبه می کند. سپس ریسک و بلوغ در سطح فرآیندها، دامنه ها و تکنولوژی محاسبه می شود. به منظور حرکت به سمت اجرای موفقیت آمیز HIT، نتایج به عنوان پارامترهای تصمیم گیری ارائه می شود. این پارامترها به سرمایه گذاران کمک می کنند تا تصمیم گیری در مورد تخصیص منابع را براساس قابلیت ریسک پذیری و نتایج اطمینان طرح انجام دهند. الگوریتم پیشنهاد شده در مقایسه با روش های قبلی دارای مزیت هایی ازجمله ارزیابی بلوغ و تحلیل ریسک سازمان در معیارهای اطلاعات، تحلیل ریسک و بلوغ در معیارهای مدیریت، و محاسبه بلوغ و ریسک اهداف کسب و کار در وضعیت فعلی سازمان می باشد.[1] Health information technologies

کلیدواژه‌ها


[1] Abegunde, D. O., Mathers, C. D., Adam, T., Ortegon, M., & Strong, K. (2007) “The burden and costs of chronic diseases in low-income and middle-income countries”, The Lancet, Vol. 370 No. 9603, pp. 1929-1938.
[2] Naghavi, M., Abolhassani, F., Pourmalek, F., Lakeh, M. M., Jafari, N., Vaseghi, S., ... & Kazemeini, H. (2009) “The burden of disease and injury in Iran 2003”, Population health metrics, Vol. 7 No. 1, pp. 9.
[3] Envisioning.io. (2012) “Envisioning”, [online] Available at: https://www.envisioning.io/legacy/health
[4] Hilbert, M. (2012) “Toward a conceptual framework for ICT for development: Lessons learned from the cube framework used in Latin America”, Information Technologies & International Development, Vol. 8 No. 4, pp. 243.
[5] Heeks, R. (2008) “ICT4D 2.0: The next phase of applying ICT for international development”, Computer, Vol. 41 No. 6.
[6] Unwin, P. T. H. (Ed.). (2009) “ICT4D: Information and communication technology for development”, Cambridge University Press.
[7] Weigel, G., & Waldburger, D. (2004) “ICT4D Connecting People for a Better World. Lessons, Innovations and Perspectives of Information and Communication Technologies in Development”.
[8] Kleine, D., & Unwin, T. (2009) “Technological Revolution, Evolution and New Dependencies: what's new about ICT4D”, Third World Quarterly, Vol. 30 No.5, pp. 1045-1067.
[9] Ali, M., & Bailur, S. (2007, May) “The challenge of “sustainability” in ICT4D—Is bricolage the answer, In Proceedings of the 9th international conference on social implications of computers in developing countries.
 
[10] [28] ISACA. (2012) “COBIT 5: A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT”, ISACA.
[11] Kaplan, R., & Norton, D. (1996) “The balanced scorecard: translating vision into action”, Harvard Business School Press, Boston, Vol. 199, pp. 10-11.
[12] Gold, C. (1992) “Total quality management in information services–IS measures: a balancing act”, Research Note Ernst & Young Center for Information Technology and Strategy.
[13] Van Grembergen, W., & Timmerman, D. (1997) “Monitoring the IT process through the balanced score card” No. 1997011.
 [14] Zachman, J. A. (1987) “A framework for information systems architecture”, IBM systems journal, Vol. 26 No. 3, pp. 276-292.