اولویت بندی نقش پلها در شبکه ی معابر شهری از منظر مدیریت بحران در زمان تخلیه مطالعه ی موردی: شبکه ی شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه حمل و نقل دانشگاه اصفهان

2 هیئت علمی دانشکده حمل و نقل دانشگاه صنعتی اصفهان

3 معاونت ترافیک شهرداری اصفهان

چکیده

اختلال شبکه ی راه کیفیت زندگی استاندارد را در یک جامعه ی عادی به شدت کاهش می دهد و گاهی حتی جان انسان را در یک فاجعه تهدید می کند. شبکه ی حمل ونقل، همچنین نسبت به بلایای طبیعی و انسانی آسیبپذیر است. برای مثال، سقوط پل یا حملات تروریستی در بزرگراه های اصلی می تواند منجر به کاهش قابل توجه دسترسی و افزایش چشمگیر تأخیر در سفر شود. بنابراین درک آسیبپذیری بالقوه ی شبکه های حمل و نقل در اثر چنین حوادث عظیمی به منظور مدیریت خطر آن ها و درنتیجه کاهش اثر اختلالات در تمام جنبه های زندگی شهری و روستایی بسیار مهم است. هدف از این مطالعه، اولویت بندی نقش پلها در شبکه ی معابر شهری از منظر مدیریت بحران در زمان تخلیه است. روش ارائه شده اهمیت پل ها را بر اساس تغییر زمان سفر کل شبکه مشخص می کند.
روش پیشنهادی بر روی 78 پل شبکه ی حمل ونقل شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفته شده است. اطلاعات مورد نیاز نظیر شبکه ی حمل ونقل شامل موقعیت جغرافیایی شبکه ی معابر، نوع معبر و تابع عملکرد اصفهان، ماتریس تقاضای سفر در شرایط عادی و توابع هزینه - حجم با استفاده از مطالعات جامع حمل و نقل شهر اصفهان جمع آوری شده است. بر اساس نتایج به دست آمده با سناریوی مناسب، بیشترین حجم ترافیک مربوط به پل های اندیشه، شهیدان امینی و شهید خرازی است. در حالی که با استفاده از روش اولویت بندی براساس تغییر زمان سفر کل شبکه، پل های اندیشه، امام خمینی و پل وحید در رتبه های اول تا سوم قرار می گیرند.

کلیدواژه‌ها


1. Hooke, W.H. U.S. (2000). Participation in International Decade for Natural Disaster Reduction. Natural Hazards Review, pp. 2-9.
2. Newkirk, R.T.(2001). The Increasing Cost of Disasters in Developed Countries: A Challenge to Local Planning and Government, Country Report. Journal of Contingencies and Crisis Management, Vol. 9(3), 159–170.
3. میرپویا ناصری علوی. سید محمد سید حسینی. ارزیابی مدیریت بحران در تخلیه ی شبکه های حم ل ونقل. یازدهمین کنفرانس بین المللی حمل ونقل و ترافیک.
4. Perry, R.W., M.K. Lindell, and M.R. Greene (1981). Evacuation Planning in Emergency Management, Lexington Books, US. 5. Lewis, Donald C., (August, 1985).
5. Transportation Planning for Hurricane Evacuations. ITE Journal, Vol. 55, No. 6, 31-35.
6. Sohn, J., (2006). Evaluating the significance of highway network links under the flood damage: an accessibility approach. Transportation Research Part A: Policy and Practice 40 (6), 491–506.
7. Pel, A. J., & Bliemer, M. C. (2007). Evacuation Plan Evaluation: Assessment of Vehicular Evacuation Schemes by means of an Analytical Dynamic Traffic Model. Institute of Transport and Logistics Studies.
8. Akbarzadeh, M. (2012). Dynamic Route Choice in Hurricane Evacuation (Doctoral dissertation, Louisiana State University).
9. Papanikolaou,(2011). Innovative emergency management strategies, WEATHER- Weather Extremes: Impacts on Transport Systems and Hazards for European.
10 .محمد علی رهگذر، گزارش طرح پژوهشی شیوه های نوین و بهینه تعمیر و نگهداری پل های شهر اصفهان و پیشنهاد شبکه هوشمند نظارت به هنگام بر پ لهای شهر مبتنی بر روش های پایش سلامت و ملاحظات مدیریت بحران، قرارداد شماره 104674 مورخ 22 / 9/ 1391 ، کارفرما: شهرداری اصفهان.
11 . مرکز تحقیقات حم لو نقل دانشگاه صنعتی شریف )ممتحن(، مطالعات جامع حمل و نقل شهر اصفهان، گزارش تابع زمان سفر حجم، 1381 .
12 . مازیار حسینی و همکاران ) 1387 (. کتاب مدیریت بحران. سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، مؤسسه نشر شهر.
14. Ortúzar,J, Willumsen,L (2011). Modeling Transport. 4th Edition. ISBN 978-0-470-76039-0 . WILEY Publication.
15 . معاونت برنام هریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، مرکز ملی آمار ایران. سرشماری نفوس و مسکن، 139