پیش‏بینی بزرگی زلزله‏ی گسل تبریز با استفاده از رگرسیون چند‏جمله‏ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد کامپیوتر ـ نرم‏افزار، پردیس بین‏المللی ارس دانشگاه تبریز

2 استادیار، گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز

3 استادیار، گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز.

چکیده

گسل تبریز یکی از گسل‏های فعال و خطرناک در ناحیه‏ی شمال غرب ایران است. این گسل از شمال شهر تبریز عبور کرده و شهرک‏هاى مختلفى را در معرض خطر قرار داده است؛ همچنین بخش اعظمى از ساکنان حاشیه‏نشین شهر تبریز در قسمتى از کمربند شمالى شهر اسکان یافته‏اند که ساختمان‏هاى آن‏ها به‏هیچ‏وجه در مقابل کوچک‏ترین تکان‏ها و زمین‏لرزه‏ها مقاوم نیست. بررسی داده‏های لرزه‏ای گسل تبریز با استفاده از رگرسیون چند‏جمله‏ای می‏تواند با برآورد میزان خطرات احتمالی و بزرگی زلزله‏های پیش رو برای پیشگیری از خطرات ناشی از زلزله مفید و سودمند باشد. در گام نخست همه‏ی داده‏های ورودی استخراج و نرمالیزه شده و در گام دوم مدل مورد نظر به دست می‏آید. در گام سوم بزرگی زلزله‏ها برای داده‏های تست محاسبه می‏گردد و در گام چهارم کیفیت پیش‏بینی بزرگی زمین‏لرزه‏ها بررسی می‏شود. در نهایت برای تخمین مقدار بزرگی زلزله‏ها با کمک دیگر صفات، رابطه‏ای به دست آمده است که می‏تواند ضرایب هر یک از متغیرهای مستقل برآورد‏کننده‏ی بزرگی زلزله را بیان نماید.

کلیدواژه‌ها