تأثیر چابکی منابع انسانی بر مدیریت بحران مطالعه‏ی موردی: انتقال خون اصفهان و سه استان حادثه‏خیز دیگر کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، پژوهشگاه شاخص پژوه

2 دانشیار، گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

3 عضو هیئت علمی پژوهشگاه شاخص پژوه، دانشگاه اصفهان

چکیده

منابع انسانی مهم‏ترین ابزار چابک‏سازی سازمان است و باارزش‏ترین دارایی هر سازمان محسوب می‏شود. از آنجا که شرایط محیطی به‌طور دائم در حال تغییر و تحول است، برخی از این تحولات ناگهانی ظاهر شده و حالت بحران به خود می‏گیرد و بنابراین مدیریت سازمان باید آمادگی مدیریت بحران‏های به وجود آمده را با استفاده از چابک‌سازی منابع انسانی داشته باشد. هدف این پژوهش بررسی میزان تأثیر چابکی منابع انسانی بر بهبود مدیریت بحران در سازمان انتقال خون است. در این پژوهش ابتدا با مراجعه به کتب علمی و تحقیقاتی‏، مؤلفه‏ها و متغیرهای اصلی پژوهشی شناسایی و پس از تأیید روایی صوری و محتوایی آن، پرسشنامه بر روی کل نمونه اجرا شده است. در این پژوهش چابکی منابع انسانی شامل مؤلفه‏های شایستگی و هوشمندی، توانمندسازی کارکنان، مشارکت در تصمیم‏گیری، اشتراک‏گذاری دانش از طریق تکنولوژی و انسجام و یکپارچه‏سازی فرایندها و مدیریت بحران شامل مؤلفه‏های تحلیل خطرپذیری، پیشگیری و کاهش اثر مخرب، آمادگی، پیش‏بینی و آمادگی اولیه، پاسخ‏گویی و بازیابی است. جامعه‏ی آماری این پژوهش 161 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان انتقال خون در اصفهان و نیز 3 استان حادثه‏خیز کشور با حداقل 10 سال سابقه‌ی کار هستند. در این پژوهش از روش نمونه‏گیری تصادفی ساده استفاده شده است و به‌منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‏های پژوهش از نرم‏افزارهای SPSS و AMOS استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده همه‏ی مؤلفه‏های چابکی منابع انسانی بر بهبود مدیریت بحران تأثیر مثبت و معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها